Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology - BRACT

Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology - BRACT

Bilde av hånd som holder urinprøve


 


Research activity

Medlemmer i forskningsgruppen

Medlemmer i forskningsgruppen

Bilde av Anders Dahlen Lauvsnes Rådgiver, EY Digital Health
 Stipendiat, NTNU

 

 

Han er psykologispesialist i klinisk rus - og avhengighetspsykologi og jobber kombinert som stipendiat ved NTNU og som rådgiver innen digital helse i EY (tidl. Ernst & Young) Digital health.

Hans PhD-arbeid tar sikte på å bruke statistisk læring, nevrokognitive mål og mobile sensordata for å kunne predikere rusbruk og tilbakefall til rusmiddelbruk. Samt beskrive individuell og temporal variabilitet i sannsynlighet for tilbakefall. Med andre ord å identifisere en digital fenotyp for tilbakefall.

Prosjektet er et samarbeid med ulike forskere ved NTNU, fra USA (Stevens Institute of Technology og Virginia Commonwealth University), Black Dog Institute i Sydney og samarbeid med industripartner. 

Guro Welander Angenete, gruppemedlem i BRACT Lege, Avdeling Nidelv DPS, St Olavs Hospital
 Stipendiat, Institutt for psykisk helse, NTNU

 
Guro er spesialist i rus og avhengighetsmedisin og jobber klinisk som overlege ved Nidelv DPS. Hun tar en doktorgrad ved Trondheim Sleep and Chronobiology Research Group ved Institutt for psykisk helse ved NTNU, og er tilknyttet BRACT. 

Forskningen hennes omhandler blant annet en pågående klinisk behandlingsstudie, Norse 5. Dette er en randomisert kontrollert studie knyttet til Klinikk for rus- og avhegighetsmedisin ved St. Olavs Hospital. Studien rekrutterer pasienter som er henvist til rusbehandling med alkoholbrukslidelse til digital søvnbehandling.

 

 

Overlege, St Olavs Hospital og Vestre Viken HF

Førsteamanuensis ved NTNU

Joachim Frost er ph.d. og spesialist i klinisk farmakologi. Han jobber som overlege i klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital og Vestre Viken HF og førsteamanuensis i klinisk farmakologi ved NTNU. Han disputerte i 2016 på en avhandling innen rettstoksikologi med hovedfokus på kodeinforgiftninger i rettslige obduksjonssaker. Utover dette har han medvirket på rundt 25 skriftlige vitenskapelige publikasjoner innen legemiddel- og rusmiddelfeltet, med tematikk knyttet til forgiftninger, ruspåvirkning i veitrafikken, bivirkninger/feilbruk av legemidler og laboratoriemedisinsk diagnostikk og virksomhet. Han har deltatt i flere nasjonale harmoniseringsprosjekter innen klinisk farmakologi, og er leder av Norsk forening for klinisk farmakologi. Han er prosjektleder for Rettstoksikologiprosjektet (ForTox), et forskningsprosjekt etablert av det rettspatologiske og farmakologiske fagmiljøet ved NTNU og St. Olavs hospital, og styremedlem i Nordic Association of Forensic Toxicologists.

Bilde av Katrine Melby Lege, Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital

 

 

 

Katrine arbeider som lege ved Avdeling for klinisk farmakologi. Hun fullførte PhD i medisin med en dobbel blindet randomisert kontrollert studie på oksytocin nesespray for alkoholavhengighet i 2020, og er biveileder på et nytt PhD-prosjekt med oksytocin nesespray for benzodiazepinavhengighet.

Hovedtematikken for forskningen er medikamentell behandling for ruslidelser. Hun er leder i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT), og er medlem i International Society of Addiction Medicine - New Professionals Exploration, Training & Education (ISAM-NExT), Publication Subcommittee.

 Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital
 Professor, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

 

 

Olav Spigset er overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital og professor i klinisk faramkologi ved NTNU.

Han har bred foskningserfaring innenfor klinisk farmakologi/toksikologi, inkludert farmakokinetikk/toksikokinetikk, legemiddelsikkerhet og rusmiddelfarmakologi. Han har publisert mer enn 350 vitenskapelige artikler og er redaktør for en lærebok i farmakologi (Legemidler og bruken av dem).

Han er med i redaksjonskomiteen for den nasjonale norske interaksjonsdatabasen og er leder av redaksjonsutvalget i Norsk legemiddelhåndbok. Han har vært veileder for rundt 15 Ph.D.-kandidater.

 Kjemiker, Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital

 

 

Per Ole M Gundersen arbeider som kjemiker ved Avdeling for klinisk farmakologi. Han arbeider ved seksjon for analytisk FoU. Han arbeider med nye metoder for analyse av rusmidler og legemidler, og har vært spesielt involvert i bruk av høyoppløselig massespektrometri for deteksjon av nye psykoaktive rusmidler.

Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Ragnhild er spesialist i klinisk farmakologi, PhD. Hun er ansatt som overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital og som førsteamanuensis ved IKOM, leder av Undervisningsenhet for farmakologi og underviser på profesjonsstudiet for medisin ved NTNU.

Involvert i farmakologisk og toksikologisk forskning med hovedfokus på markører for alkoholkonsum (alkoholmarkører) og hvordan bruk av disse kan bedre diagnostikk og behandling av alkoholrelaterte lidelser. Sitter i styringsgruppen for BRACT.

 Forsker, Klinikk psykisk helsevern, St. Olavs hospital 
 Professor II, Institutt for Psykisk Helse, NTNU                                

 

 

Rolf Gråwe har stilling som Professor II ved Institutt for Psykisk helse på NTNU og som forsker ved Klinikk psykisk helsevern ved St Olavs Hospital. Hovedområder for forskning er alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Gråwe har vært forfatter på (alene eller med andre) omtrent 150 publikasjoner, hvorav drøyt halvparten er vitenskapelige originalpublikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering. Seksten er publikasjoner med hovedresultat fra RCT studier. Han har også utgitt 35 bøker og bokkapitler hvor mange er kliniske anbefalinger om hvordan å hjelpe personer med schizofreni, angst, depresjon, eller rusmiddelproblemer.

Han deltar i styret i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT) i samarbeid med Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, samt er leder for forskningsgruppen Forskningsgruppe i rus- og avhengighetsmedisin ved Institutt for psykisk helse, NTNU.


 Lege, psykiatrispesialist, Blå Kors Lade behandlingssenter

 

 

 

Sverre Georg Sæther er spesialist i rus - og avhengighetsmedisin og psykiatri, og arbeider som overlege ved avrusningsavdelingen på Blå Kors klinikk Lade. Han har PhD i medisin (psykiatri) på tematikken anti-nevronale og systemiske antistoffer blant akuttpsykiatriske pasienter.

Sæther har vært forfatter (alene eller med andre) på over 15 vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Hovedtematikken for forskningen hans har vært biologisk psykiatri i skjæringspunktet mellom immunologi, nevrologi og psykiatri - og de siste årene rus - og avhengighetsmedisin. Han deltar i styret i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT).

 Lege, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olav
 Stipendiat ved NTNU
 

 

 


Trine Finanger er spesialist i gynekologi og obstetrikk samt rus og avhengighetsmedisin.
Hun jobber ved klinikk for rus og avhengighetsmedisin St Olav.
Hun er også doktorgradsstipendiat og forsker på temaet alkohol, kvinnehelse og bruk av alkoholmarkøren PEth.

  Avdelingssjef, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

 

 


Han er lege og spesialist i klinisk farmakologi. Han har også arbeidet som lege innen rus- og avhengighetsmedisin i en årrekke. Aamo har også omfattende undervisningsforpliktelser innenfor farmakologi og toksikologi, hovedsakelig innenfor legers videre- og etterutdanning samt utdanning av annet helsepersonell.

Han har vært medforfatter på 34 vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Hovedtematikken for hans kliniske arbeid og forskning har vært psykofarmakologi og klinisk toksikologi, og da særlig rusmiddeltesting og farmakologisk behandling av avhengighetstilstander. Han er medlem av Den Rettsmedisinske kommisjon, toksikologisk gruppe, og har jevnlige oppdag som toksikologisk sakkyndig i rettssaker. Han deltar i styret i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT).

Lege i spesialisering, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital

Tone arbeider som lege i spesialisering ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Hun er ansvarlig for den dobbelblindende randomiserte studien som omhandler effekten av oksytocin nesespray under nedtrapping av benzodiazepiner som foregår på Avrusningsavdelingen, Blå Kors, Klinikk Lade. Resultater av studien er ventet i 2025. Hun er også medlem i International Society of Addiction Medicin, New Professionals Exploration, Training & Education (ISAM-NExT).

Publikasjoner av medlemmer i forskningsgruppen

Publikasjoner av medlemmer i forskningsgruppen

Response to letter to editor for 'Quantifying alcohol consumption in the general population by analyzing phosphatidylethanol concentrations in whole blood: results from 24 574 subjects included in the HUNT4 study'. 2023 Jul 10;58(4):452. doi: 10.1093/alcalc/agad038.

Quantifying Alcohol Consumption in the General Population by Analysing Phosphatidylethanol Concentrations in Whole Blood: Results from 24,574  Subjects Included in the HUNT4 Study. 2023 May 9;58(3):258-265. doi: 10.1093/alcalc/agad015.

Frost J, Gundersen POM, Brede WR, Gjerde S, Pleym H, Slørdal L. Findings of the neuromuscular blocking agent rocuronium in blood from deceased subjects several months after exposure: A report of two cases. Forensic Sci Int 2023 Jun; 347: 111680. doi: 10.1016/j.forsciint.2023.111680. Epub 2023 Apr 5.

Gjerde H, Frost J. Prevalence of alcohol and drugs among drivers killed in road traffic crashes in Norway during 2011-2020. Traffic Inj Prev 2023 Feb 10; 1-6. doi: 10.1080/15389588.2023.2174801. Online ahead of print.

Lauvsnes ADF, Hansen TI, Ankill SØ, Bae SW, Gråwe RW, Braund TA, Larsen M. Mobile assessments of mood, cognition, smartphone-based sensor activity, and variability in craving and substance use in patients with substance use disorders in Norway: Prospective observational feasibility study. JMIR Form Res 2023;7:e45254, doi:10.2196/45254

Bhad R., Achab S., et.al. (2023). An online global survey and follow-up expert groups on the scope and needs related to training, research, and mentorship among early-career addiction medicine professionals. Cambridge Prisms: Global Mental Health, 10, E44. doi:10.1017/gmh.2023.35

Melby K, Farokhnia M, et al. (2023). International perspectives on opioid use disorder and treatment: Results from an online convenience sample Heroin Addict Relat Clin Probl, 25(x): xx-xx. Published Ahead of Print August 21, 2023

Identification of unhealthy alcohol use by self-report and phosphatidylethanol (PEth) blood concentrations in an acute psychiatric department. Finanger T, Vaaler AE, Spigset O, Aamo TO, Andreassen TN, Gråwe RW, Skråstad RB. BMC Psychiatry. 2022 Apr 21;22(1):286.

Frost J, Helland A, Syrstad VEG, Aamo TO. Illegalt eller medisinsk amfetamin – hva er inntatt? Tidsskr Nor Laegeforen 2022 Jan 10; 142(1). doi: 10.4045/tidsskr.21.0743.

Melby K, Spigset O, Gråwe RW, Aamo TO, Quintana DS. The effect of intranasal oxytocin on processing emotional stimuli during alcohol withdrawal: A randomized placebo-controlled double-blind clinical trial. Horm Behav. 2022 Nov;146:105268. doi: 10.1016/j.yhbeh.2022.105268. Epub 2022 Oct 13. PMID: 36242831.

Lauvsnes ADF, Hansen TI, Håberg AK, Gråwe RW, Langaas M. Poor response inhibition and symptoms of inattentiveness are core characteristics of lifetime illicit substance use among young adults in the general Norwegian population: The HUNT study. Substance Use & Misuse: 2022, 57 (9). 

Lauvsnes ADF, Gråwe RW, Langaas M. Predicting relapse in substance use: prospective modeling based on intensive longitudinal data on mental health, cognition, and craving. Brain Sci: 2022, 12(7), 957.  

Roland PDH, Frost J. Melatonin: Økende bruk, men fortsatt manglende kunnskap om langtidseffekter og påvirkning på pubertetsutvikling. Nor Farmaceut Tidsskr 2022; 130(5): 38-9.

Finanger, T., Vaaler, A.E., Spigset, O. et al. Identification of unhealthy alcohol use by self-report and phosphatidylethanol (PEth) blood concentrations in an acute psychiatric department. BMC Psychiatry 22, 286 (2022). 

Skråstad RB, Spigset O, Aamo TO, Andreassen TN. Stability of phosphatidylethanol 16:0/18:1 in freshly drawn, authentic samples from healthy volunteers. J Anal Toxicol 2021; 45: 417-21. doi: 10.1093/jat/bkaa082.

Finanger T, Spigset O, Andreassen TN, Løkken TN, Gråwe RW, Aamo TO, Tømmervik K, Langås V, Salvesen KÅ, Skråstad RB. Phosphatidylethanol in blood as marker for alcohol consumption in early pregnancy: An observational study in 4067 pregnant women. Alcohol Clin Exp Res 2021; 45: 886-92. doi: 10.1111/acer.14577.

Lauvsnes ADF, Langaas M, Olsen A, Vassileva J, Spigset O, Gråwe RW. ADHD and mental health symptoms in the identification of young adult subjects with increased risk of alcohol dependency in the general population – The HUNT4 population study. Int J Environment Res Publ Health 2021; 18: doi.org/10.3390/ijerph182111601

Melby, Katrine; Nygård, Mona; Brobakken, Mathias Forsberg; Gråwe, Rolf W.; Guzey, Ismail Cuneyt; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Vedul-Kjelsås, Einar; Heggelund, Jørn; Lara Cabrera, Mariela Loreto. Test-retest reliability of the patient activation measure-13 in adults with substance use disorders and schizophrenia spectrum disorders. Int J Enviromental Res and Public Health, 2021;DOI 10.3390/ijerph18031185

Aakerøy R, Brede WR, Stølen SB, Krabseth HM, Michelsen LS, Andreassen TN, Ader T, Frost J, Slettom G, Steihaug OM, Slørdal L. Severe Neurological Sequelae after a Recreational Dose of LSD. J Anal Toxicol. 2021 Aug 14; 45(7): e1-e3. doi: 10.1093/jat/bkaa145.

 

Havnen H, Hansen M, Spigset O, Hegstad S. Enantiomeric separation and quantification of R/S-amphetamine in serum using semi-automated liquid-liquid extraction and ultra-high performance supercritical fluid chromatography-tandem mass spectrometry. Drug Test Anal 2020; 12: 1344-1353. doi: 10.1002/dta.2879.

Toft A, Meisingset TW, Sæther SG. A young man with convulsive laughter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 May 25. doi: 10.4045/tidsskr.19.0612. PMID: 32463185.

Krabseth H-M, Strømmen M, Spigset O, Helland A. Effect of sleeve gastrectomy on buprenorphine pharmacokinetics: a planned case observation. Clin Ther 2020; 42: 2232-7. doi: 10.1016/j.clinthera.2020.08.016.

Lauvsnes ADF, Langaas M, Toussaint P, Gråwe RW Mobile sensing in substance use research: A scoping review. Telemedicine and e-health, 2020 http://doi.org/10.1089/tmj.2019.0241

Melby K, Fasmer O, Henriksen TE, Gråwe RW, Aamo TO, Spigset O. Actigraphy assessment of motor activity and sleep in patients with alcohol withdrawal syndrome and the effects of intranasal oxytocin. PLOS ONE February 13, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228700

Ulvik M, Bratsberg NS, Nordrum IS, Frost J. Trends in forensic autopsy rates in Central Norway during the period 2007–2017: Can media attention impact autopsy practices? Forensic Sci Int: Reports Volume 2, December 2020, 100155

Frost J, Mikkelsen T. Fallgruver ved hurtigtester av rusmidler. Tidsskr Nor Laegeforen 2020 Sep 25; 140(14). doi: 10.4045/tidsskr.20.0696.

Bech AB, Clausen T, Waal H, Vindenes V, Edvardsen HE, Frost J, Skeie I. Post-mortem toxicological analyses of blood samples from 107 patients receiving opioid agonist treatment: substances detected and pooled opioid and benzodiazepine concentrations. Addiction 2020 Aug 1. doi: 10.1111/add.15211

Breivik H, Frost J, Løkken TN, Slørdal L. Post mortem tissue distribution of quetiapine in forensic autopsies. Forensic Sci Int 2020 Jul 24; 315: 110413.

Simonsen KW, Kriikku P, Thelander G, Edvardsen HE, Thordardottir S, Andersen CU, Jönsson AK, Frost J, Christoffersen DJ, Delaveris GJM, Ojanperä I. Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2017. Forensic Sci Int 2020 Aug; 313: 110343.

Breivik H, Løkken TN, Slørdal L, Frost J. A Validated Method for the Simultaneous Determination of Quetiapine, Clozapine and Mirtazapine in Postmortem Blood and Tissue Samples. J Anal Toxicol 2020 Apr 2; 44(5): 440-448.

Heldal AT, Aamo TO, Frost J. En kvinne i 40-årene som brukte vanedannende legemidler i svært høye doser. Tidsskr Nor Laegeforen 2020 Jan 2; 140(1).

 

Melby K, Gråwe RW, Aamo TO, Salvesen Ø, Spigset O. Effect of intranasal oxytocin on alcohol withdrawal syndrome: A randomized placebo-controlled double-blind clinical trial. Drug Alcohol Depend. 2019;197:95-101. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.01.003.

Dyrkorn R, Skråstad RB, Aamo TO. Bruk av fosfatidyletanol i førerkortsaker. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 11;139(3)

Frost J, Bernard JP, Dietrichs ES, Kjeldstadli K, Riedel B, Skråstad RB, Vevelstad M, Helland A. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Sep 23; 139(13).

Debernard KAB, Frost J, Roland PH. Kvetiapin er ikke en sovemedisin. Tidsskr Nor Laegeforen 2019 Sep 16; 139(13).

Valen A, Bogstrand ST, Vindenes V, Frost J, Larsson M, Holtan A, Gjerde H. Driver-related risk factors of fatal road traffic crashes associated with alcohol or drug impairment. Accid Anal Prev 2019 Oct; 131: 191-199.

Valen A, Bogstrand ST, Vindenes V, Frost J, Larsson M, Holtan A, Gjerde H. Fatally injured drivers in Norway 2005-2015-Trends in substance use and crash characteristics. Traffic Inj Prev 2019; 20(5): 460-466.

Chalabianloo F, Westin AA, Skogvoll E, Bramness JG, Spigset O. Methadone serum concentrations and influencing factors: a naturalistic observational study. Psychopharmacology 2019; 236: 3159-67.

Andreassen TN, Havnen H, Spigset O, Falch BMH, Skråstad R. Hight throughput UHPC-MSMS method for tha analysis of phosphatidylethanol (PEth) 16:0/18:1, a specific biomarker for alcohol consumption, in whole blood. J Anal Toxicol 2018; 42: 33-41.

Hegstad S, Havnen H, Helland A, Spigset O, Frost J. Enantiomeric separation and quantification of R/S-amphetamine in urine by ultra-high performance supercritical fluid chromatography tandem mass spectrometry. J Chromatography B 2018; 1077-8: 7-12.

Kaasbøll C, Hagen R, Gråwe RW. Population based associations between cannabis use, anxiety and depression in Norwegian adolescents. J Child & Adolescent Substance Abuse, 27 (4), 2018.  doi.org/10.1080/1067828X.2018.1462281

Serkland TT, Nygaard IL, Kvan E, Frost J, Aronsen L, Narum S, Bjånes T. Akutt telefonisk varsling om avvikende farmakologiske prøvesvar. Tidsskr Nor Laegeforen 2018 Nov 1; 138(18).

Hegstad S, Havnen H, Helland A, Spigset O, Frost J. Enantiomeric separation and quantification of R/S-amphetamine in urine by ultra-high performance supercritical fluid chromatography tandem mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2018; 1077-1078: 7-12.

Hegstad S, Kristoffersen L, Liane VH, Spigset O. EtG and EtS in autopsy blood samples with and without putrefaction using UHPLC-MS-MS. J Anal Toxicol 2017; 41: 107-13.

Hegstad S, Helland A, Hagemann C, Spigset O. EtG/EtS in serum by UHPLC-MS-MS in suspected sexual assault cases. J Anal Toxicol, 2017; 41: 618-22.

Andersson H. W., Otterholt E., Gråwe R.W. Patient satisfaction with treatments and outcomes in residential addiction institutions. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2017, vol. 34 (5): 375-384

Edvardsen HM, Tverborgvik T, Frost J, Rogde S, Morild I, Waal H, Clausen T, Slørdal L, Vindenes V. Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases. Forensic Sci Int 2017; 281: 127-133.

Strømmen M, Helland A, Kulseng B, Spigset O. Increased bioavilabiliby of methadone following sleeve gastrectomy – a plassned case observation. Clin Ther 2016; 38: 1532-6.

Aakerøy R, Skråstad RB, Helland A, Hilberg H, Aamo T, Dyrkorn R, Spigset O. Nye markører for påvisning av alkoholbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1643-7.

Gråwe R W. Kunnskapsbasert behandling av personer med ROP-lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 17-34. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge.

Gråwe R W. Kartlegging og diagnostisering av personer med ROP-lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstilt ak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 35-50. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge.

Gråwe R W. Motiverende tiltak til personer med ROP-lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 51-66. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge.

Gråwe R W. Kognitiv atferdsterapi mot rusmiddelbruk og psykiske lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 67-92. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge.

Gråwe R W. familie- og pårørendetiltak til personer med rus og psykiske lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 153-166. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge 1.  

Gråwe R W. Integrerte psykososiale behandlingstiltak for personer med rusmiddellidelser og samtidig angst og depresjon. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 167-212. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge.

Gråwe R W. Sentrale tiltak i pasientforløpet hos personer med ROP-lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 213 -238. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge 

Gråwe R W. Bruk av tvang og behandling i rusakutt for personer med ROP-lidelser. I Gråwe RW (red.) Kombinerte behandlingstiltak til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse: kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin, 2016, side 239-257. Fagbokforlaget, Trondheim, Norge.

Frost J, Løkken TN, Helland A, Nordrum IS, Slørdal L. Post-mortem levels and tissue distribution of codeine, codeine-6-glucuronide, norcodeine, morphine and morphine glucuronides in a series of codeine-related deaths. Forensic Sci Int 2016 262: 128-37

Karlsen Bjånes T, Mjåset Hjertø E, Lønne L, Aronsen L, Andsnes Berg J, Bergan S, Otto Berg-Hansen G, Bernard JP, Larsen Burns M, Toralf Fosen J, Frost J, Hilberg T, Krabseth HM, Kvan E, Narum S, Austgulen Westin A. Pharmacology Portal: An Open Database for Clinical Pharmacologic Laboratory Services. Clin Ther 2016; 38: 222-6.

Westin AA, Frost J, Brede WR, Gundersen PO, Einvik S, Aarset H, Slørdal L. Sudden Cardiac Death Following Use of the Synthetic Cannabinoid MDMB-CHMICA. J Anal Toxicol 2016; 40: 86-7.

Hegstad S, Westin AA, Spigset O. Prolonged detection times of carboxylic acid metabolites of the synthetic cannabinoids JHW-018 and JWH-073 in urine applying a new UPLC-MS-MS method. J Anal Toxicol 2015; 39: 280-6.

Nakken EI, Grinde F, Vaaler A, Drange OK, Brodtkorb E, Sæther SG. Epilepsy and other seizure disorders in acute psychiatric inpatients. BMC Psychiatry. 2021 Dec 15;21(1):626. doi: 10.1186/s12888-021-03619-y. PMID: 34911471; PMCID: PMC8672464.

Simonsen KW, Edvardsen HM, Thelander G, Ojanperä I, Thordardottir S, Andersen LV, Kriikku P, Vindenes V, Christoffersen D, Delaveris GJ, Frost J. Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2012. Forensic Sci Int 2015; 248: 172-80.

Frost J, Løkken TN, Brede WR, Hegstad S, Nordrum IS, Slørdal L. A validated method for simultaneous determination of codeine, codeine-6-glucuronide, norcodeine, morphine, morphine-3-glucuronide and morphine-6-glucuronide in post-mortem blood, vitreous fluid, muscle, fat and brain tissue by LC-MS. J Anal Toxicol 2015; 39 (3): 203-12.

 

Karinen R, Tuv SS, Rogde S, Peres MD, Johansen U, Frost J, Vindenes V, Øiestad AM. Lethal poisonings with AH-7921 in combination with other substances. Forensic Sci Int 2014; 244: e21-4.

Frost J. Death by self-inflicted asphyxia with helium - First case reports from Norway and review of the literature. Scand J Forensic Sci 2013; 19 (2): 52–4.

Frost J, Slørdal L, Vege Å, Nordrum IS. Forensic autopsies in a naturalistic setting in Norway: autopsy rates and toxicological findings. Forensic Sci Int 2012; 223 (1-3): 353-8.

Frost J, Helland A, Nordrum IS, Slørdal L. Investigation of morphine and morphine glucuronide levels and cytochrome P450 isoenzyme 2D6 genotype in codeine-related deaths. Forensic Sci Int 2012; 220 (1-3): 6-11.

Frost J, Spigset O. Opioid-indusert kløe. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132 (19):2180-1.

Frost J, Sandvik P, Spigset O. Seksuelle bivirkninger av antidepressive legemidler. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130 (19): 1930-1.

Prosjekter i forskningsgruppen

Prosjekter i forskningsgruppen


Oksytocinstudien

Oksytocinstudien

Oksytocinprosjektene er legemiddelutprøvingsstudier som drives av det farmakologiske fagmiljøet ved St. Olavs hospital, det rusmedisinske miljøet ved Institutt for psykisk helsevern ved NTNU og Blå Kors Lade behandlingssenter, med tett samarbeid med Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.  

Studiene består av tilleggsbehandling av oksytocin/placebo nesespray under avrusning og abstinensbehandling, i tillegg til en systematisk innsamling av kliniske opplysninger, selvrapportering og blod- og urinprøver fra pasienter som samtykker til studiedeltakelse.

Mål: Utprøving av ny medikamentell behandling for å lindre akutte abstinenssymptomer når inntak av rusmidler stoppes, og for å forhindre tilbakefall til rus.

Studiedesign: Dobbelt-blindede randomiserte placebokontrollerte studier

Studiested: Blå Kors Lade behandlingssenter

Toksikologiske analyser: Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Det har så langt vært satt i gang to studier av oksytocin og effekt på abstinenssymptomer og avhengighet:

Rettstoksikologiprosjektet - ForTox

Rettstoksikologiprosjektet - ForTox

Rettstoksikologiprosjektet (ForTox) er et forskningsprosjekt etablert av det rettspatologiske og farmakologiske fagmiljøet ved NTNU og St. Olavs hospital.

Gjennom innsamling av kliniske opplysninger og kroppsvæske - og vevsprøver fra rettslige obduksjoner i Midt-Norge skal prosjektet bidra til bedre beslutningsgrunnlag for rettsmedisinsk sakkyndige og beslutningstakere innen rus- og legemiddelfeltet. Dette søkes oppnådd ved studier av:

1. Forekomst og innflytelse av ulike rus- og legemidler i rettslige obduksjonssaker i vår region

2. Hvordan og i hvilken grad konsentrasjonen av ulike rus- og legemidler endrer seg i kroppen etter døden

3. Hvordan stoffene fordeler seg i ulike kroppsvæsker og organer

4. Hvordan konsentrasjonen av stoffene påvirkes ved lagring. Både kliniske data og biologisk prøvemateriale registreres og lagres i Biobank1, den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge. Hittil er det samlet biologisk prøvemateriale fra mer enn 1000 rettslige obduksjoner. De toksikologiske analysene utføres ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Prosjektledere er førsteamanuensis Joachim Frost og professor Lars Slørdal ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.


Kontakt oss

Kontakt oss

Gruppeleder, Katrine Melby

 Katrine Melby
 Gruppeleder

  

  


Besøksadresse

Teknostallen
Professor Brochs gate 6
7030 Trondheim

Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Avdeling for klinisk farmakologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kontakt oss

BRACTs styringsgruppe

BRACTs styringsgruppe

Katrine Melby, gruppeleder og medlem av styringsgruppa

 

 

 


Lege, Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital

Katrine arbeider som lege ved Avdeling for klinisk farmakologi. Hun fullførte PhD i medisin med en dobbel blindet randomisert kontrollert studie på oksytocin nesespray for alkoholavhengighet i 2020, og er biveileder på et nytt PhD-prosjekt med oksytocin nesespray for benzodiazepinavhengighet.

Hovedtematikken for forskningen er medikamentell behandling for ruslidelser. Hun er leder i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT), og er medlem i International Society of Addiction Medicine - New Professionals Exploration, Training & Education (ISAM-NExT), Publication Subcommittee.

Olav Spigset, medlem av styringsgruppa til bract

 

 


Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital

Professor, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Olav Spigset har bred foskningserfaring innenfor klinisk farmakologi/toksikologi, inkludert farmakokinetikk/toksikokinetikk, legemiddelsikkerhet og rusmiddelfarmakologi. Han har publisert mer enn 350 vitenskapelige artikler og er redaktør for en lærebok i farmakologi (Legemidler og bruken av dem).

Han er med i redaksjonskomiteen for den nasjonale norske interaksjonsdatabasen og er leder av redaksjonsutvalget i Norsk legemiddelhåndbok. Han har vært veileder for rundt 15 Ph.D.-kandidater. Han sitter i styringsgruppen for BRACT.

Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St Olavs Hospital

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Ragnhild er spesialist i klinisk farmakologi, PhD. Hun er ansatt som overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital og som førsteamanuensis ved IKOM, leder av Undervisningsenhet for farmakologi og underviser på profesjonsstudiet for medisin ved NTNU.

Involvert i farmakologisk og toksikologisk forskning med hovedfokus på markører for alkoholkonsum (alkoholmarkører) og hvordan bruk av disse kan bedre diagnostikk og behandling av alkoholrelaterte lidelser. Hun sitter også i styringsgruppen for BRACT.

Rolf W Gråwe, gruppemedlem 

 Forsker, Klinikk psykisk helsevern, St. Olavs hospital
 
Professor II, Institutt for Psykisk Helse, NTNU                                

Rolf Gråwe har stilling som Professor II ved Institutt for Psykisk helse på NTNU og som forsker ved Klinikk psykisk helsevern ved St Olavs Hospital. Hovedområder for forskning er alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Gråwe har vært forfatter på (alene eller med andre) omtrent 150 publikasjoner, hvorav drøyt halvparten er vitenskapelige originalpublikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering. Seksten er publikasjoner med hovedresultat fra RCT studier. Han har også utgitt 35 bøker og bokkapitler hvor mange er kliniske anbefalinger om hvordan å hjelpe personer med schizofreni, angst, depresjon, eller rusmiddelproblemer.

Han deltar i styret i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT) i samarbeid med Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, samt er leder for forskningsgruppen Forskningsgruppe i rus- og avhengighetsmedisin ved Institutt for psykisk helse, NTNU.

Sverre Georg Sæther, gruppemedlem og styremedlem
 

 

 

 

Lege og psykiatrispesialist, Blå Kors Lade behandlingssenter

På behandlingssenteret arbeider han ved avrusningsavdelingen. Han er spesialist i psykiatri og i spesialisering i rus - og avhengighetsmedisin. Han har PhD i medisin (psykiatri) på tematikken anti-nevronale og systemiske antistoffer blant akuttpsykiatriske pasienter.

Sæther har vært forfatter (alene eller med andre) på 15 vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Hovedtematikken for forskningen hans har vært biologisk psykiatri i skjæringspunktet mellom immunologi, nevrologi og psykiatri - og de siste årene rus - og avhengighetsmedisin. Han deltar i styringsgruppen i BRACT.

 

 

 


Avdelingssjef, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Han er lege og spesialist i klinisk farmakologi. Han har også arbeidet som lege innen rus- og avhengighetsmedisin i en årrekke. Aamo har også omfattende undervisningsforpliktelser innenfor farmakologi og toksikologi, hovedsakelig innenfor legers videre- og etterutdanning samt utdanning av annet helsepersonell.

Han har vært medforfatter på 34 vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Hovedtematikken for hans kliniske arbeid og forskning har vært psykofarmakologi og klinisk toksikologi, og da særlig rusmiddeltesting og farmakologisk behandling av avhengighetstilstander. Han er medlem av Den Rettsmedisinske kommisjon, toksikologisk gruppe, og har jevnlige oppdag som toksikologisk sakkyndig i rettssaker. Han deltar i styret i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT).

BRACTs brukerråd

BRACTs brukerråd


 

 

 

 

Leder for brukerrådet

Anders Aavik har vært leder for BRACT sitt brukerråd siden gruppens start. Han har vært rusfri siden 11.02.2009. 
Han har vært med i Blåkors Lade Behandlingssenters brukerråd siden 2015 og er i dag leder for brukerrådet. 
Anders har vært aktiv i en selvhjelpsgruppe siden 2009, hvor han har verv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Han er aktiv innen brukermedvirkning og bidrar med erfaringskompetanse i ulike forskningsprosjekter og i rus og avhengighetsbehandling.
Han har en bachelor i historie fra NTNU.


 

Logo BRACT