course-details-portlet

SYT3241 - Medisinsk kreftbehandling og strålebehandling - kliniske praksisstudier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 6 uker

Faglig innhold

Studenten arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjon og ansvarsområder i forhold til pasienter som får stråle- og medikamentell kreftbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap
•Har avansert kunnskap om sykepleie, omsorg og medisinsk behandling til pasienter med kreftsykdom i både kurativt og palliativt forløp
•Har inngående kunnskap om hvordan forebygge og lindre komplikasjoner ved kreftbehandling
•Har avansert kunnskap om opplevelsen av å ha en kreftsykdom og gjennomgå behandling
•Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
Ferdigheter
•Kan observere, vurdere, identifisere og evaluere kreftpasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende i et alders-, rolle- og flerkulturelt perspektiv
•Kan ivareta kreftpasientens autonomi
•Kan følge opp avansert onkologisk behandling ordinert av lege
•Kan administrere og håndtere medikamentell kreftbehandling ut fra gjeldende retningslinjer
•Kan bruke relevant medisinsk teknisk utstyr
•Kan identifisere og handle kompetent i akutte og problematiske situasjoner
•Kan observere, vurdere, identifisere, intervenere og evaluere pasientens opplevelser av plagsomme symptomer ved kreftsykdom og behandling
•Kan vurdere og følge opp senskader
•Kan ivareta og informere/ undervise pasienten i et behandlingsforløp og delta i og legge til rette for tverrfaglig samhandling i oppfølging av kreftpasienter og pårørende mellom ulike nivå i helsetjenesten
Generell kompetanse
•Kan analysere og reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap
•Kan kommunisere og samarbeide om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kreftsykepleie med spesialister – og bidra til nytenkning og fagutvikling innenfor kreftsykepleie
•Kan analysere og forholde seg kritisk til teorier og metoder innenfor kreftsykepleie
•Kan ta beslutninger i komplekse situasjoner og ivareta pasientsikkerhet og utføre ledelse i samsvar med yrkesetiske og juridiske retningslinjer
•Vurderer kritisk egen kompetanse og læringsbehov
•Planlegger, gjennomfører og evaluerer utøvelse av kreftsykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv
•Tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner og nyttiggjør seg veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Veiledede kliniske praksisstudier i 6 uker, refleksjonsgruppe i klinikk og selvstudier. Kliniske praksisstudier gjennomføres i spesialisthelsetjenesten ved avdelinger som gir stråle- og medikamentell kreftbehandling. Refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid i team

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer
  • Individuell skriftlig oppgave med skriftlig tilbakemelding fra lærer. Tema: se under Mer om vurdering

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse i kliniske praksisstudier (30 t/u). For at emnet skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden på praksisstedet. Fravær mellom 10 og 20 % av den planlagte tiden kan tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at det kliniske emnet vurderes til Ikke bestått.

To obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at emnet skal vurderes til Bestått:
1. Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer.
2. Individuell skriftlig oppgave med skriftlig tilbakemelding fra lærer med tema: Kreftsykepleiers ansvar og oppgaver i forhold til kreftpasienten: ernærings- eller smertekartlegging.

Summativ vurdering gjennomføres av en representant fra praksisstedet, endelig vedtak om bestått/ ikke bestått fattes av universitetet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det innebærer at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie (MKLISP) eller videreutdanning i kreftsykepleie (VKRESP).
Gjennomført og bestått eksamen i «Kreftsykepleie – medikamentell kreft- og strålebehandling»

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3241 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 17.02.2021

Innlevering 17.02.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU