NTNUs studentrekrutteringspolitikk 2014 - 2020

NTNUs studentrekrutteringspolitikk 2014 - 2020

I tråd med styresak 52-12, har NTNU i 2013 gjennomført en prosess for å utvikle en ny, helhetlig studentrekrutteringspolitikk. Studentrekrutteringspolitikken favner alle studieprogram ved NTNU, og har som mål å gi NTNU en felles retning for studentrekrutteringsarbeidet fram mot 2020. Samtidig gir politikken rom for lokale behov og prioriteringer, dette for å sikre et mest mulig effektivt og treffsikkert rekrutteringsarbeid rettet mot mange differensierte og sammensatte målgrupper. Politikken implementeres ved at det identifiseres relevante målgrupper og utarbeides enhetsvise handlingsplaner for studentrekrutteringsarbeid både i sentrale enheter i fellesadministrasjonen og lokalt på fakultetene, disse med virkning fra 1.januar 2015.

Rektorvedtak 1.9.2014: NTNUs studentrekrutteringspolitikk 2014 - 2020

NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden

Overordnet mål for rekrutteringsarbeidet ved NTNU:
NTNU skal rekruttere faglig sterke studenter som vil bidra aktivt til å oppfylle NTNUs visjon, strategier, politikk og målsetninger
 

Målgrupper

Mål
 • NTNU skal rekruttere de beste studentene med tanke på faglig kvalitet, motivasjon og engasjement - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • NTNU skal bidra til bevissthet om utdanningsvalg hos barn og ungdom
Veivalg
 • Vi skal skape riktige forventninger til studienes innhold og læringsutbytte for å få riktig student på riktig plass
 • Vi skal synliggjøre NTNUs kandidaters muligheter i arbeidslivet
 • Vi skal vise studentlivets og studienes muligheter for å bidra med samfunnsengasjement
 • Vi skal bruke våre prioriterte allianser og faglige nettverk til å rekruttere internasjonalt, særlig fra Europa
 • Vi skal utrede rekrutteringsgrunnlaget og iverksette rekrutteringstiltak mot nordiske søkere for studieprogram hvor det er hensiktsmessig
 • Alle NTNU-studenter skal kjenne til sine utdanningsmuligheter i NTNUs studieprogramportefølje

Samfunnsrolle

Mål
 • NTNU skal aktivt oppsøke og støtte arenaer hvor våre målgrupper befinner seg og hvor det skapes kunnskap for en bedre verden
 • Rekrutteringsarbeidet ved NTNU skal prioritere både bredde og spiss
 • NTNU skal i rekrutteringsarbeidet synliggjøre vårt bidrag til kompetanseutvikling i arbeidslivet i et livslangt løp

Veivalg

 • Vi skal vise hvordan NTNUs studieprogramportefølje er flerfaglig og tverrfaglig
 • Vi skal muliggjøre særlige rekrutteringstiltak for studieprogram som er sentrale i NTNUs generelle samfunnsoppdrag

Rekrutteringskultur og organisering

Mål
 • NTNU skal ha en fleksibel og hensiktsmessig organisering av rekrutteringsarbeidet
 • NTNU skal ivareta alle studenter som viktige rekrutteringsambassadører fra første møte til alumni
Veivalg
 • Vi skal synliggjøre og etterleve NTNUs verdier i rekrutteringsarbeidet: Kreativ, konstruktiv og kritisk, og respektfull og omtenksom
 • Vi skal ha en tydelig ansvarsfordeling som sikrer informasjonsflyt mellom nivå og som gjør oss i stand til å utnytte synergier og kompetanse på tvers av disse
 • NTNU skal bruke kunnskapen og engasjementet til studentene i rekrutteringsarbeidet

Konkurranse

Mål
 • Vi skal vise NTNU som et attraktivt studiested med tanke på undervisningskvalitet, læringsmiljø, tverrfaglighet og utveksling
 • NTNU skal være digitalt ledende innen rekrutteringsarbeid
 • NTNU skal i sitt rekrutteringsarbeid befeste Trondheims posisjon som Norges ledende studentby
Veivalg
 • Vi skal løfte fram studentfrivilligheten og studentengasjementet i Trondheim
 • Vi skal digitalisere rekrutteringsarbeidet og prioritere våre eksterne nettsider
 • Vi skal løfte fram gode forelesere, prosjekter, innovativ undervisning og samarbeidslæring
 • Vi skal bruke de beste samarbeidsuniversitetene våre i utlandet og mulighetene for utveksling i rekrutteringsarbeidet