course-details-portlet

MDV6260 - Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Emnet vektlegger å beskrive utvikling på mikro-, meso-, og makronivå, sett i et transaksjonsperspektiv.

Det vil bli gitt undervisning i tema knyttet til sped- og småbarn og deres nærmeste relasjoner med tema som: psykisk helse i svangerskapet, barn eksponert for rus, tilknytning og tilknytningsvansker, somatisk sykdom, neglisjering og mishandling, diagnostisering, anamnese, den vanskelige foreldresamtalen, fosterbarn, adopterte barn, sanse-motoriske vansker, samspillsvansker og mulige tiltak overfor denne aldersgruppen. I tillegg vil studentene lære om betydning av kultur, stress, foreldres personlighet og hvordan barnehagen kan være en beskyttelses faktor.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne, skal studenten ha oppnådd:

Kunnskaper: Etter fullført emne skal studenten:
- Kunne beskrive hvordan relasjoner tidlig i livet kan virke inn på utvikling og psykisk helse.
- Ha økt kunnskap om tilknytningens relevans for sosio-emosjonell utvikling og hvordan utrygg tilknytning forsterker andre risikofaktorer.
- Forståelse av kulturelle og etniske forskjeller i foreldres holdninger og praksis i omgang med sped- og småbarn.
- Forståelse av virkninger på småbarn av ulike former for neglisjering og emosjonell så vel som fysisk mishandling og seksuelle overgrep.
- Oversikt over hvilke tiltak og intervensjoner som egner seg best på de ulike tjenestenivå for samspillsproblemer i barnefamilier.

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studenten:
- Ha ferdigheter i å kunne se tegn på utrygg tilknytning hos barn.
- Ferdigheter i å kunne identifisere problemer i et foreldre-barn samspill.
- Ha ferdighet i bedre gjennomføring av «den vanskelige foreldresamtalen».

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten:
- kunne kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til sped og småbarn både med spesialister og til allmennheten
- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid med sped og småbarn og behersker fagområdets uttrykksformer
- kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for sped og småbarn og deres familie

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, kasusfremlegg og emneoppgave.

Emnet er samlingsbasert.

Maksimum antall studenter: 50.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen
  • Ett godkjent kasusfremlegg
  • En godkjent emneoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart. Utgifter til innkjøp må påregnes.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU