Strategi 2018 - 2025

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Strategi 2018 - 2025

– Bærekraftige prosessløsninger

Professor Hilde Johnsen Venvik in the catalysis lab. Photo: Geir Mogen/NTNU

Strategien ved Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) er underlagt både NTNUs strategi og strategien ved Fakultet for naturvitenskap.

Fra visjon til virkelighet: For å realisere IKPs strategier vil det bli utarbeidet virksomhetsplaner og bemanningsplaner for perioden og egne handlingsplaner med et tidsperspektiv på et år om gangen. Handlingsplanene vil inneholde konkrete tiltak og føringer som gjelder på tvers av instituttet. Midt i strategiperioden skal vi vurdere hvordan vi ligger an og om det eventuelt er behov for å justere strategien.

 

Del 1: Verdier, samfunnsoppdrag, utfordringer og målbildet

Del 1: Verdier, samfunnsoppdrag, utfordringer og målbildet

IKP baserer seg på NTNUs og NVs verdier: kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull:

KREATIV: NTNUs virksomhet er forankret i akademisk frihet. Vi gir oss i kast med utfordrende spørsmål og oppgaver og søker innovative løsninger med bakgrunn i hele vår faglige bredde. Ved NTNU får fag, mennesker og kulturer utvikle seg. Vi verdsetter og stimulerer til innovasjon blant studenter og ansatte og til nyskapende undervisning og forskning.

KRITISK: Vår virksomhet bygger på grunnleggende demokratiske verdier og vi representerer en fordomsfri og uavhengig stemme. Vår akademiske kultur kjennetegnes av debatt, kritisk refleksjon, faktabasert kunnskap, saklighet og høy etisk bevissthet. Vi utfordrer konvensjonelle ideer og løsninger.

KONSTRUKTIV: Vi er i åpen og løsningsorientert dialog med omverden og vektlegger samhandling eksternt og internt. Vi tar samfunnsansvar og påvirker, korrigerer og utvikler hverandre og omgivelsene gjennom dialog og formidling av kunnskap. NTNU vektlegger medbestemmelse og aktiv medvirkning fra studenter og ansatte.

RESPEKTFULL: Alle ansatte og studenter har et ansvar for å bidra til et arbeids- og studiemiljø preget av respekt og omtanke. Vi legger til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling. Vi bidrar til mangfold og likestilling i samfunnet og i egen virksomhet, og vi fremmer likeverd og toleranse. Ved NTNU viser vi respekt for ulike holdninger og meninger.

Kjemisk prosessteknologi omfatter utvikling, teknisk realisering og drift av prosesser i industriell skala. Dette betinger grunnleggende forståelse av underliggende vitenskapelige prinsipper innen kjemi, biologi og fysikk som sammen med overordnede matematiske og økonomiske analyser, gir grunnlaget for optimal prosessutforming.

Institutt for kjemisk prosessteknologi har nasjonalt hovedansvar for utdanning av masterkandidater og sivilingeniører i kjemisk prosessteknologi og har i oppgave å støtte opp om utviklingen av norsk prosessindustri.

Gjennom forskning og utdanning skal instituttet bidra til innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger som ivaretar miljøet og sikrer god ressursutnyttelse, i tråd med FNs mål for bærekraft.

IKPs aktiviteter er langsiktige. Samtidig er de nasjonale og globale samfunnsendringene omfattende og raske. Utviklingen i samfunnet fører til at behovet for prosessteknisk kunnskap, kombinert med tverrfaglighet, øker. Vi ser særlig to utfordringsområder som vil være viktige for IKP i strategiperioden fram til 2025: Samfunnets behov for kompetanse innen bærekraftig utvikling, og vår evne til å kontinuerlig utvikle virksomheten for å styrke kvalitet og relevans i utdanning og forskning.

Kjemisk prosessteknologi må tilpasse seg samfunnets behov for å utvikle en bærekraftig prosessindustri. IKP har lenge hatt en sentral rolle i utdanning og forskning for Norges petroleumsnæring. Våre relevante fagområder og generiske kompetanse gir IKP en unik mulighet til å videreutvikle vår utdannings- og forskningsaktivitet. Ved å videreutvikle våre bærekraftige løsninger kan vi konvertere fornybare ressurser på land og i havet til miljøvennlig energi og produkter.

For å sikre relevans i forskningen og utdanningen, er det avgjørende med et nært samarbeid med industri, instituttsektoren og andre nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner. Tverrfaglighet og nyskapingskultur må være en integrert del av vår forsknings- og utdanningsaktivitet.

For at IKP skal kunne utdanne tilstrekkelig antall kandidater til å bidra til det grønne skiftet, er det nødvendig med høy kvalitet på utdanning, forskning og innovasjon, samt et sterkere fokus på rekrutteringsarbeid.

IKP er en nasjonal premissleverandør og faglig støttespiller for utvikling av energieffektiv og bærekraftig prosessteknologi, og slik bidrar vi til FNs bærekraftsmål og det grønne skiftet.

IKP kjennetegnes ved å ha en raus og inkluderende organisasjonskultur (Ett IKP), med motiverte, engasjerte og kompetente ansatte og studenter. IKP legger til rette for et godt, sikkert og helsefremmende studie- og arbeidsmiljø preget av samarbeid, høy arbeidsinnsats og kvalitet. 

IKP er nasjonalt ledende innen vårt fagområde og har hovedansvar for forskningsbasert utdanning av kandidater med mastergrad i kjemisk prosessteknologi. Utdanningen er i samsvar med behovene til næringsliv, prosessindustri, forvaltning og forskerutdanning og muliggjør utvikling av ny bærekraftig kjemisk prosessteknologi. Vi tiltrekker oss høyt kvalifiserte søkere og våre utdannede kandidater er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Utdanningen er internasjonalt forankret gjennom utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner og IKPs internasjonale masterprogram i «Chemical Engineering». Vi benytter innovative læringsplattformer og fremmer studentaktiv læring.

Våre beste fagmiljøer holder et høyt internasjonalt nivå. IKP er vertskap for og deltaker i flere Forskningsrådsprosjekter, sentre og EU-prosjekter med partnere fra industri og samfunnsliv og har fokus på innovasjon. IKPs styrke ligger i høy kompetanse både i beregningsbasert og eksperimentelt basert kunnskapsproduksjon, og instituttet har en moderne og veldrevet laboratorieinfrastruktur. Vår forskning produserer resultater av høy kvalitet, bidrar til faktabaserte analyser og brukes i beregningsbasert modellering og simulering, som grunnlag for digitalisering av industrielle prosesser og bærekraftig ressursutnyttelse. Vi publiserer i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og driver med allmennrettet formidling. Forskning og publisering utføres i henhold til NTNUs og internasjonale etiske retningslinjer.

Space

 

Del 2: Utviklingsmål for IKPs kjerneoppgaver

Del 2: Utviklingsmål for IKPs kjerneoppgaver

I 2025 har IKP nasjonalt hovedansvar for utdanning av kandidater med mastergrad i kjemisk prosessteknologi. Utdanningen er internasjonalt forankret gjennom utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner innen samme fagområde og ved IKPs internasjonale masterprogram i «Chemical Engineering». Utdanning av kandidater er i samsvar med behovene til prosessindustri, forvaltning og forskerutdanning og motiverer og muliggjør utvikling av ny bærekraftig kjemisk prosessteknologi i Norge. IKP-kandidater er ettertraktet i arbeidsmarkedet og bidrar til å forme utviklingen av samfunnet gjennom å implementere ny kunnskap og teknologi. IKP utdanner kritisk tenkende kandidater med gode samarbeidsevner.

Strategien er tuftet på tre pilarer:

 • Kvalitet i utdanningen
 • Utdanning av internasjonalt fremragende kandidater innen fagområdet kjemisk prosessteknologi / «Chemical Engineering»
 • Utvikling av et godt læringsmiljø

 

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Ha nasjonalt hovedansvar for utdanning av kandidater med mastergrad i kjemisk prosessteknologi. IKP er førstevalget for studenter som ønsker å studere kjemisk prosessteknologi, og vi tiltrekker oss høyt kvalifiserte søkere.
 • Sikre at utdanningen er internasjonalt forankret gjennom utvekslingsavtaler med utenlandske utdanningsinstitusjoner og IKPs internasjonale masterprogram i «Chemical Engineering».
 • Støtte forskningsbasert utvikling av undervisningsformer gjennom systematisk utvikling av utdanningsfaglig kompetanse preget av studentaktiv læring og tett kontakt mellom studenter og fagmiljø.
 • Sikre relevans i våre utdanninger gjennom samarbeid med arbeidslivet og kjenne behovet for fremtidig kompetanse. Trekke studenter inn i forsknings- og nyskapingsarbeid, særlig gjennom våre sentre og store prosjekter.
 • Kjennetegnes av forskningsbasert utdanning med en riktig balansert opplæring basert på laboratorieundervisning, teoretisk fordypning, tverrfaglig prosjektarbeid, innovasjonsarbeid og evne til kritisk refleksjon knyttet til utøvelse av egen profesjon.
 • Bidra til studentenes faglige felleskap og en felles identitet ved å tilby fellesarealer for gruppearbeid og sosialt samvær for våre masterstudenter.

I 2025 har institutt for kjemisk prosessteknologi en sterk og suksessrik forskningsaktivitet. Våre fagområder står sentralt i nasjonale og internasjonale sammenhenger, og våre beste forskere er internasjonalt toneangivende i sine felt. Instituttet er vertskap og deltaker i en flere Forskningsrådsprosjekter, sentre og EU-prosjekter med partnere fra industri og samfunnsliv. Eksperimentell virksomhet er av avgjørende betydning, og gode laboratorier er et sentralt konkurransefortrinn. I 2025 har vi utviklet IKPs infrastruktur i takt med behovene, og driver et velfungerende HMS-arbeid med særlig fokus på HMS-opplæring av studenter og ansatte. Vår forskning produserer data av høy kvalitet, bidrar til faktabaserte analyser, validering av modeller og inngår i beregningsbasert modellering og simulering. IKPs styrke ligger i høy kompetanse både i beregningsbasert og eksperimentelt basert kunnskapsproduksjon, og hvordan disse to disiplinene sammen kan bidra til økt vitenskapelig innsikt og vurderinger av nye prosjekters tekniske og økonomiske gjennomførbarhet og dermed bidra til utvikling av bærekraftig ressursutnyttelse.

Strategien er tuftet på tre pilarer:

 • Utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer og kvalitetsheving i hele vår virksomhet
 • Forskning i tråd med NTNUs etiske retningslinjer og FNs bærekraftsmål
 • IKPs egenart og styrke innen beregningsbasert og eksperimentelt basert kunnskapsproduksjon som grunnlag for digitalisering av prosessindustrien

 

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Utvikle faggrupper som tar aktivt lederskap i nasjonale og internasjonale initiativ/utlysninger, motivere til tverrfaglig samarbeid og deltakelse på forskningspolitiske arenaer.
 • Styrke fremragende forskningsgrupper for å øke suksessen på internasjonale konkurransearenaer.
 • Styrke forskningssamarbeidet med prosessindustri og utviklingen av et bærekraftig næringsliv for å bidra til forsvarlig utnyttelse av naturressurser og energi. Prioritere forskning innenfor FNs bærekraftsmål, og bidra til ansvarlig forskning og innovasjon i samfunnet.
 • Samarbeide med SINTEF og andre sentrale samarbeidspartnere om infrastruktur og felles forskningsprosjekter.
 • Sikre at doktorgrads-utdanningen ved IKP har tilstrekkelig kapasitet og holder et høyt internasjonalt kvalitetsnivå. Sørge for at våre kandidater har den nødvendige kompetansen for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i forskning og næringsliv. Fokusere på god veiledning og tett oppfølging av ph.d.- kandidatene for å sikre høy gjennomføringsgrad.
 • Kjennetegnes av høy kvalitet innen eksperimentell, beregningsbasert og teoretisk forskning. Vi skal legge til rette for dette ved at vi har høyt kvalifiserte teknisk ansatte, spesialiserte forskningslaboratorier med moderne vitenskapelig utstyr som er tilgjengelig for alle aktuelle brukere og kapasitet for beregningsbasert analyse og simulering av høy kvalitet.
 • Levere forskning basert på sunn forståelse av vitenskapelig metodebruk og høyeste standard i vår faktabaserte analyse.

Forskningsresultatene som skapes kommer samfunnet til nytte, enten gjennom sin grunnleggende verdi og publisering, eller gjennom kommersialisering. En viktig kanal er gjennom samarbeid med eksisterende næringsliv, hvor forskningen bidrar til forbedringer, f.eks. i effektivitet. Gjennom deltagelse i en rekke større og mindre prosjekter og sentre bidrar IKP både til klassisk nyskapning gjennom oppfinnelser, gründervirksomhet og knoppskyting, og gjennom inkrementelle bidrag i tett samarbeid med industrien. Instituttets tette bånd med næringsliv og industri er en styrke som utnyttes til å sikre forskningsfinansiering og relevans og kvalitet på forskningen.

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Bidra til bærekraftig verdiskapings- og innovasjonskompetanse for samfunnet gjennom vår forskning og vår utdanning.
 • Hente ut potensialet i forskningen fra faggrupper og sentre til innovasjon og nyskaping i samfunnet.
 • Øke innovasjonskompetansen hos ansatte og studenter.
 • Legge til rette for utnyttelse av IPR, samt oppmuntre og støtte gründervirksomhet og knoppskyting.
 • Utvikle og styrke samarbeid med bærekraftig prosessindustri.

I 2025 har IKP en god tradisjon for publisering av og formidling av forskningsresultater til egen målgruppe på konferanser og i vitenskapelige og tekniske tidsskrifter. Potensialet for forskningsformidling til allmennheten er stort. Mange viktige tema i samfunnsdebatten er kompliserte, og tydelig kunnskapsbasert formidling av sammenhenger innen energi, miljøvern, rensing og klimateknologi er nødvendig. Samfunnet forventer at forskningsmidler følges opp med formidling av viktige resultater.

Strategien er tuftet på tre pilarer:

 • Formidling av forskningsresultater til forskersamfunnet og studenter
 • Allmennrettet kunnskapsformidling mot det brede publikum
 • Brukerrettet forskningsformidling rettet mot avgrensede grupper som har bruk for / nytte av kunnskapen / teknologien

 

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Oppfordre vitenskapelige ansatte til å engasjere seg i samfunnsdebatten, samt sørge for opplæring og støtte til forskningsformidling.
 • Sikre at studenter og stipendiater får opplæring og trening i formidling.
 • Bidra med informasjon og formidling rettet mot barn og unge, samt delta aktivt i tiltak for rekruttering til egne og andre relevante teknologi- og realfagsstudier.
 • Synliggjøre og profilere instituttets ressurser og aktiviteter, både internt og eksternt.

Space

 

Del 3: Utviklingsmål for IKPs organisasjonsutvikling

Del 3: Utviklingsmål for IKPs organisasjonsutvikling

IKP verdsetter og stimulerer tverrfaglighet og legger til rette for samarbeid og delingskultur innad i instituttet, resten av NTNU og med eksterne partnere. Samarbeid med arbeidslivet bidrar til å sikre relevans i utdanning og forskning, i tillegg til å dekke samfunnets behov for innovasjon og tverrfaglig kompetanse.

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Sikre relevans i våre utdanningsprogram gjennom samarbeid med arbeidsliv og kjenne deres behov for fremtidig kompetanse.
 • Arbeide aktivt for å senke barrierer innenfor organisasjonen, økonomiske forhold og bruk av infrastruktur for å fremme tverrfaglig arbeid.

Instituttets viktigste ressurser er studenter og ansatte. IKP legger til rette for utvikling av ansattes kompetanse i samsvar med instituttets skiftende behov og den ansattes forutsetninger og ønsker. Strategiske bemanningsplaner og utviklingsplaner for de ansatte er viktige verktøy for realisering av strategien.

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Jobbe langsiktig for å legge til rette for at egne ansatte i rekrutteringsstillinger kan lykkes med en akademisk karriere.
 • Ha en aktiv personalpolitikk som bidrar til gode arbeids- og læringsmiljøer, med vekt på rekruttering, utvikling av medarbeidere, likestilling og mangfold.
 • Legge til rette for utvikling av ansattes kompetanse.
 • Motivere og utvikle medarbeidere til å kunne ta en lederrolle på alle nivå.
 • Bruke både professor/førsteamanuensis II stillinger og faste ansettelser som virkemiddel for å sikre nødvendig profesjonserfaring fra arbeidslivet.
 • Gi god veiledning og legge til rette for trivsel og mestring for alle studenter.

