Styring og ledelse

Institutt for biologi

Styring og ledelse

Kuler som ligger i formasjon som en pil, den fremste kula er blå. Foto.

Utvidet ledergruppe er instituttets øverste organ. Utvidet ledergruppe har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at utvidet ledergruppe selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Utvidet ledergruppe  retningslinjer: NTNUs styringsreglement

Sammensetning
Utvidet ledergruppe ledes av instituttleder, og består for øvrig av:

  • 2 representant fra de vitenskapelige ansatte, inklusive midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
  • 2 eksterne medlemmer

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Valg/oppnevning:
De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement, studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene oppnevnes av dekanus etter forslag fra instituttleder.