course-details-portlet

HIST2008 - Økonomisk historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette emnet handler om de historiske røttene til dagens økonomiske system. Vi starter med markedsliberalismens og frihandelens gjennombrudd omkring 1840 samt 1800-tallets raske økonomiske globalisering. Deretter drøftes hvorfor mange land begynte å føre en mer proteksjonistisk politikk på slutten av 1800-tallet. Krigsutbruddet i 1914 danner et grunnleggende tidsskille, også i økonomisk historie. De neste 30 årene ble preget av det man gjerne kaller økonomisk deglobalisering. Hvorfor skjedde dette? Vi studerer den økonomiske krigføringen under 1. og 2. verdenskrig og drøfter de økonomiske virkningene av krigene. Mellomkrigstidens dype kriser bidro også til grunnleggende endringer i den økonomiske politikken, men konsekvensene varierte veldig mellom ulike land. Etter andre verdenskrigs ødeleggelser måtte det globale økonomiske systemet gjenoppbygges fra grunnen av. Hvilke politiske valg ble gjort - og hvorfor? Fra omkring 1970 begynte en omfattende liberalisering av internasjonal økonomi. Hvorfor skjedde dette og hvilke utslag fikk det? Vi følger utviklingen frem til finanskrisen på 2010-tallet.

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

Studenten som har fullført emnet, skal ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskaper

Studentene har inngående kunnskap om

  • global økonomisk historie etter ca. 1840
  • viktige faglige debatter i dette spesifikke feltet og om ulike teoretiske / metodologiske perspektiver og tilnærminger til feltet

Ferdigheter

Studentene skal være i stand til

  • å analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk i økonomisk historie
  • å reflektere skriftlig og muntlig over sentrale problemstillinger og debatter
  • å anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver i selvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, case-undervisning og øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Det er en fire timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2405 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU