Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning 2022

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU) forvaltar dokumentasjon som ei fellesteneste for heile NTNU. Effektiv dokumentasjonsforvaltning er viktig i offentleg forvaltning og avdelinga har ei sentral rolle i dette arbeidet.

DOKU har det overordna ansvaret for at dokumentasjon som er viktig i sakshandsaming, eller som har anna historisk verdi, blir bevart på ein god måte på heile NTNU. Særskild viktig er det at slik dokumentasjon er:

  • Tilgjengeleg: Lett å finne, tilfredsstiller krav til innsyn og meiroffentleghet

  • Påliteleg: Sikra mot endringar, tilfredsstiller krav til integritet

  • Sikker: Tilfredsstiller krava til fortruleg dokumentasjon og personvern

Vi har ansvar for NTNUs systemer og rutiner for dokumentasjon, og vi jobbar med opplæring, rådgjeving og brukarstøtte. I tillegg håndterer vi NTNUs sentrale postmottak.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om dokumentasjon, sakshandsamingsprosessar og arkiv!

Styrande Dokument

 

Offentlegheit og Innsyn

 

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Eksterne førespurnader: postmottak@ntnu.no


Interne førespurnader: Brukarstøtte for ePhorte


Du finn oss her:
Trondheim - Akrinn
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund