Bakgrunn og aktiviteter

Primære forskningsområder: surrogati, økonomi og kropp, kjønn, seksualitet, kvalitative metoder, feministisk teori, økonomisk sosiologi, familiesosiologi

I mitt ph.d.-prosjekt fokuserer jeg på nordmenn som reiser til utlandet for å få barn ved hjelp av en surrogatmor, og hvordan de forholder seg til ideer om forbrukervalg og -ansvar i et økonomisk marked som surrogatimarkedet. Min interesse ligger i å undersøke motivasjonen og vurderingene som ligger til grunn for å bruke surrogati som en reproduktiv metode. 

Med utgangspunkt i økonomisk sosiologisk teori og feministisk teori undersøker jeg surrogati som en økonomisk praksis, som er formet av og bidrar til å forme kulturelle ideer om kropp, kjønn, familie og reproduksjon, samt forholdet mellom kropp og økonomi. Fokuset er på hvordan økonomisk praksis forhandles i forhold til kulturelle, sosiale og etiske vurderinger.

Min empiri vil primært bestå av kvalitative dybdeintervjuer. I tillegg vil jeg analysere den norske debatten om surrogati, herunder mediedebatter og offentlige rapporter om surrogati, samt etablere surrogatimarkedet som handlingsramme for nordmenn som velger å få barn gjennom surrogati. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Stuvøy, Ingvill. (2016) Surrogati: Reproduksjon i globalt farvann. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.