Avdeling for utdanningskvalitet

Avdeling for utdanningskvalitet

NTNU jobbar systematisk med å utvikle kvaliteten i utdanninga, gjennom strategiske satsingar og kontinuerleg kvalitetsarbeid. Arbeidet er forankra i NTNU sin strategi, Kunnskap for ei betre verd. Strategien har som mål at all utdanning skal vere prega av kvalitet på eit høgt internasjonalt nivå, fagleg og pedagogisk.

Kvalitet i utdanning blir skapt i samspelet mellom studentar og faglærarar, og studentar imellom. Utdanningsleiing på alle nivå har som mål å gi best moglege vilkår for dette samspelet og læringa til studentane.

Studentmedverknad og kontakt med samfunns- og arbeidsliv speler ei viktig rolle i det kollektive arbeidet for å utvikle kvaliteten i studietilbodet.