Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er for tiden doktorgradsstipendiat og forsker på norsk tegnspråk, et av minoritetsspråken i Norge. 

Studien min har arbeidstittelen "Perspektiv i norsk tegnspråk", og de primære forskningsspørsmålene i studien handler om visuelle perspektiv og hvordan de kommer til uttrykk. Data som analyseres er naturalistiske samtaler hvor samtalepartnerne snakker om tema hvor det relativt naturlig oppstår behov for beskrive spatiale omgivelser, noe som fordrer at man inntar et visuelt perspektiv slik at budskapet fremstår koherent. Dette er så langt et meget lite utforsket område i norsk tegnspråk og det er også språkbruk som de som lærer seg norsk tegnspråk som andrespråk eller fremmespråk, strever med å beherske. 

I min stilling som universitetslektor har jeg undervist i norsk tegnspråk, tolking mellom norsk tegnspråk og norsk i tillegg til å forelese om ulike tema for studenter på NTNUs tegnspråk og tolkeutdanning.

Jeg interesserer meg for tegnspråk og tolkefag generelt. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ringsø, Torill; Agerup, Charlotte Helene. (2018) To profesjoner i et klasserom. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
  • Ringsø, Torill; Astri, Holm. (2017) Norsk tegnspråk : en del av det norske språkmangfoldet?. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.

Rapport/avhandling

  • Thomassen, Gøril; Ringsø, Torill. (2014) Lærere og tolkers refleksjoner rundt det tolkemedierte klasserommet. En intervjustudie. 2014.