Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i doktorgradsprosjektet «Søvnkvalitet hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom». Hovedmålet med prosjektet er økt kunnskap om søvnkvalitet hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom.
To kliniske studier inngår:

 • En klinisk observasjonsstudie av søvnkvalitet, målt med subjektiv søvnmåling (spørreskjema om søvn) og objektivt søvnmåleinstrument (aktigrafi)
 • Medikamentell behandling av insomni (søvnløshet) hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom. En randomisert, dobbelt blindet, placebokontrollert nasjonal multisenterstudie hvor effekten av sovemedisinen Zopiclone blir evaluert. Studien utgår og koordineres fra St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU.

Jeg har permisjon fra stillingen som senioringeniør i Forskningsgruppe for kreft og palliasjon, Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin. Stillingen inngår i et forskningskontor som er samorganisert med Avdeling undervisning og forskning ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Jeg har siden 2003 arbeidet som forskningskoordinator i kliniske studier innen kreft og palliasjon med følgende arbeidsoppgaver:

 • Pasientinformasjon, identifisering og rekruttering av pasiente
 • Gjennomføre av studierelaterte prosedyrer, prøvetaking og etterbehandling av prøvemateriale
 • Utarbeide og oppdatere prosedyrer for oppstart og gjennomføring av klinisk og translasjonsforskning
 • Etablere database ved skanning og kvalitetssikring av data, samt bygge datafiler for statistiske analyser (SPSS Statistics)
 • Etablere prosedyrer for informasjonsutveksling mellom studieadministrasjonen, utprøvere og forskningsmedarbeidere - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Presentasjon og publisering av resultat
 • Utarbeide og kvalitetssikre søknader om forskningsfinansiering
 • Utarbeide søknader til regulerende myndigheter
 • Studiekoordinator i kliniske studier:

o   European Pharmacogenetic opioid study (EPOS) 2004-2008

§  11 sykehus, 7 land, n= 2294 pasienter 

o   The European Palliative Care Research Collaborative, Computerized Symptom Assessment in Advanced Cancer (EPCRC CSA). 2008-2009

§  17 sykehus, 8 land, n= 1070 pasienter

o   European Palliative Care Cancer Symptom study (EPCCS), 2011-2015

§  30 sykehus, 12 land, n= 1698 pasienter

Utdanning:

 • Bachelor i sykepleie, Nord universitet, Levanger, 1998
 • Mastergrad i helsevitenskap, NTNU, 2006

Forskningsinteresser:

 • Søvnkvalitet hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom
 • Systematisk kartlegging av symptomer og symptomlindring hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner