Forskning

Complete information for researchers wishing to use HUNT material can be found on our English webpage, on the pages for Research.

Forskning

Målet med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er å legge til rette for forskning som fører til ny kunnskap om folkehelse. Forskere tilknyttet norske institutter kan som prosjektledere søke om tilgang til HUNT materiale for forskningsprosjekt som er godkjent av en etisk komite.

Søk om HUNT data

HUNT Biobank

HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver. Vi tar imot, lagrer, bearbeider og analyserer prøver fra HUNT og andre undersøkelser.

Om HUNT

Mer info om HUNT forskningssenter og HUNT undersøkelsene. 

HUNT4

HUNT4 varte fra september 2017 til februar 2019. Det ble samlet inn spørreskjemadata, kliniske måledata og prøver fra over 55.000 voksne og mer enn 8.5000 ungdommer.

Nye retningslinjer for bruk av HUNT materiale fra 1. august 2019

Nye retningslinjer for bruk av HUNT materiale fra 1. august 2019

Fra 1. august 2019 vil vi håndtere nye retningslinjer.

De nye retningslinjene skal være tydelig på hvordan HUNT forskningssenter forvalter HUNT materiale og dermed bidra til forutsigbarhet og transparens for forskere som ønsker å bruke HUNT materiale og for deltakere i HUNT. 

De nye retningslinjene vil regulere tilgangen til HUNT materiale fra og med oktober 2019.

Nytt i retningslinjene:

  • HUNT forskningssenter garanterer ikke lenger eksklusivitet på problemstillinger i søknader.
  • Kommersielle aktører vil ha tilgang til HUNT opplysninger, men all forskning skal offentliggjøres gjennom publikasjoner
  • De nye retningslinjer gir en tydelig beskrivelse av kriterier for godkjenning av søknader.

 

Det som ikke er endret:

  • Forskning som bruker HUNT materiale skal bidra til økt kunnskap om helse og sykdom
  • Alle HUNT-prosjekt trenger etisk godkjenning
  • HUNT-materialet skal utnyttes optimalt
  • Betaling skjer per planlagt publikasjon

Lenker

forskning-pictogram

Aktuelle lenker og dokumenter

Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler.

Les mer om hva som er tilgjengelig, hvordan man søker og hvordan man følger opp prosjektet over tid på våre engelske sider for forskere.

Bestilling av utvalgte SNP-er

Det er mulig å søke om bruk av SNP-data med kjente assosiasjoner, totalt 7596 unike SNP-er som forekommer i 11918 studier med en p-verdi < 5x 10-8.

Veiledning for bestilling av SNP-er

SNP-ene det går an å velge fra er samlet i en katalog som driftes av K.G. Jebsen-senter for Genetisk Epidemiologi.