Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

NTNU strategi 2018-2025

Overordnet mål

Visjon

Visjon–Kunnskap for en bedre verdenKunnskap for en bedre verden

 

Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt.

Kunnskap utviklet ved NTNU skal komme fellesskapet til gode, og man skal kunne stole på at kunnskap fra NTNU er kommet frem i tråd med normer for utvikling av god vitenskap.

Kunnskap og teknologiutvikling gir muligheter for å øke den bærekraftige verdiskapingen og for å finne svar på store utfordringer. Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål. NTNU vil bidra aktivt til å nå bærekraftsmålene.

NTNUs styrke er vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil kombinert med faglig bredde og tverrfaglighet.


Visjon

Verdier

Kreativ

NTNUs virksomhet er forankret i akademisk frihet. Vi gir oss i kast med utfordrende spørsmål og oppgaver og søker innovative løsninger med bakgrunn i hele vår faglige bredde. Ved NTNU får fag, mennesker og kulturer utvikle seg. Vi verdsetter og stimulerer til innovasjon blant studenter og ansatte og til nyskapende undervisning, forskning og kunstnerisk virksomhet.

Kritisk

Vår virksomhet bygger på grunnleggende demokratiske verdier og vi representerer en fordomsfri og uavhengig stemme. Vår akademiske kultur kjennetegnes av debatt, kritisk refleksjon, faktabasert kunnskap, saklighet og høy etisk bevissthet. Vi utfordrer konvensjonelle ideer og løsninger. 

Konstruktiv

Vi er i åpen og løsningsorientert dialog med omverden og vektlegger samhandling eksternt og internt. Vi tar samfunnsansvar og påvirker, korrigerer og utvikler hverandre og omgivelsene gjennom dialog og formidling av kunnskap. NTNU vektlegger medbestemmelse og aktiv medvirkning fra studenter og ansatte.

Respektfull

Alle ansatte og studenter har et ansvar for å bidra til et arbeids- og studiemiljø preget av respekt og omtanke. Vi legger til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling. Vi bidrar til mangfold og likestilling i samfunnet og i egen virksomhet, og vi fremmer likeverd og toleranse. Ved NTNU viser vi respekt for ulike holdninger og meninger.


Samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdraget rommer både de forventningene omverdenen har til oss, og de samfunnsoppgavene vi selv ønsker å løse

Vårt generelle oppdrag

Som universitet har NTNU et ansvar for å frembringe nye perspektiver for langsiktig, grunnleggende forskning og for utdanning av fremragende kandidater. Vi tilbyr forskningsbasert utdanning på alle nivåer. Vi utvikler og formidler kunnskap og forvalter kompetanse om natur, mennesker, samfunn og teknologi. NTNU er en kulturbærer og bidrar til innovasjon i samfunn og arbeidsliv.

En av universitetets oppgaver er å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt. Vi bruker vår viten til beste for samfunnet. Vi engasjerer oss i å løse globale utfordringer. Vår virksomhet fremmer utvikling, menneskerettigheter og tverrkulturell dialog. 


 

Vårt spesielle oppdrag

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

Vi bidrar til å utvikle Norge. Vi skaper verdier, økonomisk, kulturelt og sosialt, og har en nasjonal rolle i å utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn.

Med vår hovedprofil og tverrfaglige styrke bidrar vi til å løse sammensatte problemstillinger. Vi er en premissleverandør for omstilling og grønt skifte, og vi bidrar til et konkurransedyktig næringsliv og en god offentlig sektor gjennom samarbeid om nye praksiser, prosesser og produkter. 

Kunstfag er en sentral del av identiteten til NTNU. Vi har også et ledende universitetsmuseum med unike vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. Som flercampusuniversitet er NTNU en tydelig aktør i byene og regionene der vi har vår hovedaktivitet. 


 

Utfordringsbildet 2018

Utfordringsbildet i 2018 Foto: Kristin Søylen

Utfordringsbildet i 2018

NTNUs aktiviteter er langsiktige. Samtidig er de nasjonale og globale samfunnsendringene omfattende og raske og virkningene er til dels uforutsigbare. Betydningen av kunnskap, kvalitet og høy kompetanse øker, og samfunnsutviklingen avspeiler seg direkte i krav og forventninger til universitetene.

