egen side

Filosofi og etikk - bachelorstudium

Hva lærer jeg?

Studieretning filosofi

Som student på studieretning filosofi vil du få trening i å analysere komplekse problemstillinger, tenke helhetlig og kritisk, fremme gode argumenter og avsløre dårlige argumenter i en gitt sak.

Første år av studiet gir en bred innføring, som gir nødvendig forutsetninger for spesialisering senere. Innføringen er både historisk-systematisk og tematisk innrettet noe som delvis skiller filosofiutdanning ved NTNU fra andre filosofiutdanninger. I andre studieår vil du ha mulighet til å fordype deg i utvalgte filosofiske spesialemner slik som etikk og politisk filosofi, bevissthetsfilosofi, språkfilosofi, etikk, fenomenologi, estetikk og eksistensfilosofi.

Studieretning etikk

Etikk handler om de moralske og politiske idealer vi til syvende og sist vil stå for, som enkeltmennesker og samfunn: Hva slags person vil en være, og hva slags samfunn vil vi ha? Våre svar på slike spørsmål peker mot hvilke valg vi bør ta, hvordan vi bør forholde oss til hverandre, og hvordan vi bør organisere samfunnet. 

Som student på studieretning etikk lærer du om sentrale grunnsyn og teorier om mennesket og samfunnet, og om vårt forhold til dyrene og naturen. På studiet tar vi opp hvilke kulturelle, sosiale og filosofiske forutsetninger som ligger til grunn for de valgene vi tar, og hvordan våre normer og idealer formes i samspillet mellom mennesker, teknologi og natur.

Studiet gir deg en innføring i konkrete og aktuelle etisk-politiske problemstillinger på områder som medisinsk og helsefaglig etikk, dyre-, miljø- og klimaetikk, bioteknologiens etikk, forskningsetikk, profesjonsetikk, AI- og IT-etikk, minoritetsetikk, innovasjonsetikk, næringslivsetikk, nasjonal og global rettferdighet, og krigens etikk.  

Som etikkstudent får du mulighet til å arbeide grundig med problemstillinger du er spesielt interessert i. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om og oversikt over sentrale begrep, problem og teorier i faget, både historisk og systematisk
 • har kunnskap om argumentasjonsteori og krav til akademiske tekster har kunnskap om sentrale teorier og kjennskap til metoder i etikk og politisk filosofi, kunnskaps- og vitenskapsteori, logikk, metafysikk og filosofihistorie
 • har innsikt i aktuelle diskusjoner og sentral forskning i faget
 • har spesialisert kunnskap om utvalgte filosofiske tema, basert på BA-oppgaven og fordypningsemner

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan arbeide målrettet, selvstendig og systematisk, og samarbeide med andre
 • kan identifisere og analysere faglige problem, vurdere kilder kritisk og finne styrker og svakheter i ulike argumenter
 • kan formidle og diskutere filosofi, både muntlig og skriftlig
 • kan presentere eget arbeid både muntlig og skriftlig
 • kan skrive argumentative fagtekster
 • kan innhente relevant informasjon og benytte relevante verktøy, herunder å orientere seg i relevante primær- og sekundærkilder
 • kan fordype og spesialisere seg i selvvalgte tema under veiledning
 • kan analysere og drøfte samfunnsproblemer som krever tverrfaglig samarbeid
 • kan kommunisere egen fagkompetanse etter fullført utdanning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre skriftlig prosjektarbeid under veiledning
 • kjenner til og respekterer kravene til vitenskapelighet
 • forstår fagets egenart, dets samfunnsrolle og kan videreutvikle sin fagkompetanse
 • kan formidle filosofiske problemstillinger og diskusjoner
 • kan anvende sine filosofiske kunnskaper i andre fagfelt og i aktuelle samfunnsdebatter
 • har evne til å skrive argumentative tekster

Kunnskap


Kandidaten har

 • kunnskap om og oversikt over de sentrale begreper, problemstillinger og posisjoner på fagfeltet filosofi, systematisk og historisk
 • kunnskap om sentrale etiske teorier, normativ og deskriptiv etikk, metoder i teoretisk og empirisk etikk, og metaetikk
 • kunnskap om sentrale og aktuelle diskusjoner og forskning innen felt som medisinsk og helsefaglig etikk, dyre-, miljø- og klimaetikk, teknologietikk, forskningsetikk, og profesjonsetikk.
 • kunnskap om politisk filosofi, rettsfilosofi og sosialfilosofi
 • kunnskap om vitenskaps- og kunnskapsteori
 • kunnskap om argumentasjonsteori og krav til akademiske tekster
 • spesialisert kunnskap om et selvvalgt etisk tema for bacheloroppgaven

Ferdigheter


Kandidaten har

 • evne til å arbeide målrettet, selvstendig og systematisk med å identifisere og analysere normative spørsmål
 • evne til å anvende teoretisk kunnskap på etiske problemstillinger i samtiden, som store samfunnsutfordringer og utfordringer knyttet til bærekraft
 • evne til å presentere eget arbeid muntlig og skriftlig i en faglig sammenheng, og i offentlig debatt
 • evne til kunnskapsinnhenting og kritisk kunnskapshåndtering fra ulike kilder, inkludert faglitteratur, massemedia, rapporter, og utredninger

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • forståelse av filosofiens og etikkens metodiske og teoretiske egenart, og fagets rolle i samfunnet
 • evne til å formidle egen faglig kompetanse og overførbare ferdigheter, og kunnskap om videre faglige utviklingsmuligheter
 • evne til tverrfaglig samarbeid, og erfaring fra studentdrevne empiriske etikkprosjekter, og/eller etikkrelevant praksis innen offentlig virksomhet, private bedrifter, frivillige organisasjoner, eller et forskningsprosjekt
 • evne til å skrive ulike typer argumentative vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster
 • evne til å planlegge og gjennomføre et skriftlig prosjektarbeid med veiledning