Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

NTNUs strategi 2018–2025

Innsatsområder

Innsatsområder

Internasjonalisering

Internasjonalisering

Internasjonalisering

NTNU er internasjonalt orientert og er en betydelig bidragsyter i den globale kunnskapsutviklingen. Internasjonalisering er integrert i den faglige aktiviteten i alle fagmiljøene våre. 

Internasjonalt orienterte utdanninger sikrer mangfold og gir økt kvalitet, internasjonal erfaring og innsikt i globale problemstillinger. NTNU legger godt til rette for utveksling av egne studenter og integrasjon og inkludering av internasjonale studenter.

Vår deltakelse i den internasjonale forskningsfronten gir høy vitenskapelig kvalitet. Forskningsaktivitet ved NTNU finansieres i økende grad fra internasjonale kilder og i samarbeid mellom forskere i ulike land. 

Vår brede internasjonale kontaktflate og kompetanse gjør NTNU til en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter som opererer i globale markeder og i det internasjonale arbeidslivet. Systematisk samarbeid med institusjoner i lav- og mellominntektsland bidrar til kompetansebygging og gjensidig utvikling. 

Utviklingsmål

øke utnyttelsen av EUs virkemidler for forskning, innovasjon og utdanning for å sikre høy kvalitet og relevans i virksomheten vår

etablere strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner globalt

styrke rekrutteringen av fremragende forskere internasjonalt og øke den internasjonale mobiliteten for våre ansatte

øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved et utenlandsk lærested


Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

NTNU verdsetter og stimulerer tverrfaglighet og legger til rette for samarbeid og delingskultur på tvers av enheter. 

NTNU har tverrgående tematiske satsingsområder som bidrar til å fokusere og løfte NTNUs forskning, utdanning og innovasjonsvirksomhet innenfor områder med særlig høy samfunnsrelevans. Vi har tydelige satsinger på muliggjørende teknologier. Disse teknologiene bidrar betydelig med løsninger innen de tematiske satsingsområdene våre. 

Disiplinkunnskap er utgangspunktet for god tverrfaglig samhandling, og. disiplinfagene danner grunnlag for våre gode profesjonsutdanninger . Samarbeid med arbeidslivet bidrar til å sikre relevans i utdanning og forskning, i tillegg til å dekke samfunnets behov for innovasjon og tverrfaglig kompetanse. 

NTNUs egenart gjenspeiles tydelig i kandidatenes kompetanse. En kandidat fra NTNU skiller seg fra andre kandidater. Vi utvikler samhandlingskompetanse hos studentene. Kandidater fra NTNU har verktøy, metoder og tilstrekkelig digital kunnskap til å møte fremtidens behov.

Utviklingsmål

utnytte tematiske satsingsområder og muliggjørende teknologier til å realisere ideer og løse samfunnsproblemer gjennom tverrfaglige forskningsprosjekter

utvikle tverrfaglige studietilbud og gi studentene innsikt i tverrfaglig samhandling gjennom læringsaktiviteter som krysser fag- og profesjonsgrenser 

stimulere til delingskultur og til at ressurser og kompetanse brukes på tvers av enheter


Karriere og kompetanse

Karriere og kompetanse

Karriere og kompetanse

NTNU er en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver som tilbyr gode rammevilkår og legger til rette for at alle ansatte kan utvikle seg gjennom hele karriereløpet. 

NTNU har rekrutteringsprosesser som er strategisk forankret og som sikrer høy kvalitet i virksomheten.

Vitenskapelig ansatte har flere likeverdige karriereveier. NTNU har et bevisst forhold til bruk av ulike karrierestiger. Vitenskapelige stillinger ved NTNU lyses ut internasjonalt. 

Vi har gode faglige ledere som skaper entusiasme og legger til rette for å at alle medarbeiderne kan utvikle og bruke sine evner. 

NTNU har høy og riktig kompetanse innen støttefunksjonene. 

Utviklingsmål

ha en ambisiøs rekrutteringspolitikk og effektive rutiner som sikrer gode ansettelser

ha systematisk dialog med vitenskapelig ansatte om individuelle faglige utviklingsmål og karriereplaner

utvikle lederrollen og heve kompetansen hos våre ledere og ansatte


Arbeidsmiljø og studentvelferd

Arbeidsmiljø og studentvelferd

Arbeidsmiljø og studentvelferd

NTNU har motiverte, engasjerte og kompetente ansatte og studenter. Alle ved NTNU tar selvstendig ansvar for å bidra til et godt og helsefremmende arbeids- og studiemiljø og til en arbeidshverdag der ansatte og studenter opplever utfordringer, utvikling og arbeidsglede. Ledere tar et særskilt ansvar for arbeidsmiljøet og arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. 

NTNU har aktiv medvirkning og et stort engasjement blant ansatte og studenter. Vi praktiserer inkluderende ledelse og åpenhet, og har et godt samarbeid med studentdemokratiet og arbeidstakerorganisasjonene. 

Studentene ivaretas på en god måte som sikrer trivsel og god mestring. Studentsamskipnaden er vår fremste samarbeidspartner for å ivareta studentvelferden.

NTNU vektlegger og arbeider for mangfold og god kjønnsbalanse blant studenter og ansatte.

Utviklingsmål

integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften

bidra til gode læringsrammer gjennom velferdstilbud og frivillige aktiviteter på studiestedene

forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger


Campusutvikling

Campusutvikling

CampusutviklingVåre universitetsområder er fremragende lærings- og arbeidsmiljøer og bidrar til høy faglig kvalitet. De samler studenter og ansatte innen samme fagområde, men legger samtidig til rette for samhandling på tvers av fagene.

Campusene våre er levende laboratorier som er åpne og inviterende for samarbeid med eksterne partnere. De legger til rette for levende studentmiljøer med studentfrivillighet og studentkultur. 

Utviklingsmål

etablere arbeidsplasser og læringsarenaer basert på forskning og erfaringer

utvikle bærekraftige teknologiske løsninger 

utvikle en fremtidsrettet, samlet campus i Trondheim som er modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge

NTNUs utviklingsevne

Utviklingsevne

Utviklingsevne

NTNU prioriterer sine ressurser for å sikre høy kvalitet i kjernevirksomheten, og evner å utvikle seg for å ligge i front faglig for å kunne møte samfunnets endringer, behov og forventninger. NTNU har brukervennlige og effektive støttesystemer.

Våre studenter og ansatte tilbys fremtidsrettede digitale tjenester der brukerens behov står i sentrum. NTNU har gode systemer for ivaretakelse av informasjonssikkerhet, beredskap og personvern.

Utviklingsmål

ha ressursstyring som bidrar til økt produktivitet og sikrer handlingsrom for strategiske prioriteringer og fornyelse på alle nivå

iverksette digitaliseringstiltak og forbedringer som støtter opp under helhetlige, standardiserte rutiner og arbeidsprosesser