Andre prosjekter

Andre prosjekter

I tillegg til CASA og FractAl, er SIMLab involvert en serie andre prosjekter. Noen av dem tilhører finansieringsordninger i regi av Forskningsrådet. To eksempler er henholdsvis Innovasjonsprosjekter (IPN) og Kompetanseprosjekter (KPN) for næringslivet.

Professorat innen Samfunnssikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet finansierer et professorat innen samfunnssikkerhet ved forskningsgruppen SIMLab, NTNU (2018-2022). NTNU finansierer én doktorgradsstipendiat tilknyttet stillingen. Professoratet er et bidrag i arbeidet for å stå bedre rustet i møte med fremtidige utfordringer knyttet til konstruksjoner utsatt for ekstreme laster. Stillingen medførte et ansvar for å drive undervisning og forskning på dette feltet.

Fergefri E39

Mye forskning må til for å innfri Stortingets ambisjon om fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. En av utfordringene er å krysse Sognefjorden der den er 1,3 kilometer dyp og 3,7 kilometer bred. Forsker Martin Kristoffersen arbeider for Statens vegvesen, og samarbeider tett med SIMLab. Han undersøker hva som vil skje i en eksplosjon inne i en flytende tunnel. Ingen slike tunneler fins i dag.

Høyspentmaster i aluminium

Det trengs 12 helikopterturer for å frakte en høyspentmast til bestemmelsesstedet. Siden Norge er fullt av fjell, innebærer det mye kostbar transport. Inn kommer IPN Alumast. Ambisjonen er å lage høyspentmaster av aluminium i stedet for stål. Det kan potensielt redusere behovet fra 12 til 5 helikopterturer. Forsker Marius Andersen arbeider med oppførselen til og modelleringen av aluminiumsmaster i AluMast.

Polymerer i Arktis

Polymerer endrer oppførsel når det blir kaldt. Dette er stipendiat Joakim Johnsens domene. Han er engasjert i prosjektet Arctic Materials II, som ledes av SINTEF. Johnsen arbeider med å utvikle en metode for å framskaffe lokale deformasjonsdata fra eksperimenter med polymerer. Han ser på oppførselen til to typer polymerer ved temperaturer fra +25 til -30 grader. Han registrerer også selvoppvarming av materialene ved hjelp av infrarødt kamera.

Lede-evne vs. styrke

KPN-prosjektet AMPERE jakter på den optimale kombinasjonen mellom mekaniske egenskaper og lede-evne i aluminiumslegeringer ved høye temperaturer. Slike egenskaper er ettertraktet i motorrommet på biler, varmevekslere og mange andre steder. Potensielt kan aluminium erstatte kostbart kobber i undersjøiske strømkabler. CASA-professor Knut Marthinsen og SINTEF-forskerne Stéphane Dumoulin og Térence Coudert er sentrale i prosjektet.

Fokus på korrosjon

KPN-prosjektet FICAL undersøker korngrensene i aluminium med spesielt fokus på korrosjon. Bedre korrosjons- og mekaniske egenskaper vil potensielt øke bruken av aluminium i bilindustrien. FICAL angriper disse utfordringene på nanonivå, og prøver å utvikle verktøy for å optimalisere legeringsdesign og ytelse. CASA-professor Randi Holmestad og SINTEF-forskerne Calin Marioara, Jesper Friis og Inga Ringdalen er alle involvert.

SFI SIMLab 2007-2014

I perioden 2007-2014 var SIMLab vertskap for et SFI-senter med samme navn som faggruppen, nemlig SFI SIMLab. Senterets visjon var å etablere SIMLab som et verdensledende forskningssenter for støtsikre og beskyttende konstruksjoner. SFI SIMLabs mål var å etablere en teknologiplattform for utvikling av trygge og kostnadseffektive konstruksjoner som igjen skulle danne et grunnlag for innovasjon i næringslivet. 
Partnerne i SFI SIMLab var: Norges Forskningsråd (største bidragsyter), NTNU (vertskap), SINTEF (forskningspartner), Audi, BMW, Benteler, Forsvarsbygg, Hydro, Plastal, Renault, SSAB (Svenskt Stål AB), Statens vegvesen, Statoil og Toyota.

Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures 2001-2007

I perioden 2001-2007 var SIMLab vertskap for forskningsprosjektet Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures støttet av Norges Forskningsråd gjennom NorLight-programmet og Hydro. NorLight-programmet hadde som mål å etablere nødvendig kunnskap til å øke bruken av aluminium og andre lettmetaller gjennom et sett av kompetanseprosjekter i samarbeid med norske forskningsmiljøer og norsk næringsliv. SIMLabs prosjekt tok sikte på å utvikle bedre materialmodeller med tanke på bruk av aluminium i biler.