Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Obs! Avdeling for dokumentasjonsforvaltning er no ein del av Avdeling utvikling og verksemdsstyring, og desse nettsidene er derfor mangelfulle og vil snart blir sletta. 04.03.2024.

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU) forvaltar dokumentasjon som ei fellesteneste for heile NTNU. Effektiv dokumentasjonsforvaltning er viktig i offentleg forvaltning og avdelinga har ei sentral rolle i dette arbeidet.

DOKU har det overordna ansvaret for at dokumentasjon som er viktig i sakshandsaming, eller som har anna historisk verdi, blir bevart på ein god måte på heile NTNU. Særskild viktig er det at slik dokumentasjon er:

  • Tilgjengeleg: Lett å finne, tilfredsstiller krav til innsyn og meiroffentleghet

  • Påliteleg: Sikra mot endringar, tilfredsstiller krav til integritet

  • Sikker: Tilfredsstiller krava til fortruleg dokumentasjon og personvern

Vi har ansvar for NTNUs systemer og rutiner for dokumentasjon, og vi jobbar med opplæring, rådgjeving og brukarstøtte. I tillegg håndterer vi NTNUs sentrale postmottak.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om dokumentasjon, sakshandsamingsprosessar og arkiv!

Styrande Dokument

 

Offentlegheit og Innsyn

 

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Eksterne førespurnader: postmottak@ntnu.no


Interne førespurnader: Brukarstøtte for ePhorte


Du finn oss her:
Trondheim - Akrinn
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund