Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

NTNU strategi 2018-2025

Kjerneoppgaver

Kjerneoppgaver

Utdanning og læringsmiljø

Utdanning og læringsmiljø

Utdanning og læringsmiljø Foto: Geir Mogen

Utdannings- og læringsmiljøstrategien er tuftet på tre pilarer

 • utdanning av internasjonalt fremragende kandidater
 • kvalitet i utdanningen
 • utvikling av et godt læringsmiljø

NTNU er en attraktiv utdanningsinstitusjon som tiltrekker seg de beste studentene. Våre kandidater er etterspurte i inn- og utland. De er faglig sterke og tverrfaglig orienterte og har relevant kompetanse for arbeidslivet. 

Våre studieprogram holder høy internasjonal kvalitet. I samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt har vi en relevant studieportefølje for livslang læring. Alle studieprogram gir innsikt i vitenskapelig litteratur, kritisk tenkning og etikk. Studieprogrammene har et solid faglig og utdanningsfaglig forskningsfundament. Den nære dialogen med arbeidslivet er avgjørende for å utvikle kvaliteten.

Kunnskap skapes i et faglig fellesskap der studentene bidrar til utvikling av innhold og læringsprosesser i et tilrettelagt læringsmiljø. Ny teknologi brukes for å gi studentene tilgang til aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer og for å gi god tilgang til livslang utdanning. Gjennom læringsaktivitetene involveres studentene i fagmiljøenes forskning. Undervisning, arbeidspraksis og forskning kobles sammen, og vi drar nytte av arbeidsmåter og resultater fra våre sentre og tematiske satsinger.

Underviseren på NTNU er engasjerende og fremtidsrettet, og har sterk fag- og utdanningsfaglig bakgrunn. Vi utvikler god utdanningsledelse som fremmer kvalitetskultur gjennom systematisk evaluering og oppfølging. Vi er en aktiv samarbeidspartner på nasjonale og globale arenaer og en pådriver i deling av læringsressurser. 

Utviklingsmål

heve kvaliteten i studieporteføljen, blant annet gjennom samordning og konsentrasjon og ut fra internasjonale trender i utdannings- og arbeidsmarkedet

prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget på forskningsbasert kunnskap om læring

utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samspill med arbeidslivet

etablere utviklingsprogram for systematisk heving av utdanningsfaglig kompetanse


Forskning

Forskning

Forskning

Forskningsstrategien er tuftet på tre pilarer:

 • utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer
 • kvalitetsheving i hele virksomheten vår
 • forskning i og på tvers av disipliner

Forskning ved NTNU har sin styrke i spennet fra grunnleggende til anvendt forskning. Grunnleggende forskning gir langsiktig kunnskapsutvikling innenfor hele bredden av NTNUs fagområder.  Vi har en sterk profil innen anvendt forskning, med bred kontaktflate mot privat og offentlig sektor. SINTEF er en nær samarbeidspartner som bidrar til å styrke vår internasjonale konkurransekraft og vårt samarbeid med arbeidslivet. 

Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå. Fagmiljøene har en tydelig profil som bygger opp under utdanning og nyskaping, og som utnytter tverrfaglige koblinger. Forskningen er konsentrert rundt sterke fagmiljøer og NTNU prioriterer forskere som bidrar helt i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen.

Infrastruktur for forskning er et av våre konkurransefortrinn. Sambruk og samlokalisering av infrastrukturen sikrer effektiv ressursutnyttelse.

Ekstern finansiering bidrar til å bygge kapasitet og utvikle kvalitet i forskningen. NTNU legger til rette for og forventer at våre forskere når opp i den nasjonale og internasjonale konkurransen om forskningsmidler. 

Vår forskning og våre forskningsdata publiseres åpent. Forskere ved NTNU har høye ambisjoner for sin publisering og publiserer i økende grad i samarbeid med kollegaer internasjonalt.

Ph.d.-utdanningen vår holder høy internasjonal kvalitet og kandidatene er en viktig del av forskningsressursen vår. Ph.d.-kandidatene er etterspurte av kunnskapsintensive virksomheter utenfor akademia, og de finner relevant arbeid både innenfor og utenfor akademia. 

Utviklingsmål

øke suksessen på eksterne konkurransearenaer generelt og lykkes bedre på internasjonale konkurransearenaer for fremragende forskning spesielt

utvikle vårt forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer og offentlige og private virksomheter

heve kvaliteten på publikasjonene og på den måten styrke vår vitenskapelige gjennomslagskraft

legge til rette for kunnskapsdeling gjennom åpen tilgang til våre publikasjoner og forskningsdata


Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet

Kunststrategien er tuftet på tre pilarer

 • utvikling av fremragende kunstmiljøer
 • styrking av det kunstneriske utviklingsarbeidet
 • samspill med teknologi, vitenskap og samfunn

NTNUs samlede fagmiljø for høyere kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid gir oss et unikt utgangspunkt for å drive kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid med dokumentert høy internasjonal kvalitet. Med utgangspunkt i vår kunstneriske praksis utvikler og studerer vi forholdet mellom kunst og samfunn, og videreutvikler samspillet mellom kunst, teknologi og vitenskap. Vi er en aktiv partner i å styrke kunstens rolle i samfunnet. 

Kunst skaper nye former for innsikt, erfaring og erkjennelse. Kunst fortolker og danner sosiale fellesskap og er et sentralt element i utviklingen av engasjement og samfunnsbevissthet. NTNU setter kunsten i en tverrfaglig, sosial og internasjonal sammenheng, i tillegg til å utvikle kunstens og kunstfagenes kritiske og konstruktive rolle for enkeltindividet, offentligheten og skolen. 

Utviklingsmål

utvikle kunst med dokumentert høy internasjonal kvalitet

videreutvikle samspillet mellom kunst, teknologi og vitenskap

bidra aktivt til å styrke kunstens rolle i samfunnet og i skolen


Innovasjon og nyskaping

Innovasjon og nyskaping

 

Innovasjon og nyskaping

 

Innovasjon og nyskapingsstrategien er tuftet på tre pilarer:

 • samarbeid med etablert næringsliv
 • samarbeid med offentlig sektor 
 • bidra til å skape nytt næringsliv

NTNU er en viktig bidragsyter til bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. NTNU skaffer til vei kunnskap og bidrar til at forskning resulterer i nye innovative løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv. Gjennom samarbeid kombinerer vi teori og praksis for å løse utfordringer og bidrar til omstilling og utvikling av eksisterende næringsliv og offentlig sektor. Dette gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner.

Vi stimulerer til og realiserer næringsvirksomhet basert på ideer fra våre ansatte og studenter. Kunnskap tas i bruk, og vi fremmer innovasjon og entreprenørskap gjennom et velfungerende økosystem for innovasjon. Sammen med andre aktører bidrar vi til at våre nyetableringer skaper verdier i samfunnet.

Gjennom studieløpet tilegner studentene våre seg kompetanse om innovasjon og møter problemstillinger som er relevante for arbeidslivet. Slik blir våre kandidater attraktive medarbeidere for å bidra til omstilling og utvikling i eksisterende og nytt arbeidsliv.

Utviklingsmål

styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentlig sektor for å bedre arbeidslivets omstillingsevne  

øke antall innovasjoner, kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter

innarbeide innovasjonskompetanse i utdanningen av våre kandidater


Formidling

Formidling

Formidling

Formidlingsstrategien er tuftet på tre pilarer: 

 • formidling av resultater fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid til forskersamfunnet og studenter 
 • allmennrettet kunnskapsformidling mot det brede publikum
 • brukerrettet forskningsformidling rettet mot avgrensede grupper som har bruk for kunnskapen og teknologien i utøvelse av sitt yrke eller sin profesjon

 

Vi sørger for at kunnskap utviklet ved NTNU blir synlig og tilgjengelig for enkeltmennesker og samfunnet. Formidlingen vår skaper interesse og forståelse for vitenskap og nyskaping blant barn og ungdom. Vi bidrar til en kunnskapsbasert offentlig debatt.

Vi tilpasser formidlingen til ulike brukergrupper og bidrar aktivt til utforming av kunnskapsbasert yrkesutøvelse, politikkutforming og forvaltning.

Kommunikasjonen med målgruppene er åpen, sann og involverende. Vi bruker nyskapende virkemidler, arenaer og medier.

Formidlings- og kommunikasjonsarbeidet styrker vårt omdømme og bidrar til å rekruttere dyktige ansatte og studenter fra inn- og utland. Det gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for arbeidslivet og kunnskapsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Utviklingsmål

øke vår deltakelse i samfunnsdebatten og sørge for at våre perspektiver, ideer og resultater blir bedre kjent og brukt

styrke formidlingskompetanse blant ansatte og ph.d-studenter

særlig styrke formidlingen innen teknologi og naturvitenskap

øke kjennskapen til NTNU i inn- og utland