course-details-portlet

HIST2009 - Norsk og nordisk historie etter 1750

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gjev studentane ei inngåande undersøking av utvalde delar av norsk eller nordisk historie etter 1750. Emnet vil og utfordre studentane ved å presentere dei for viktige teoretiske og metodologiske spørsmål som er relevante for emnets utvalde tematikk. Tema, kronologisk tyngdepunkt og perspektiv i emnet vil variere frå år til år. Moglege tema inkluderer mellom anna: samfunnsstyring, einevelde, opplysningstida, den nordiske samfunnsmodellen, natur og miljø, forretningsliv, arbeidstakerorganisasjonar, migrasjon etc. Tema som vert tilbydd innanfor emnet vil variere frå studieår til studieår avhengig av kva lærarressursar instituttet rår over. Dei aktuelle tema vil vanlegvis vere utforma ut frå dei aktuelle faglærarane sine forskingsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnast under studium på nettsida til ansvarleg institutt.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet, skal ha oppnådd følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheiter.

Kunnskap

Kandidaten har

  • omfattande kunnskap om dei viktigaste utviklingstrekka i det/dei spesifikke tema i norsk eller nordisk historie som kurset analyserer
  • inngåande forståing av dei ulike teoretiske og/eller metodologiske perspektiv og tilnærmingar til feltet

Ferdigheiter

Det er forventa at kandidaten kan

  • resonnere, argumentere og orientere om utvalde emner innafor emnets tematiske rekkevidde
  • reflektere skriftleg og munnleg over sentrale problemstillingar og debattar
  • nytte empirisk kunnskap og teoretiske perspektiv i sjølvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Førelesningar, seminar og/eller individuelle oppgåver. Enkelte tema kan innebere ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Fire-timars avsluttande eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt seinast ved semesterstart, sjå pensumliste og anna materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2625 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU