course-details-portlet

HIST2008 - Økonomisk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet undersøker på en dyptgående måte utvalgte deler av global økonomisk historie etter Napoleonskrigenes slutt (1814/1815), som drøftes i større kulturelle og samfunnsmessige kontekster. Temaer kan hentes fra ulike perioder, geografiske områder og samfunnsfelt, men et gjennomgående trekk vil være at temaene blir behandlet fra flere innfallsvinkler. Sentrale stikkord for temaer som kan bli tilbudt er:

 • Globalisering og de-globalisering: For eksempel framveksten av global handel.
 • Den internasjonale økonomisk system, for eksempel utviklingen fra 1800-tallets gullstandardregime til våre dagers markedsliberalisme.

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

Studenten som har fullført emnet, skal ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskap om

 • global økonomisk historie etter Napoleonskrigenes slutt;
 • dyp kjennskap om viktige faglige debatter i dette spesifikke feltet og om ulike teoretiske / metodologiske perspektiver og tilnærminger til feltet

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til

 • å analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk i det/de tema(er) som emnet handler om
 • å reflektere skriftlig og muntlig over sentrale problemstillinger og debatter
 • å anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver i selvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og semesteroppgave. Semesteroppgaven i emnet må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Det er en fire timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2405 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 10
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 23
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU