course-details-portlet

PED3041 - Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir oversikt over kunnskap og verdier, ulike perspektiver og faglige forståelsesformer som til sammen danner kjernen i spesialpedagogikk. Tema som vektlegges er inkludering, likeverd, tilpasset undervisning i ordinær- og tilpasset undervisning, å fremme læring og utvikling samt forebygging av vansker. Spesialpedagogikk forholder seg til dilemma på den ene siden knyttet til stigmatisering og på den andre siden usynliggjøring av behov.

Spesialpedagogisk praksis omfatter både direkte og indirekte arbeid med barn og unge, med foreldre, organisasjoner og systemer. Studiet gir kunnskap om utviklings-/endringsarbeid. Studentene får innsikt i utredning på individ- og systemnivå, samarbeid, rådgivning og veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

- Studentene har kunnskap om hva spesialpedagogikk er og innebærer i lys av fagets historie
- Studentene har kunnskap om teorier og sentrale begreper som brukes innenfor den spesialpedagogiske fagdisiplinen
- Studentene har innsikt i og kunnskap om ulike perspektiver på spesialpedagogisk virksomhet
- Studentene har kunnskap om bredden i det spesialpedagogiske feltet, som omfatter allmennforebyggende tiltak samt oppdage og bistå barn, unge og voksne med spesielle behov
- Studentene har kunnskap om sentrale paragrafer i Opplæringslova, samt andre relevante styringsdokumenter som bidrar til å gi retning for spesialpedagogisk arbeid
- Studentene har kunnskap om det spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemet, herunder også kunnskap om foreldresamarbeid, samt tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
- Med utgangspunkt i erfaringer fra observasjonspraksis, har studentene kunnskap om spesialpedagogisk arbeid i PPT

Ferdigheter

- Studentene kan reflektere over innhold i spesialpedagogisk litteratur, formidle og dele sine refleksjoner med andre
- Studenten kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og kritisk reflektere over spesialpedagogisk virksomhet
- Studentene kan bruke teoretisk kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillinger
- Studentene kan ivareta egen faglig utvikling, og samtidig samarbeide med medstudenter for ytterligere utvikling

Generell kompetanse

- Studentene kan arbeide selvstendig med faglige problemstillinger
- Studentene kan samarbeide med andre om faglige problemstillinger
- studentene kan begrunne valg med utgangspunkt i spesialpedagogisk litteratur
- Studentene har et reflektert forhold til etiske dilemma knyttet til virket som spesialpedagog
- Studentene har forutsetninger for å forstå forskningsbasert litteratur, og ser behovet for kontinuerlig faglig oppdatering etter endt utdanning

Læringsformer og aktiviteter

8 timer undervisning pr. uke. Forelesninger og seminarpregede aktiviteter går om hverandre.

Obligatorisk aktivitet:
- 75 prosent deltakelse på undervisning og seminar.
- 2 ukers praksis i BFT/PPT, med et oppmøte på minst 80 prosent.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltakelse på undervisning og seminar. 80 % deltakelse på praksis.
  • 80 % deltakelse på praksis

Mer om vurdering

Mappen består av to bidrag, det første skal skrives i gruppe (på inntil 4 personer), det andre skal skrives individuelt. Ett av bidragene skal være fra praksis i BFT/PPT. Veiledning gis i seminar. Mappen skal også ha en kappe/introduksjon som binder de to mappebidragene sammen.
De to bidragene skal være omtrent lik i omfang, mellom 8-12 sider. Mappe/emneoppgave: Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5. Det settes karakter på mappen; A–F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 2000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED202 30.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 28.11.2019

Innlevering 06.12.2019

Utlevering 12:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 13.05.2020

Innlevering 20.05.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU