course-details-portlet

PED3045 - Sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på og viderefører kunnskap, teorier og verdier fra PED 3041 eller tilsvarende.

Emnet gir en oversikt over forskningsbasert kunnskap og teorier knyttet til sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemet i grunnskole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), herunder identifisering av barn og unge med spesielle behov. En relasjonell eller helhetlig forståelse, hvor barn og unge med spesielle behov ses i lys av kontekst og system, er gjennomgående vektlagt. Sentrale tema er inkluderende læringsmiljøer, lærevansker samt forvaltning og sakkyndighet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studentene har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø, og læringsmiljøets betydning for elevers læring og utvikling
 • Studentene har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om generelle og spesifikke lærevansker
 • Studentene har kunnskap om den juridiske, forvaltningsmessige siden av det spesialpedagogiske praksisfeltet, herunder sakkyndighetsarbeid

Ferdigheter

 • Studentene kan reflektere kritisk over faglitteratur knyttet til temaene, formidle og dele refleksjoner med andre, herunder faglærere, medstudenter og veiledere i praksis
 • Studentene kan bruke spesialpedagogisk forskning og teori teoretisk til å velge, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillinger
 • Studentene kan ivareta egen faglige utvikling, og samtidig samarbeide med medstudenter for ytterligere utvikling
 • Studentene er aktive deltakere i emnets praksisperiode

Generell kompetanse

 • Studentene kan arbeide selvstendig med faglige problemstillinger
 • Studentene kan samarbeide med andre om faglige problemstillinger
 • Studentene kan begrunne valg, eksempelvis problemstillinger og bruk av teori, med utgangspunkt i spesialpedagogisk litteratur og forskning
 • Studentene kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 10 timer undervisning pr. uke. Det veksles mellom forelesninger og seminar.

Tre ukers praksis i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT/BFT).

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte på forelesninger
 • 80% obligatorisk oppmøte på praksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
80 prosent deltakelse på forelesningene. 3 ukers praksis i BFT/PPT, med et oppmøte på minst 80 prosent.
Mappen
består av tre bidrag. Alle bidragene skal skrives i gruppe (på inntil 5 personer). Ett av bidragene skal være fra praksis i BFT/PPT. Det gis to veiledninger pr bidrag. Mappen skal også ha en kappe/introduksjon som binder de tre mappebidragene sammen.Mappebidragene skal være omtrent lik i omfang, mellom 6-8 sider. Mappene skal skrives i Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5. Det settes karakter på mappen; A-F.

Det gis veiledning på mappebidragene underveis i semesteret.Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Innlevering: uke 21

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.

Kursmateriell

Pensum på ca. 1500 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
24.05.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU