course-details-portlet

SYT3500 - Prosjektplan, vitenskapsteori og forskningsetikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Forskningsetikk, personvern og vitenskapsteori
 • Forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema
 • Systematisk kunnskapssammenstilling
 • Prosjektplanens elementer
 • Utvikling av plan for gjennomføring av forskningsprosjekt eller kvalitetsarbeid knyttet til problemstilling med relevans for valgte studieretning i spesialsykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, ulike trinn i forskningsprosessen, forskningsetikk og personvern relevant for spesialsykepleieområdet
 • har inngående kompetanse i å planlegge et forsknings- eller kvalitetsarbeid
 • har inngående kunnskap om kvalitetsarbeid og kunnskapsbasert praksis innen spesialsykepleieområdet
 • har innsikt i de valgte metodiske tilnærmingene i det aktuelle forsknings- eller kvalitetsarbeidet
 • har inngående kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset område relevant for utøvelse av spesialsykepleie i sin studieretning

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen spesialsykepleieområdet
 • kan planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid ved bruk av relevante teorier og metoder i tråd med forskningsetiske normer og kan beskrive forskningsetiske implikasjoner
 • kan anvende lovverket om personvern i prosjektutvikling, datasamling og datalagring
 • kan identifisere faglige problemstillinger og avklare behov for forskning og kvalitetsarbeid
 • kan analysere og anvende teori og metode til å formulere og strukturere faglige og teoretiske problemstillinger innen spesialsykepleieområdet
 • kan presentere en gjennomførbar prosjektplan som inneholder et grundig kunnskapsgrunnlag, en velavgrenset hensikt og forskningsspørsmål, samt et hensiktsmessig metodevalg
 • kan framstille prosjektplanen med godt språk og presise formuleringer i tråd med akademiske normer

Generell kompetanse

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til kritisk refleksjon for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å forbedre tjenestetilbudet generelt og spesialsykepleietilbudet spesielt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten
 • kan formidle og kommunisere forskningsbasert kunnskap knyttet til eget prosjekt
 • kan diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger og metoder
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og anvende regelverket som gjelder for eget prosjekt og gjøre avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning med undervisningsdager, seminarer og veiledning.

Veiledning; to timer med tildelt veileder.

To seminarer:

Seminar 1 med vekt på hensikt, forskningsspørsmål og kunnskapssammenfatningen, gjennomføres med respondentskap.

Seminar 2 med vekt på metodevalg og forskningsetiske implikasjoner, gjennomføres med respondentskap og opponentskap.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar 1
 • Seminar 2

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på to seminarer.

Prosjektplanen kan være en individuell oppgave eller skrives i gruppe av to studenter.

Retningslinjer for prosjektplanen publiseres i emnerommet i læringsportalen

Hvis ikke prosjektplanen bestås, settes det en ny frist for innlevering av forbedret versjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3500 7.5 HØST 2023
SYG3500 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU