course-details-portlet

PED3041 - Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Spesialpedagogisk praksis innebærer å fremme læring og utvikling og forebygging av vansker. Dette omfatter direkte og indirekte arbeid med barn og unge, med foreldre, organisasjoner og systemer. Studentene får innsikt i utredning på individ- og systemnivå, samarbeid, rådgivning og veiledning.

Emnet gir oversikt over kunnskap og verdier, ulike perspektiver og faglige forståelsesformer som til sammen danner kjernen i spesialpedagogikk. Tema som vektlegges er inkludering, likeverd, tidlig innsats, tilpasset opplæring i ordinær undervisning og spesialundervisning. Spesialpedagogikk forholder seg til dilemma på den ene siden knyttet til stigmatisering og på den andre siden usynliggjøring av behov. Dette er et gjennomgående og sentralt tema i emnet. Det samme er etiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studentene har kunnskap om hva spesialpedagogikk er og innebærer i lys av fagets historie
 • Studentene har kunnskap om teorier, forskning på spesialpedagogiske problemstillinger, samt sentrale begreper som brukes innenfor det spesialpedagogiske fagområdet
 • Studentene har innsikt i og kunnskap om ulike perspektiver på spesialpedagogisk virksomhet
 • Studentene har kunnskap om bredden i det spesialpedagogiske feltet
 • Studentene har kunnskap om sentrale paragrafer i Opplæringsloven, samt andre relevante styringsdokumenter som gir retning for spesialpedagogisk arbeid
 • Studentene har kunnskap om det spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemet, herunder også kunnskap om samarbeid med eleven selv, foreldresamarbeid, samt tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
 • Med utgangspunkt i praksis, har studentene kunnskap om spesialpedagogiske problemstillinger i skole

Ferdigheter

 • Studentene kan kritisk reflektere over innhold i teori og forskning som omhandler spesialpedagogiske problemstillinger, formidle og dele sine refleksjoner med andre
 • Studentene kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og kritisk reflektere over spesialpedagogisk virksomhet
 • Studentene kan bruke teoretisk kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillinger
 • Studentene kan ivareta egen faglig utvikling, og samtidig samarbeide med medstudenter for ytterligere utvikling
 • Studentene er aktive deltakere i emnets praksisperiode

Generell kompetanse

 • Studentene kan arbeide selvstendig med faglige problemstillinger
 • Studentene kan samarbeide med andre om faglige problemstillinger
 • Studentene kan begrunne valg med utgangspunkt i teori og forskning på spesialpedagogiske problemstillinger
 • Studentene har et reflektert forhold til etiske dilemma knyttet til det spesialpedagogiske praksisfeltet
 • Studentene har forutsetninger for å forstå forskningsbasert litteratur, og ser behovet for kontinuerlig faglig oppdatering etter endt utdanning
 • Studentene er oppdaterte på, og har et reflektert og samtidig kritisk blikk på til enhver tid relevante styringsdokumenter

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 10 timer undervisning pr. uke. Det veksles mellom forelesninger og seminar. 2 ukers observasjonspraksis i grunnskole.

Obligatoriske aktiviteter

80 prosent deltakelse på forelesningene. 2 ukers praksis i grunnskolen, med et oppmøte på minst 80 prosent.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse på praksis
 • 80% deltakelse på undervisning og seminar. 80 % deltakelse på praksis.

Mer om vurdering

Mappen
Mappen består av tre bidrag som skal skrives gruppebasert (gruppestørrelse: inntil 5 personer). Et av bidragene skal være fra observasjonspraksis i skole. Det gis to veiledninger pr bidrag. Mappen skal ha en kappe/introduksjon som binder de tre bidragene sammen. Den skal avsluttes med et notat med metarefleksjon over samarbeidet de har hatt i gruppene.Mappebidragene skal være omtrent lik i omfang, mellom 8-10 sider. De skal skrives i Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5. Det settes karakter på mappen; A-F.

Det gis veiledning på mappebidragene underveis i semesteret. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Spesielle vilkår Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Innlevering av mappen: uke 49

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Pensum på ca 2000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED202 30.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU