course-details-portlet

HIST3400 - Naturressursenes politiske økonomi, 1870-2000

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet drøfter hvordan råvarenes politiske økonomi har utviklet seg etter ca. 1870. Den historiske drøftingen knyttes nært til store prosessser som globalisering og de-globalisering. Emnet er organisert rundt tre sentrale spørsmål:
1. Hvordan har staters og selskapers kontroll over naturressurser påvirket lands økonomiske og politiske utvikling?
2. Hvordan har staters og gruppers ønske om å kontrollere naturressurser bidratt til krig og konflikt?
3. I hvilken grad har enkeltstater og internasjonale institusjoner lykkes med å regulere de mange interessekonfliktene knyttet til utvinning av naturressurser og den påfølgende verdiskaping?

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap:
Kandidaten skal kunne gjennomføre en avansert gjennomgang av hvordan den historiske utviklingen av råvarenes globale politiske økonomi har utviklet seg etter 1870 med globaliseringsprosesser som kontekst. Studenten skal ha en forståelse av forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier om sammenhenger mellom naturressurser og økonomisk utvikling, konflikt/krig, og globalisering. Kandidaten skal kunne anvende slike teorier på historiske caser på en grundig måte.

Ferdigheter:
Kandidaten forventes å kunne tilegne seg selvstendig kunnskap gjennom å finne, velge ut og utnytte relevante primærkilder og forskningslitteratur. Kandidaten forventes å kunne formulere og strukturere komplekse historiske argument muntlig og skriftlig. Studentene skal kunne formidle sine argumenter effektivt både i skriftlige og muntlige presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, muntlig gruppepresentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Poster med muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie, samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Globalisering
  • Historie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU