EVU-Kurs


Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse

Far som holder sin datter

Foto: Dolgachov/Yayimages.com

Formålet med dette faget er å gi en bred kunnskap om sped- og småbarns utvikling, med spesielt fokus på tilknytning og samspill mellom spedbarn/småbarn og deres omsorgspersoner, samt sentrale risikofaktorer for utvikling av psykiske vansker.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Emnet er beregnet på en tverrfaglig og tverretatlig målgruppe. Ansatte i spesialisthelsetjenesten, spesialisert barnevern og kommunal virksomhet, innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren.

Kursbeskrivelse:

Dette kurset vektlegger å beskrive utvikling på mikro-, meso-, og makronivå, sett i et transaksjonsperspektiv.

Det vil bli gitt undervisning i tema knyttet til sped og småbarn og deres nærmeste relasjoner med tema som: psykisk helse i svangerskapet, barn eksponert for rus, tilknytning og tilknytningsvansker, somatisk sykdom, neglisjering og mishandling, diagnostisering, anamnese, den vanskelige foreldresamtalen, fosterbarn, adopterte barn, sanse-motoriske vansker, samspillsvansker og mulige tiltak overfor denne aldersgruppen. I tillegg vil studentene lære om betydning av kultur, stress, foreldres personlighet og hvordan barnehagen kan være en beskyttelses faktor. 

Eksamensbeskrivelse:

Digital hjemmeeksamen over to dager. Vurderes med karakterskala: A - F, hvor A er best og F er stryk

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen:
80 % obligatorisk oppmøte. Ett kasusfremlegg og en emneoppgave Vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Seks samlinger á to dager fordelt på to semester 2021. 

Samlingsdatoer vår 2021: 

21.-22. januar - digital undervisning
09.-10. februar - fysisk oppmøte
20.-21. april - digital undervisning

Samlingsdatoer høst 2021: ikke fastsatt ennå

Merk: 

Dette er et erfaringsbasert fag som best egner seg med oppmøte. Vi har gjennom 2020 fått erfaringer at det er mulig å få til samme kurs digitalt for noen av bolkene. Vi har derfor bestemt at samling 1, 3 og 5 gjennomføres digitalt, de andre  samlingene med fysisk oppmøte. Om smittesituasjonen gjør at fysisk oppmøte på samling 2 over jul ikke blir mulig, vil samlingen avholdt digitalt. Dette betyr at hvis dere er tilreisende studenter, bør dere booke reise og hotell som er mulig å avbooke da avgjørelser skjer raskt i disse koronatider.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Silja Berg Kårstad
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Telefon: 73 59 02 94
Mobil: 97 75 29 58
Epost: silja.b.karstad@ntnu.no

Øvrige forelesere: Kjersti Sandnes, May Britt Drugli, Anne Synnøve Brenne, Magnhild Høivik, Turid Suzanne Berg-Nielsen, Karianne Framstad Holden, Oddfrid Skorpe Tennfjord

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu

Studieveiledning - Kari Meli
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 91 56
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

  1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfagene: barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie, andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse og sosialfag ELLER bachelor i psykologi, barnehage- /førskolelærerutdanning og lærerutdanning.

  2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.
Ved ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon:

Utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemålets forside og karakterer.
Alternativt kan du hente ut digitalt vitnemål på Vitnemålsportalen.
Arbeidserfaring må dokumenteres med signert tjenestebevis/attest med startdato, stillingstittel, stillingsprosent og ev. sluttdato. NB: Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon.

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett. Rangering av øvrige søkere etter ordinære rangeringsregler iht. NTNUs Forskrift om opptak til studier § 28.
Studenter som får opptak må levere politiattest ved oppstart.

Anbefalte forkunnskaper:

MDV6215 - Barn og unges psykiske helse.

Det anbefales at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier underveis i studiet. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart. Utgifter til innkjøp av pensum må påregnes

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 21.01.2021
Slutt: 15.12.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6260

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.