course-details-portlet

SYT3500 - Prosjektplan, vitenskapsteori og forskningsetikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • Forskningsetikk, personvern og vitenskapsteori
 • Forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema
 • Litteratursammenstilling
 • Utvikling av en prosjektplan for et forsknings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt knyttet til et tema med relevans for valgte studieretning i spesialsykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, ulike trinn i forskningsprosessen, forskningsetikk og personvern
 • har inngående kompetanse i å planlegge et forsknings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt
 • har innsikt i de valgte metodiske tilnærmingene i det aktuelle forsknings- eller kvalitetsforbedringssprosjektet
 • har inngående kunnskap om et avgrenset tema med relevans for valgte studieretning i spesialsykepleie

Ferdigheter

 • kan identifisere behov for forskning og kvalitetsforbedring
 • kan analysere og kritisk vurdere forskningslitteratur og andre informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt i tråd med forskningsetiske prinsipper
 • kan anvende lovverket om personvern i prosjektplanlegging
 • kan utarbeide en gjennomførbar prosjektplan som inneholder kunnskapsgrunnlag, hensikt, forskningsspørsmål og metodevalg
 • kan framstille prosjektplanen med godt språk og presise formuleringer

Generell kompetanse

 • kan diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningsmetoder
 • kan analysere forskningsetiske problemstillinger og anvende lovverket om personvern
 • kan formidle og kommunisere forskningsbasert kunnskap
 • kan bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning med undervisningsdager, seminarer og veiledning.

Veiledning består av to timer med tildelt veileder.

Det gjennomføres ett obligatorisk felles seminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar 1

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på ett seminar må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Prosjektplanen kan skrives i gruppe av to studenter eller være en individuell oppgave.

Retningslinjer for prosjektplanen publiseres i emnerommet i læringsportalen

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3500 7.5 HØST 2023
SYG3500 7.5 HØST 2023
SYT3100 7.5 HØST 2024
SYA3100 7.5 HØST 2024
SYG3100 7.5 HØST 2024
SYA3107 7.5 HØST 2024
SYG3107 7.5 HØST 2024
SYT3107 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU