Publikasjonsrutiner

Publikasjonsrutiner

For å sikre at publisering av forskningsresultater skjer i samsvar med tildelte analyserettigheter har HUNT forskningssenter oppnevnt et publikasjonsutvalg. Alle manuskripter (artikler, rapporter, abstracts) unntatt studentoppgaver skal forelegges dette utvalget FØR innsending til publisering.

Retningslinjer for publisering av forskningsresultater som bruker HUNT-data (PDF)

Manuskripter sendes per e-post til kontakt@hunt.ntnu.no eller per post til HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger.

Utvalget er spesielt oppmerksomme på om forfattere har fulgt regler for medforfatterskap og avtale om bruk av variabler. Publikasjonene vil ikke bli godkjent med mindre de er i overensstemmelse med den siste, godkjente publikasjonsplanen.

Mer om benevnelse av HUNT i publikasjoner finnes på våre engelske nettsider.

Utvalget er ingen referee-instans, og ordningen skal ikke forsinke publisering i særlig grad. Vanlig behandlingstid er 1-2 uker.

Omtale av HUNT i publikasjoner

Omtale av HUNT i publikasjoner

Alle publikasjoner som bruker HUNT-data, dvs fra HUNT1, HUNT2, HUNT3, Ung-HUNT1, Ung-HUNT2, Ung-HUNT3, tilleggsprosjekter og fase 2-prosjekter, skal omtale følgende enheter/institusjoner ved beskrivelse av for eksempel datagrunnlag eller metode, eventuelt under acknowledgements:

•    HUNT forskningssenter
•    Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU
•    Trøndelag fylkeskommune
•    Helse Midt-Norge
•    Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)

Det kreves at HUNT synliggjøres i metodekapittelet og i tittel på publikasjonene ved at betegnelsen Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), inngår i tittel (eller undertittel), i metodekapittelet og eventuelt oppgis som søkeord (keyword).

Norsk:
Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er et samarbeidsprosjekt mellom HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU), Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Engelsk:
The Trøndelag Health Study (HUNT) is a collaboration between HUNT Research Centre (Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology NTNU), Trøndelag County Council, Central Norway Regional Health Authority, and the Norwegian Institute of Public Health.