IKP har motiverte, engasjerte og kompetente ansatte og studenter. IKP legger til rette for et godt og helsefremmende studie- og arbeidsmiljø preget av deling, høy kvalitet og solid arbeidsinnsats. Ledere tar et særskilt ansvar for arbeidsmiljøet og arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Medvirkning gjennom informasjonskanaler, representative fora, faste råd og utvalg, ad-hoc utvalg og medarbeidersamtaler er nødvendig for å sikre at ansatte og studenter har mulighet til å bli hørt og bidra i viktige prosesser.

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Sikre at respekt, raushet og inkludering kjennetegner vår kultur, og prioritere tid og ressurser til dette.
 • Følge opp arbeidsmiljøundersøkelsene gjennom gode samarbeidsprosesser med høy grad av medvirkning og ansvarliggjøring.
 • Systematisk arbeide med helse, miljø og sikkerhet samt utvikling av et helsefremmende og attraktivt arbeids- og læringsmiljø.
 • Videreutvikle en kultur og et arbeids- og læringsmiljø som gjør at ansatte og studenter inspireres til å yte sitt beste i tråd med instituttets mål.

IKPs organisasjon preges av en kollektiv evne til å fremme instituttets felles mål og ambisjoner, og det skal stimuleres til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. Det tilrettelegges for god intern kommunikasjon hvor ansvar og forventninger til den enkelte og den enkelte gruppe er avklart.

IKP preges av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet, effektive arbeidsprosesser, samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av grupper og funksjoner. Instituttet er en attraktiv arbeidsplass og tilrettelegger for faglig utvikling hos den enkelte ansatte og stimulerer til et godt arbeidsmiljø og positivt kollegialt samarbeid.

IKPs infrastruktur holder en høy standard som bygger opp under instituttets ambisjoner. Instituttet er samlokalisert.

Det tilrettelegges for at forskerne får tilgang til relevant og oppdatert forskningsinfrastruktur som til enhver tid er tilpasset de krav som gjelder for å kunne produsere forskning av høy kvalitet. IKP skal videre ha etablert en robust digital infrastruktur som på en effektiv og hensiktsmessig måte understøtter faglig, teknisk og administrativ virksomhet. IKP skal ha et velfungerende system for informasjonssikkerhet som gir mulighet til å ivareta etiske og juridiske forpliktelser, inkludert personvernet.

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Ha en tydelig ledelse på alle nivå, og legge til rette for god informasjonsflyt, dialog og medvirkning.
 • Øke antall faste vitenskapelige ansatte og sørge for optimal balanse mellom vitenskapelig, tekniske og administrative ansatte ved instituttet.
 • Være en ettertraktet arbeidsgiver som rekrutterer de best kvalifiserte søkerne til våre stillinger.
 • Ha relevant kompetanse og effektive systemer for tekniske- og administrative støttefunksjoner, tilpasset den faglige aktiviteten.
 • Bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte.
 • Tilstrebe en funksjonell plassering for alle våre enheter som senker barrierer, legger til rette for samarbeid og tverrfaglighet.
 • Jobbe for en best mulig samlokalisering av instituttet.

IKP prioriterer sine ressurser for å innfri samfunnsoppdraget og sikre høy kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Instituttet er preget av en kultur for forbedring og utvikling for å nå målene vi har satt oss. IKP har en robust, effektiv og løsningsorientert administrasjon. Instituttets tekniske støttefunksjoner er av tilstrekkelig kapasitet og tilpasset en faglig aktivitet i utvikling. Våre studenter og ansatte læres opp i og bruker funksjonelle og fremtidsrettede digitale verktøy. IKP har gode systemer og rutiner for ivaretakelse av informasjonssikkerhet, beredskap og personvern.

UTVIKLINGSMÅL:

IKP skal:

 • Ha en ressursstyring som bidrar til økt produktivitet og som sikrer handlingsrom for strategiske prioriteringer og fornyelse av instituttet.
 • Ta i bruk digitale verktøy og standardisere rutiner og arbeidsprosesser.
 • Kontinuerlig utvikle IKPs forskning og utdanningstilbud slik at de møter fremtidens utfordringer, og ligger på et høyt internasjonalt nivå.