Rapportskriving

Rapportskriving

– Råd og vink

Begynn å skrive tidlig

I samråd med faglærer/veileder bør du så fort som mulig sette opp et forslag til innholdsfortegnelse og begynne å skrive – på dette tidspunkt er det viktigste å få registrert oppdagelser / hendelser / sammenhenger. Finpussen kommer senere. Illustrasjoner, figurer og tabeller bør bearbeides løpende. Innholdsfortegnelsen bør være gjenstand for løpende oppdatering, gjerne i samråd med faglærer/veileder.

Hvem skriver du for? Det er viktig å ha sitt publikum i tankene når en skriver. Du skal ikke trette leseren med selvfølgeligheter, men du skal heller ikke irritere henne/han ved å forutsette urealistisk store detaljkunnskaper hos vedkommende. Som regel vil det være naturlig å utforme besvarelsen for en leser med omtrent samme bakgrunn som den du hadde da du startet på oppgaven.

Språk og form
Dette er viktig. Som allmenn regel gjelder det at språket skal være klart og korrekt, og i henhold til gjeldende ortografiske og grammatiske regler. Stilen bør være nøytral (sakprosa), og selv om det ikke er forbudt å gi uttrykk for personlige meninger, bør ordvalg og fremstillingsmåte ha et saklig og nøytralt preg. Den vanlige form i ”teknisk skriving” er den passive, men også en og man, og i noen grad vi (dersom det er én forfatter) er brukt.

”Jeg” skal ikke forekomme noe annet sted enn i et eventuelt forord.

Teknisk skriving skal først og fremst være korrekt og etterrettelig, men behersker du en lett og ledig stil bør du ikke være redd for å bruke den; pass deg imidlertid for utglidninger. Folks humoristiske sans varierer sterkt, og uheldige formuleringer kan lett svekke troverdigheten og gi et negativt inntrykk. Sett av et par dager til slutt for en grundig korrektur- og gjennomlesning. Vi ser altfor ofte at høyst brukbart ”teknisk arbeid” skjemmes av slurvet og unøyaktig fremstilling.

Omfang – lengde
En ikke uvanlig feil som gjøres i forbindelse med masteroppgaver er at det skrives for mye. At en selv har brukt mye tid på å komme til bunns i noe, rettferdiggjør ikke i seg selv en lang utredning om emnet. Det kan, f.eks. være ganske frustrerende å godta at 14 dagers arbeid overhodet ikke blir registrert i besvarelsen, men her må en hele tiden vurdere kritisk hva som tjener den faglige/vitenskapelige fremstilling. At man f.eks har vært inne i en blindgate kan nok nevnes, men pass deg for å skrive norsk stil om tildragelsen. Innta en kritisk holdning til det du skriver, og still deg hele tiden spørsmålet: Er dette nødvendig for fremstillingen, og kan jeg si dette kortere og mer presist? Vi tilstreber ikke telegramstil, men det er viktig å skjære bort unødig fyllstoff. Utfyllende stoff/dokumentasjon kan ofte med fordel plasseres i vedlegg, men heller ikke her bør en være ukritisk. Husk også at en god figur ofte kan si like mye som mange ord. Husk også at figurer og tabeller bør ha korte, beskrivende tekster.

Henvisninger – referanser
Vær nøye med å gi korrekte henvisninger både ”lokalt” (egen rapport) og ”globalt” (andres arbeid). ”Æres den som æres bør” er en god leveregel, også her, og leseren bør aldri være i tvil om hvem som har gjort hva.

Alle figurer og tabeller skal det refereres til i teksten, og figurer/tabeller bør ikke plasseres i teksten før de er referert til. Husk også å gi referanse til opphav for lånte figurer (i figurteksten).

Det finnes forskjellige måter å referere til andres arbeid på. Velg en av disse og bruk den konsekvent. Kanskje den vanligste måten er å knytte et tall (fortløpende fra 1) i hakeparentes til referansen, og så liste opp referansene i rekkefølge til slutt i et avsnitt som heter REFERANSER.

Eksempel:

...... slik som vist av Aune [7] eller Hilson [8]. .........

  1. Aune, P.: Trekonstruksjoner – del 1, Tapir, Trondheim, 1992.
  2. Hilson, B.O.: ”Joints with dowel-type fasteners – Theory”, Lecture C3 of Timber Engineering, STEP 1, Centrum Hout, Nederland, 1995.

Med hensyn til hvordan referansene skal gjengis kan det lønne seg å se på hvordan dette er gjort i en anerkjent lærebok.

Nummerering
Velg et hensiktsmessig system for nummerering av

  • sider
  • ligninger, figurer og tabeller
  • avsnitt og underavsnitt (unngå for mange nivåer av underavsnitt) og
  • referanser

og følg dette konsekvent.

LYKKE TIL !