×

Ultralyddiagnostikk for jordmødre

Videreutdanning, Trondheim

Ultralyddiagnostikk for jordmødre


Ultralyd - ingress

Videreutdanningen er for jordmødre som skal utøve obstetrisk ultralyd i svangerskapsomsorgen. Dette er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med oppstart i januar. Det tas årlig opp 12 studenter.


Studieåret 2021

Studieåret 2021

 • Søknadsfrist: 1. september 2020
 • Studiestart: 11. januar 2021

Ultralyd

Målgruppe

Jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved Senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim. Praksis utgjør en stor del av studiet og foregår for det meste på hjemstedet. 

Kursavgift

Ingen kursavgift, men semesteravgift og eventuelt kjøp av faglitteratur må dekkes av kursdeltager. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji og utgifter til reiser. Boalternativer i Trondheim.

Politiattest

Alle som blir tatt opp til dette studiet, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravet har hjemmel i Universitets- og høyskoleloven § 4-9, første ledd, etter politiregister. § 39 (barneomsorgsattest). Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass

Hvordan søke?

Du søker opptak på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Søknadsfrist: 1. september 2020

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp følgende:


Les mer om krav til dokumentasjon her

Opptakskrav

 • Offentlig godkjenning som jordmor
 • Minimum ett års klinisk erfaring som jordmor
 • Avtale om tilrettelegging av praksis

Rangeringsregler for opptak


Ultralyd - om studiet

Studiets innhold

Videreutdanningen har arbeidsbelastning som et heltidsstudium, strekker seg over to semestre, og gir 60 studiepoeng. 

Foreløpig emnebeskrivelse - UL6000

Hovedmål:

 • Inneha kompetanse i obstetrisk ultralyd i hele svangerskapet (første, andre og tredje trimester)
 • Framstille kvalitativt gode ultralydbilder som til sammen utgjør en fullstendig ultralydundersøkelse
 • Ivareta den gravide og hennes partner både psykisk og fysisk i svangerskapet
 • Arbeide kunnskapsbasert innen obstetrisk ultralyd 

 

Studiet er inndelt i tre moduler:

Modul I

I denne modulen tilegnes basal kunnskap om obstetrisk ultralyd i svangerskapets andre og tredje trimester. Dette oppnås gjennom både teoretisk undervisning og praktisk øvelse.

 • Første åtte uker: Teoretisk og praktisk undervisning i Trondheim. Det gis opplæring i basal obstetrisk ultralyd og prinsippene bak sonografisk bildefremstilling. Den teoretiske undervisningen foregår parallelt, slik at studenten utvikler forståelse og ferdigheter innen obstetrisk ultralyd. 
 • Neste åtte uker: Ultralydpraksis sammen med veileder på hjemstedet.
 • Siste uke: Teoretisk undervisning og praktisk evaluering.

Modul II

I Modul II utøves selvstendige ultralydundersøkelser med veileder tilgjengelig på hjemstedet, etter "godkjent" praksisevaluering for Modul I. Dette gjelder undersøkelser i både andre og tredje trimester. Modulen brukes til mengdetrening for videreutvikling av praktiske ferdigheter og skriftlige arbeidskrav. Én uke i juni er satt av til teoretisk og praktisk undervisning i fosterhjerteundersøkelsen i Trondheim.

Modul III

Nye retningslinjer som gjelder ultralydundersøkelser i første trimester skal innarbeides i studieplanen for 2021. Modul III vil derfor bli noe endret.

Modul III starter på høsten med to uker teoretisk undervisning i Trondheim. Senere på høsten kommer studentene tilbake til én uke undervisning i bruk av fargedoppler på fosterhjertet, og dernest én uke avslutningsvis før eksamen. De resterende ukene arbeider studenten selvstendig med veileder tilgjengelig på hjemstedet. Modulen avsluttes med skriftlig eksamen ved NTNU i Trondheim.

Arbeidsbelastning

For at studenten skal få forståelsen av faget gjennom skriftlige arbeidskrav, fordypning og praksis, er det av stor betydning at det gis tid til dette på hjemstedet. Erfaringsmessig er én studiedag per uke gjennom hele studieåret nødvendig.

Det kreves at studenten har tilgang på ultralydpraksis med veileder tilgjengelig på hjemstedet gjennom hele studieåret.

Det er en fordel for studentens læringsutbytte at det settes av 60 minutter til hver ultralydundersøkelse, slik at det blir tid til undersøkelsen og veiledning. Det bør tilrettelegges for at studenten kan arbeide kun med ultralyd gjennom hele studieåret, slik at kravet  om 450 ultralydundersøkelser oppnås. Det er studentens og hjemstedets ansvar å sørge for at studenten får minimum 450 ultralydundersøkelser.

Påbyggingsemne

Her finner du omtale av påbyggingsemnet:
UL6003 Doppler ultralyd i obstetrikk, maternelle og føtale kar. inkl. fosterhjertet


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Hilde Viviann Eriksen 

Faglig kontaktperson:
Eva Tegnander

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.