course-details-portlet

SYT3009 - Perspektiv på kreftsykepleie og fagutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • Vitenskapsteori
 • Pedagogikk og ledelse
 • Kompetanse- og fagutvikling
 • Kvalitetsutvikling
 • Metoder for veiledning og undervisning av pasient, pårørende og kollegaer
 • Prioriteringer og lovverk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om metoder benyttet i læring, undervisning og veiledning
 • Har kunnskap om ledelsesformer, lederfunksjon, organisering og administrering i sykehus og kommunehelsetjeneste
 • Har inngående kunnskap om lovverk, politiske og administrative virkemidler som legger premisser for kreftomsorgen i Norge
 • Har inngående kunnskap om metoder i kvalitetsarbeid i helsetjenesten

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter med utgangspunkt i lærings-, undervisnings- og veiledningsteori
 • Kan kritisk analysere og formidle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Kan søke systematisk, kritisk vurdere og anvende fag- og forskningskunnskap
 • Kan utarbeide en systematisk litteraturstudie/ kunnskapsinnhentning med utgangspunkt i praksisnære problemstillinger
 • Kan identifisere og analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Generell kompetanse

 • Er bevisst kreftsykepleiers rolle innenfor ledelse, undervisning og veiledning
 • Tar medansvar for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og ser betydningen av tverrfaglig samhandling
 • Kan formidle selvstendig arbeid og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten
 • Kan bidra til nytenkning og fagutvikling
 • Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt sykepleiefaglige, etiske og juridiske ansvar
 • Vurderer kritisk egen kompetanse og læringsbehov

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter:

 • Arbeidskrav i gruppe: undervisnings- og veilederfunksjon. Skriftlig oppgave i basisgrupper med muntlig fremlegg, og muntlig tilbakemelding fra medstudenter og lærer etter framlegg.
 • Individuelt arbeidskrav: Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven.
 • Oppgaveseminar fordypningsoppgaven.
 • Simulering-veilederrollen.

Ved manglende deltagelse i obligatoriske aktiviteter som seminar og simulering, blir det utarbeidet individuelle arbeidskrav med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav i gruppe: undervisnings- og veilederfunksjon.
 • Individuelt arbeidskrav: Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven.
 • Oppgaveseminar fordypningsoppgaven.
 • Simulering - veilederrollen.

Mer om vurdering

Ved manglende deltagelse i obligatoriske aktiviteter blir det utarbeidet individuelle arbeidskrav med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få levere fordypningsoppgaven. Fordypningsoppgave, 5000 ord +/- 10%- i form som en artikkel. Ca. 500 sider av pensum er selvvalgt og knyttes til fordypningsoppgaven. Den selvvalgte litteraturen skal være relevant for fagområdet kreftsykepleie. Selvvalgt litteratur kan omfatte bøker, artikler og forskningsrapporter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått eksamen i følgende emner:

 • MH3005 «Innføring i metode» (7,5sp)
 • SYT/SYA3007«Kreftsykepleie - medikamentell kreft- og strålebehandling» (7,5sp)
 • SYT/SYA3008 «Kreftsykepleie - medisinsk behandling - rehabilitering og palliasjon» (15 sp) eller SYT/SYA3011 "Kreftsykepleie-medisinsk behandling-rehabilitering og palliasjon (22,5sp)
 • SYT/SYA3241«Kliniske praksisstudier 1» (7,5sp)
 • SYT/SYA3242 «Kliniske praksisstudier 2» (7,5sp)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3009 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
14.04.2023

Innlevering
03.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU