Generasjon 100

Generasjon 100

Mer informasjon om prosjektet.

Bakgrunn for studien

Andelen eldre øker i Norge og hele den vestlige verden. Tall fra Helsedepartementet viser at fra 2010 til 2040 vil det være en dobling i antall eldre over 67 år. Både nasjonalt som internasjonal, etterspørres studier som øker vår forståelse av årsakene og mekanismene bak en sunn aldring. Generasjon 100 er den første og største randomiserte kontrollerte kliniske studie hvor hovedmålet er å studere effekten av fem års trening på sykelighet og levetid hos eldre. I tillegg vil studien gi de største tverrsnittsdata, spesielt på kondisjon, kardiovaskulær helse og funksjonsnivå, på eldre i Norge. Med tanke på eldrebølgen som kommer, vil våre data bidra til bedre forståelse, og gi eksempler på mulige løsninger for hvordan eldre få flere, mer aktive, og sunne år.

Alle med permanent bostedsadresse i Trondheim kommune, som er født mellom 1936-1942 ble invitert til å delta i studien. Fra oppstart i august 2012, og fram til juni 2013 hadde vi inkludert 1567 deltakere.  Deltakerne er randomisert til veiledet trening to ganger i uken, eller til selv å følge dagens råd for fysisk aktivitet. Kliniske undersøkelser samt spørreundersøkelser vil bli gjennomført på alle deltagerne før oppstart, etter ett år (2013/2014), etter tre år (2015/2016), og etter fem år (2017/2018).

Bidrag: For å få et godt mål på de eldres fysiske aktivitetsnivå, så går de med en aktivitetsmåler (Actigraph akselerometer) i 7 dager, tilknyttet datainnsamlingene. Både Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik er involvert i prosjektet (med et Samfunnsvitenskapelig fokus). Ingebrigtsen er i prosjektledergruppen, mens Aspvik har ansvar for å prosessere, analysere og bistå i forhold de objektivt målte aktivitetsdataene.