Et inkluderende læringsmiljø for alle studenter

Et inkluderende læringsmiljø for alle studenter

De siste årene har vi fått et økt fokus på mangfold hos studenter som tar høyere utdanning i Norge. Dagens studenter bringer med seg ulike typer bakgrunn – de har ulike lærepreferanser, kulturell, sosial eller faglig bakgrunn, noen kan ha funksjonshemminger og noen kan ha lærevansker. Undersøkelser fra universiteter og høyskoler viser at mange studenter sliter med ensomhet, angst og depresjon. Samtidig opplever studenter med ulike funksjonsnedsettelser større utfordringer med faglig og sosial inkludering enn andre studenter. 

Å skape et inkluderende læringsmiljø bidrar ikke bare til at noen få studenter kan delta i undervisnings- og læringsaktiviteter på en likeverdig måte. Det øker også kvaliteten og læringsutbyttet til alle studenter, samtidig som det reduserer frafallet i høyere utdanning. I dette EiT-emnet kan du bidra til å utvikle tiltak som kan hjelpe mange studenter ved NTNU.

Studenter sitter sammen i gruppe og snakker. Foto.
Foto: Colourbox

Relevant kompetanse

Alle studenter, uansett bakgrunn, studieretning eller forutsetninger, er velkommen i dette emnet. Temaet Inkluderende læringsmiljø omfatter alt fra studiehverdagen til utformingen av læringsressurser, læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsformer, og dermed vil alle studenter kunne bidra med relevante erfaringer og verdifulle perspektiver.

Om landsbyen 

Et inkluderende læringsmiljø er et læringsmiljø som aksepterer og verdsetter at studenter er forskjellige og har forskjellige behov. Dette betyr at universiteter og høyskoler anerkjenner at studenter har like rettigheter, men forskjellige forutsetninger for å delta i læringsprosessen. 

Mellom 2016 og 2018 deltok studenter fra 28 land i den Europeiske studentundersøkelsen. Ifølge funn fra denne undersøkelsen er "andelen studenter med nedsatt funksjonsevne høy i Norden, sammenlignet med andre land. Så mange som 1 av 4 av norske studenter rapporterte at de har en funksjonshemming” (Statistisk sentralbyrå). Én av fem rapporterte at deres funksjonshemming forårsaket forsinkelser eller avbrudd i studiene. Én av tre sa til og med at støtten de får under studiet er utilstrekkelig.

Funksjonshemminger inkluderer ikke bare studenter med nedsatt hørsel, syn eller bevegelse. Med unntak av studenter med kroniske sykdommer, er den nest hyppigste typen funksjonshemninger psykiske helseproblemer, slik som angst eller depresjon. Det er like viktig å merke seg at litt over fem prosent av studentene har lærevansker som dysleksi eller ADHD.
Studenter som velger dette EiT-emnet vil kunne jobbe med et bredt spekter av problemstillinger.

Aktuelle problemstillinger kan for eksempel være:

  • Et trygt og inkluderende fysisk eller psykososialt læringsmiljø
  • En undersøkelse av faglæreres kunnskaper og holdninger omkring studenter med ulik bakgrunn
  • En kartlegging av digitale læringsressurser og utforming av en veileder?
  • Kasusstudier av læringsaktiviteter, undervisning- eller vurderingsformer i ulike emner

Fakta om landsbyen - PED3804

Emnekode: PED3804
Landsbytittel: Et inkluderende læringsmiljø for alle studenter
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Katja Hakel
Kontakt: katja.hakel@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.