ARK forskning

ARK forskning

Data fra gjennomførte arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser er samlet i ARK Research Platform. Data er samlet inn ved norske universitet og høgskoler. Tre ulike spørreskjema er benyttet:

KIWEST:  Spørreskjema med standardiserte og validerte spørsmål om organisasjonsklima, arbeidsbelastninger og arbeidsrelaterte ressurser.

FaktaARK I: Spørreskjema for innhenting av fakta om organisatoriske forhold av betydning for arbeidsmiljøet.

FaktaARK II: Spørreskjema for innhenting av fakta om oppfølging av gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse.

Alle institusjoner med forskningskompetanse kan søke om tilgang til å analysere ARK-data. Hvis det søkes om data til masteroppgaver forventes det at resultatene publiseres etter avlagt eksamen. Hvis det er ønskelig med data fra spesifikke enheter eller institusjoner må det innhentes skriftlig tillatelse fra disse, som skal vedlegges søknaden. Se ARK Research Platform for oversikt over tilgjengelige variabler.

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til ark-kontakt@ntnu.no, med følgende vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse (forskningsprotokoll) 
  • Publikasjonsplan
  • Variabelbestilling i excelfil
  • Eventuelt kopi av nødvendige tillatelser

Søknad om tilgang til data fra ARK Research Platform behandles av et eget publikasjonsutvalg innen fire uker. Når søknad er godkjent blir data utlevert etter nærmere avtale. 

Bruk og publisering av resultater skal skje etter gjeldene retningslinjer for forvaltning og bruk av data fra ARK Research Plattform og publisering.

15 jun 2020