Nina Schiøll Skjefstad

Førsteamanuensis Institutt for sosialt arbeid
73412601 45425610
Tungasletta 2, A417

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet blant annet i sosialtjenesten og på boligkontoret i Trondheim kommune. I 2015 disputerte jeg med avhandlingen "Sosialt arbeid i overgangen til NAV – utfordringer for en anerkjennende praksis" ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU. Jeg underviser i ulike tema og metoder i faget sosialt arbeid.

Mine interesseområder favner ulike tema som handler om sosialt arbeid i dagens samfunn, spesielt sett i lys av nyliberalismen, sosialpolitikk og den organisatoriske konteksten. Stikkord er anerkjennelse, makt og brukermedvirkning. 

 

Undervisning og veiledning

Emneansvar for HSAR 2005 «Sosialt arbeid med marginaliserte grupper, individer og familier»: https://www.ntnu.no/studier/emner/HSAR2005#tab=omEmnet

Emneansvar for HSAR 3003 «Bacheloroppgaven»: https://www.ntnu.no/studier/emner/HSAR3003/2017/A#tab=omEmnet

Jeg har ansvar for ferdighetstrening i 2. studieår

Jeg veileder individuelt og i gruppe samt har praksisoppfølging og sensurarbeid.

 

Pågående forskningsaktiviteter

Jeg er gjesteredaktør i et spesialnummer om nyliberalismen i European Journal of Social Work. De andre medredaktørene er Anne Juberg, Edgar Marthinsen, begge ISA/NTNU og Paul Michael Garrett, National University of Ireland. Dette inkluderer å være reviewer for fem artikler

“Nordic Social Work in an International Perspective.” Dette handler om å kartlegge utviklingen i sektorene hvor sosialprofesjonene er virksomme gjennom de siste to tiårene. Samarbeidspartnere er Edgar Marthinsen og andre fra NTNU. Dette er en del av et prosjekt ledet av en professor fra hvert av de nordiske landene i regi av Tapio Salonen. Det arrangeres en rekke med nordiske seminar om komparasjon mellom landene med henhold til arbeid med arbeidsløse og marginaliserte unge. Kartleggingen er finansiert av NOS-HS og de medvirkende institusjonene. Fire seminarer er gjennomført: Trondheim i september 2015, Malmø i mars 2016, København i november 2016 og Helsinki i mars 2017. Det planlegges å sende inn en søknad om forskningsmidler til et større komparativt prosjekt i Norden.

CIR (Critical Insident Reflection). Dette er et FOU-prosjekt i samarbeid med Nordplus og med studenter fra vår utdanning. Sentral er Ilse Julkinen, Helsinki univseritet og Lars Uggerhøj, Aalborg universitet. Erfaringer fra prosjektet vil bli brukt til å utvikle ferdighetstreningen på sosionomutdanningen.

Skriving av diverse artikler og bokkapitler.

 

Utdanning

2008 – 2015    Ph.d. i sosialt arbeid, NTNU

2003 - 2007    Masterstudiet i sosialt arbeid, NTNU                                              

1998 - 2001    Sosialt arbeid i 1. linjetjenesten, HiST                                            

1999 - 2000    Cand. mag. m/ sosiologi, NTNU                                                     

1995 - 1998    Sosionomutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag                        

 

 

Praksis

2013 – d.d.     Førsteamanuensis/ førstelelektor Program for sosionomutdanning, Hist/NTNU

2008 – 2014    Stipendiat ISH, NTNU                                                                    

2005 - 2007    Forskningsassistent/ forsker III, HUSK Midt-Norge

2007 - 2008    Forsker, NTNU Samfunnsforskning AS

2000 - 2013    Sosialkurator/ tiltakskoordinator, Heimdal sosialtjeneste/ Arbeid og kompetanse                      

1999 - 2003    Skjenkekontrollør, Juridisk kontor                                                  

1999 - 2000    Boligkonsulent, Bolig- og byfornyelseskontoret                             

1998 - 1999    Sosialkurator, Heimdal sosialtjeneste                                              

1996 - 1998    Miljøarbeider, Sjetnhaugan bofellesskap

 

 

Øvrige opplysninger/kvalifikasjoner

 

Veileder masterstudent NTNU/ISH

Sensor masteroppgaver UiS og HiOA

Referee Fontene Forskning

Fagkonsulent for Universitetsforlaget

Styremedlem FORSA - 2 perioder inkl. 01.01.16 - d.d.

Arrangere nasjonale og nordiske konferanser og seminarer, FORSA og HUSK

Deltakelse i HUSK-prosjektet

Deltakelse i EU-prosjekt m/ universitetet i Ljubljana

Undervisning bachelor og master barnevern og sosialt arbeid Hist, NTNU og UiA

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina Schiøll. (2007) Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011288.

Del av bok/rapport

  • Nordstrand, Mari; Skjefstad, Nina Schiøll. (2016) Motivational Interviewing with Individuals Experiencing Social Challenges: A Norwegian Experience. Co-creating Processes of Help: Collaboration with Families in the Community.
  • Ellingsen, Ingunn T; Skjefstad, Nina Schiøll. (2015) Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. Sosialt arbeid. En grunnbok.
  • Marthinsen, Edgar; Kojan, Bente Heggem; Skjefstad, Nina Schiøll; Flem, Aina Lian. (2012) Sju grunner til hvorfor vi trenger sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
  • Skjefstad, Nina Schiøll. (2012) Brukermedvirkning sett i et anerkjennelsesteoretisk perspektiv. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.
  • Marthinsen, Edgar; Skjefstad, Nina. (2007) Introduksjon. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.
  • Skjefstad, Nina. (2007) Respekt og anerkjennelse. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.
  • Skjefstad, Nina. (2007) Tiltaksarbeid og selvutvikling. Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV - tett på!.

Rapport/avhandling