Professorat innen Samfunnssikkerhet

Prosjekt

Professorat innen Samfunnssikkerhet

I Norge er det økende krav til sikring av viktig infrastruktur mot terrorisme (ref. Lov om nasjonal sikkerhet av 01.01.2019). Samtidig jobbes det med å redusere konsekvensene ved eventuelle ulykker langs norske veier, innen landbasert industri og i olje- og gassnæringen. En rasjonell metode for å forhindre ulykker, og dermed skadeomfanget, er å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser. Slike analyser krever imidlertid at man er i stand til å bestemme konsekvensene når en handling eller ulykke er definert. Dette betyr at man trenger kunnskap om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg når de utsettes for store påkjenninger fra en definert ulykke eller hendelse. 

Dette er bakgrunnen for at NTNU i 2017, med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), opprettet et professorat innen samfunnssikkerhet knyttet til SFI CASA. Professoratet er et bidrag i arbeidet for å stå bedre rustet i møte med fremtidige utfordringer knyttet til konstruksjoner utsatt for ekstreme laster. Stillingen medførte et ansvar for å drive undervisning og forskning på dette feltet. Etablering av internasjonalt samarbeid stod også sentralt.

I tilsagnsbrev (ref. 17/2411 MKE) datert 07.04.2017 bevilget JD 8 MNOK fordelt over 5 år til SFI CASA ved NTNU. Midlene ga også merverdi til den støtten Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gir til SFI CASA gjennom sitt partnerskap i senteret. Avtalen innebar at NTNU skulle overta alle forpliktelser for stillingen etter 2022. 

Vegard Aune ble ansatt i stillingen 1. desember 2017.