 

Tre trender som vil være viktig for NTNU i strategiperioden fram til 2025

Skjerpet konkurranse

NTNU vil oppleve skjerpet konkurranse fremover, både når det gjelder å rekruttere de beste medarbeiderne og studentene og å skaffe forskningsmidler. Konkurransen vil bli mer internasjonal. For å sikre at de beste utdanningssøkerne velger NTNU, må vi ha studie- og læringsmiljøer som er anerkjent for sin høye kvalitet. Vi må sikre at studentene lykkes i arbeidsmarkedet og hindre frafall og studieforsinkelse. Mer av forskningen vil bli finansiert gjennom eksterne konkurransearenaer og i internasjonalt samarbeid. NTNU må være i stand til å vinne frem i konkurransen både nasjonalt og internasjonalt. Konkurransen om de beste medarbeiderne vil øke, og det stiller nye krav til NTNU som arbeidsgiver..

Styrket samspill med samfunnet

Samfunnet forventer at NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter i å finne morgendagens løsninger. Slik kan vi styrke verdiskapingen og finne gode løsninger på globale utfordringer. Store teknologiske endringer gir utfordringer, men kan også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft. NTNU må lede an i dette. Samarbeids- og nyskapingskulturen må i enda større grad være en del av alle våre fagmiljøer

En endringsvillig organisasjon

For at vi skal kunne hevde oss i konkurransen om å skape det beste forsknings- og læringsmiljøet, og være en attraktiv samarbeidspartner, må vi videreutvikle og forbedre virksomheten vår. Vi må gjennom gode og inkluderende prosesser være i stand til å utnytte våre samlede ressurser bedre gjennom tydelige prioriteringer og i større grad ta i bruk ny teknologi. Økt endringstakt i verden rundt oss krever at vi endrer oss raskere enn før, men at vi samtidig tar vare på universitetets grunnleggende rolle og verdier. 


Målbildet - NTNU 2025

Målbildet–NTNU 2025

Mållbildet _ NTNU 2025 Foto: Tony Hall

NTNU 2025 er et overordnet bilde av hvor NTNU ønsker å være i utgangen av strategiperioden. Målbildet oppsummerer ambisjonene våre i strategien.  

I 2025 har vi styrket vår posisjon som kunnskapsinstitusjon. Vi har arbeidet målrettet for å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten vår. Samtidig har vi lagt til rette for at flere av våre fagmiljøer skal være i verdensklasse. Vi har status som et internasjonalt orientert forskningsuniversitet med høye kvalitetsstandarder.

De beste studentene velger NTNU. Læringsmiljøet vårt er innovativt og spennende, og studentmiljøet er kjent som det aller beste. Kandidater med et vitnemål fra NTNU er svært attraktive for arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi opplever å være ett NTNU, med kreative fagmiljøer og spennende tverrfaglig samarbeid. Vi har i større grad utnyttet potensialet som ligger i at utdanning, forskning og innovasjon er integrert ved universitetet og vår rolle som samarbeidspartner for omstilling er etablert som et enda tydeligere særtrekk for NTNU. Gjennom strategiperioden har vi lykkes i vårt systematiske arbeid for å utvikle en innovasjonskultur hos både studenter og ansatte. 

Våre ansatte er godt synlige i samfunnsbildet og bidrar aktivt i samfunnsutviklingen. Vi mestrer moderne kommunikasjonsmetoder og formidler våre resultater åpent tilgjengelig.

Alle våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder

Vi har utviklet og modernisert det teknisk-administrative støtteapparatet og yter tjenester med riktig kvalitet tilpasset behovet til brukerne. Hver medarbeiders kompetanse blir verdsatt og utviklet systematisk. Sammen har vi skapt gode universitetsområder og arbeidsmiljøer, og NTNUs ansatte omtaler arbeidsplassen sin med stolthet.

I 2025 har vi nådd vårt mest ambisiøse mål, nemlig at alle våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder.

Vi har bidratt til kunnskap for en bedre verden gjennom tydelig å prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål.