course-details-portlet

PED3045 - Sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på og viderefører kunnskap, teorier og verdier fra PED 3041 eller tilsvarende.

Emnet gir en oversikt over forskningsbasert kunnskap og teorier knyttet til sentrale arbeidsoppgaver i det spesialpedagogiske støttesystemet i grunnskole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), herunder identifisering av barn og unge med spesielle behov. En relasjonell eller helhetlig forståelse, hvor barn og unge med spesielle behov ses i lys av kontekst og system, er gjennomgående vektlagt. Sentrale tema er inkluderende læringsmiljøer, lærevansker samt forvaltning og sakkyndighet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studentene har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø, og læringsmiljøets betydning for elevers læring og utvikling
 • Studentene har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om generelle og spesifikke lærevansker
 • Studentene har kunnskap om den juridiske, forvaltningsmessige siden av det spesialpedagogiske praksisfeltet, herunder sakkyndighetsarbeid

Ferdigheter

 • Studentene kan reflektere kritisk over faglitteratur knyttet til temaene, formidle og dele refleksjoner med andre, herunder faglærere, medstudenter og veiledere i praksis
 • Studentene kan bruke spesialpedagogisk forskning og teori teoretisk til å velge, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillinger
 • Studentene kan ivareta egen faglige utvikling, og samtidig samarbeide med medstudenter for ytterligere utvikling
 • Studentene er aktive deltakere i emnets praksisperiode

Generell kompetanse

 • Studentene kan arbeide selvstendig med faglige problemstillinger
 • Studentene kan samarbeide med andre om faglige problemstillinger
 • Studentene kan begrunne valg, eksempelvis problemstillinger og bruk av teori, med utgangspunkt i spesialpedagogisk litteratur og forskning
 • Studentene kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er samlingsbasert, hvor forelesninger og seminarpregede aktiviteter går over i hverandre.

Samling I: Inkluderende læringsmiljø (3 dager)

Samling II: Lærevansker (3 dager)

Samling III: Forvaltning og sakkyndighet (3 dager)

Samling IV: Oppsummering og veiledning på eksamensbidrag (2 dager)

Tre ukers praksis i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Obligatoriske aktiviteter

80 prosent deltakelse på samlingene. 3 ukers praksis i BFT/PPT, med et oppmøte på minst 80 prosent.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte på forelesninger
 • 80% obligatorisk oppmøte på praksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

80 prosent deltakelse på samlingene. 3 ukers praksis i BFT/PPT, med et oppmøte på minst 80 prosent.

Mappen består av tre bidrag. To av bidragene bør skrives i gruppe (på inntil 4 personer). Ett av bidragene skal være fra praksis i BFT/PPT. Det skal skrives individuelt. Det gis to veiledninger pr bidrag. Mappen skal også ha en kappe/introduksjon som binder de tre mappebidragene sammen.

Mappebidragene skal være omtrent lik i omfang, mellom 6-8 sider. Mappene skal skrives i Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1.5. Det settes karakter på mappen; A-F.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.

Kursmateriell

Pensum på ca. 1500 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU