course-details-portlet

HIST2008 - Økonomisk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet undersøker på en dyptgående måte utvalgte deler av global økonomisk historie etter Napoleonskrigenes slutt (1814/1815), som drøftes i større kulturelle og samfunnsmessige kontekster. Temaer kan hentes fra ulike perioder, geografiske områder og samfunnsfelt, men et gjennomgående trekk vil være at temaene blir behandlet fra flere innfallsvinkler. Sentrale stikkord for temaer som kan bli tilbudt er:

- Globalisering og de-globalisering: For eksempel framveksten av global handel.

-Den internasjonale økonomisk system, for eksempel utviklingen fra 1800-tallets gullstandardregime til våre dagers markedsliberalisme.

- Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser.Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

Studenten som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskaper: Studenten har inngående kunnskap om
• global økonomisk historie etter Napoleonskrigenes slutt;
• dyp kjennskap over viktige faglige debatter i dette spesifikke feltet og over ulike teoretiske / metodologiske perspektiver og tilnærminger til feltet;

Ferdigheter: Studenten skal være i stand
• å analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk i det/de tema(er) som emnet handler om
• å reflektere skriftlig og muntlig over sentrale problemstillinger og debatter
• å anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver i selvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og semesteroppgave. Semesteroppgaven i emnet må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Det er en fire timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2405 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU