AcEngMulCla

Forskning – Institutt for lærerutdanning

AcEngMulCla: Acquisition of English in the multilingual classroom

Norge er blitt et mangfoldig samfunn. Innvandrere som kommer til landet, har med seg sine egne kulturer og språk. Dette betyr at engelsklærere møter en økt grad av kulturelt og språklig mangfold i klasserommene sine siden mange av elevene er flerspråklige, det vil si at de snakker flere enn to språk. Tidligere forskning viser at engelsklærere i Norge ikke er tilstrekkelig forberedt på å arbeide med flerspråklige elever, og det trengs mer arbeid for å hjelpe lærerne med å møte behovene til sine flerspråklige elever. I tillegg trenger engelsklærere å vite mer om tilegnelse av engelsk og språkutvikling. Engelsk er et verdensspråk og det mest brukte språket til interkulturell kommunikasjon. Derfor er det spesielt viktig at de flerspråklige elevene har en lik mulighet til å lære og bruke engelsk som andre.

I dette prosjektet vil vi samarbeide med en skole som har en stor andel av flerspråklige elever. Sammen med engelsklærerne ved denne skolen vil vi arbeide med faglig og profesjonell utvikling av profesjonen.

Flerspråklighet er også et fokusområde i den femårige grunnskolelærerutdanningen i engelsk ved NTNU, og våre resultater vil ha en direkte påvirkning på undervisningen vår.

Mål

I dette prosjektet vil vi undersøke:

  • Hvordan lærer unge flerspråklige elever engelsk?
  • Hvordan utvikler unge flerspråklige elever språket gjennom skolegangen?

Videre vil vi undersøke hvordan elevene bruker engelsk:

  • Hvordan er de flerspråklige​ elevenes skriftlige og muntlige engelsk?
  • Hvordan er elevene i stand til å bruke sine flerspråklige ferdigheter til å oppnå kompetansemålene i læreplanen for engelskfaget?

Vi ønsker å kartlegge hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse lærerne trenger for å gjøre språkundervisningen blant flerspråklige elever mer effektiv, og hvordan de kan utnytte elevenes egne språklige ressurser i klasserommet.

Vi vil også undersøke på hvilken måte våre egne masterstudenter best mulig kan bli inkludert i forskningsprosjekter om flerspråklighet i engelskklasserommet.

Oversikt over publikasjoner og presentasjoner