course-details-portlet

SOS1016 - Sosiologi og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Dette emnet er en introduksjon til det norske samfunnet i et sosiologisk perspektiv. Det overordnede temaet for emnet er "den norske modellen" i arbeidsliv og velferdsstat, og hvordan internasjonalisering og endringer i det norske samfunnet påvirker og utfordrer denne modellen. Sentrale tema i emnet kan eksempelvis være demokrati i arbeidslivet, velferdsstatens institusjoner, arbeidsliv og velferdsstat i endring, sosial ulikhet, likestilling og familiepolitikk, innvandring, integrering og flerkulturelle samfunn, rasisme og diskriminering. I emnet presenteres studentene for et bredt spekter av nyere norsk sosiologisk forskning, og undervisningen vil ta utgangspunkt i aktuelle debatter og begivenheter i det norske samfunnet. Et sentralt ferdighetsmål i emnet SOS1016, er at studentene skal lære seg å skrive akademisk tekst. Dette gjenspeiles i læringsaktivitetene i emnet. Det vil si forelesningene, seminarene, semesteroppgaven og sluttvurderingen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha kjennskap til hvordan det norske samfunnet organiseres og styres.
 • ha kjennskap til hovedtrekk i den historiske utviklingen av "den norske modellen" for arbeidsliv og velferdsstat.
 • ha innsikt i sentrale prinsipper og målsettinger som "den norske modellen" bygger på, og hvordan prinsippene og målsettinger kan stå i motsetning til hverandre.
 • ha innsikt i hvordan internasjonalisering og endringer i det norske samfunnet påvirker "den norske modellen".

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • kunne skrive akademisk tekst med korrekt referanseføring.
 • analysere og sammenfatte sentrale teoretiske og empiriske sosiologiske bidrag som kan knyttes til det norske samfunn.
 • anvende sosiologiske perspektiver til å analysere tendenser eller dagsaktuelle fenomener i det norske samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Dialogbaserte forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Seminarer 2 timer pr. uke. Det skal leveres en semesteroppgave i emnet, og semesteroppgaven kan inngå som en del av hjemmeeksamenen. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave og deltagelse på obligatorisk del av øvingsopplegget

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU