Bakgrunn og aktiviteter

 

WORK AND RESEARCH INTERESTS

Most of my research concerns five broad topics; 1) the political economy and the business history of Norway and the Nordic countries after c. 1750, 2) regulation of natural resources, 3) multinational companies and small nations, 4) mother company – subsidiary relations in multinationals, 5) the non-ferrous metal industries in the 20th century. My main interests at the present are the development of the Nordic “economic model” c. 1850-1940 and the political regulation of natural resources.

 

I have been an associate professor in economic history since 2006 and professor since 2011. In addition to my work at NTNU. I’m adjunct professor at the University of Bergen, and a member of the editorial board of Scandinavian Economic History Review.

 

 

VEILEDNING (SUPERVISION)

Jeg veileder svært gjerne oppgaver på alle nivåer. For master- og BA-oppgaver veileder jeg primært innenfor økonomisk historie i vid forstand (etter ca. 1800), men jeg lytter gjerne hvis dere har et tema som dere brenner for. I høst har jeg seks forslag til oppgavetema: 1) regulering av naturressurser. Jeg har blant annet veiledet oppgaver om britisk regulering av hvalfangst i Antarktis, urbefolkningens rettigheter til land og naturressurser i Alaska og norsk vannkraft- og skogpolitikk. Det kan meget gjerne skriver flere masteroppgaver om tilsvarende temaer. 2) Industri og miljø. Her er et konkret oppgaveforslag 1880-tallets strid om utslippene fra M. Peterson & Søns papirfabrikk i Moss. Dette var den første miljøsaken som ble behandlet i norsk Høyesterett. 3) Kvinners inntog i økonomien ca 1875-1940. I denne perioden ble et stort antall – og stadig flere – kvinner yrkesaktive eller selvstendig næringsdrivende. Hvem var disse kvinnene og hvorfor skjedde dette? 4) «Demokratiseringen» av økonomien, det vil si politiske bestrebelser på å skape et mer jevnbyrdig samfunn. Et konkret forslag i så måte er loven om bondejordegods fra 1888 som åpnet for at store jordeiere måtte selge godset sitt hvis bøndene ønsket å kjøpe brukene sine. Hvorfor kom dette i 1888 og hva innebar loven? 5) Norsk skolehistorie. Hvordan utviklet ble skoletilbudet i Norge utviklet mellom ca. 1870 og 1940? 6) Norsk skattepolitikk. Hvem har betalt skatt og hvordan har skattebyrdene vært fordelt? Hvordan og hvorfor har dette variert over tid? Hva har preget den politiske debatten om skattespørsmål?

 

 

MAJOR PUBLICATIONS

 

Books

2019  The Political Economy of Resource Regulation, An International and Comparative History, Sandvik, Sanders and Storli (eds.), Univ. of British Columbia Press.

2018  Nasjonens velstand, Norges økonomiske historie 1800-1940, Fagbokforlaget.

2012  Multinationals, Subsidiaries and National Business Systems: The Nickel Industry and Falconbridge Nikkelverk, Pickering & Chatto.

2008  The Making of a Subsidiary, Falconbridge Nikkelverk 1910-1929-2004, phd-dissertation, Norwegian University of Science and Technology.

2005  F. E. Johannesen, A. Rønning og P. T. Sandvik, Nasjonal kontroll og industriell fornyelse, Norsk Hydros historie 1945-77, Pax forlag.

2005  ”Den trønderske kapitalismen 1850-1920”, in Ida Bull (ed.) Trøndelags historie, bd. 3,Tapir.

2004  Falconbridge Nikkelverk 1910-1929-2000, et internasjonalt selskap i Norge.

2000  P. T. Sandvik og Espen Andresen, Kristiansand Energiverk, i elektrisitetens århundre 1900-2000.

1999  Kristiansands historie 1945-99.

1994  Mekanisk industri i en europeisk periferi, Fabrikken ved Nidelven 1843-1876, Ad Notam Gyldendal.

 

 

Major articles and chapters in books

2020  P. Sandvik and E. Storli, “The quest for a non-competitive market: Standard Oil, the international oil industry and the Scandinavian states, 1890-1939”, Scandinavian Economic History Review

2019  P. Sandvik, A. Sanders and E. Storli, “Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries 1880-1940”, in The Political Economy of Natural Resources, UBC Press.

2016  P. Sandvik, A. Sanders and E. Storli, “Dealing with globalization, The Nordic countries and inward FDI, 1900-1939”, Business History.

2016  «’Getting to Scandinavia’, Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870», i Historikere i oppdrag, Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue.

2016  P. Sandvik and Jonas Scherner, “Why did Germany not fully exploit the Norwegian nickel industry 1940-45, in Ingulstad, Frøland and Scherner (eds.) Industrial Collaboration in Nazi-occupied Europe, Palgrave.

2015  P. Sandvik and A. Dugstad, “Avoiding the resource curse, Democracy and natural resources in Norway since 1900” in Marc Badia-Miro et al, Natural Resources and Economic Growth, Routledge.

2014  “De økonomiske konsekvensene av 1814, Grunnloven og avviklingen av privilegiesamfunnet, in S. Dyrvik and A. Nagel (eds.), Kritisk lys på 1814-Grunnloven, Bodoni forlag.

2013  P. Sandvik and E. Storli, “Big business and small states, Unilever and Norway in the interwar years”, Economic History Review, no 1.

2013  “Success without Bauxite, Norsk Hydro’s Long Wait to Achieve Backwards Integration”, in Gendron, Ingulstad and Storli (eds.), Aluminium Ore, The Political Economy of the Global Bauxite Industry, British Columbia University Press.

2013  “Globalt næringsliv og lokal utvikling, eksemplet Falconbridge Nikkelverk”, in Berit Eide Johnsen (ed.), Sørlandet og utlandet, transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning, Cappelen Damm Akademisk.

2011  P. Sandvik and E. Storli, “Confronting market power, Norway and international cartels and trusts”, Scandinavian Economic History Review.

2010  “Såpekrigen 1930-31, Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme”, Historisk Tidsskrift.

2010  “Multinationals, host countries and subsidiary development, Falconbridge nikkelverk in Norway, 1929-1939”, Business History.

2009  “Facing oligopoly and protectionism, The fate of small producers in the inter-war nickel industry”, Scandinavian Journal of History.

2009  P. Sandvik and E. Storli, “Big business, market power and small nations”, in Sven-Olof Olsson (ed.), Managing Crises and De-globalisation, Routledge.

2008  P. Sandvik and Margrethe Stang, “Innledning”, Industrispor fra Melbu til Lindesnes, Aschehoug.

2008  ”Spillum dampsag og høvleri” and ”Folldal Gruver”, Industrispor fra Melbu til Lindesnes, Aschehoug.

2008  “European, Global or European? The Norwegian Aluminium Companies, 1946-2005”, in H. Schröter (ed.), The European Enterprise, Springer Verlag.

2008  “Et kaos uten sidestykke, Hydro, Harvey og joint ventures i norsk aluminiumindustri”, Henden, Frøland og Karlsen (red.), Globalisering gjennom et århundre, Norsk aluminiumsindustri 1908-2008.

2007  “Joint Ventures in the Norwegian Aluminium Industry and the Hydro-Harvey Affair, 1963-1973”, Cahiers d’historie de l’aluminium, no. 2 2007.

2007  “En mer demokratisk kapitalisme, Økonomi og samfunnsutvikling i Trøndelag 1750-1920”, Historisk Tidsskrift.

2004  Olaf Mertelsmann, “Zwischen Krieg, Revolution und Inflation, Blohm & Voss 1914-23“,  Roundtable article, Journal of Maritime History.

2001  ”Kommunale e-verk og store industrikunder” i L. Thue og H. Rinde (red.), Samarbeidets kraft, Elforsyning og bransjeorganisering 1901-2001, Energi forlag, Oslo.

1995  “Det svenske stålets seiersgang og de norske jernverkenes undergang 1835-75”, Historisk Tidsskrift.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker