course-details-portlet

MDV6260 - Tilknytning, samspill og omsorg. Sped- og småbarns psykiske helse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Emnet vektlegger å beskrive utvikling på mikro-, meso-, og makronivå, sett i et transaksjonsperspektiv. Det vil bli gitt undervisning i tema knyttet til sped- og småbarn og deres nærmeste relasjoner med tema som: psykisk helse i svangerskapet, barn eksponert for rus, tilknytning og tilknytningsvansker, somatisk sykdom, neglisjering og mishandling, diagnostisering, anamnese, den vanskelige foreldresamtalen, fosterbarn, adopterte barn, sanse-motoriske vansker, samspillsvansker og mulige tiltak overfor denne aldersgruppen. I tillegg vil studentene lære om betydning av kultur, stress, foreldres personlighet og hvordan barnehagen kan være en beskyttelses faktor.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne beskrive hvordan relasjoner tidlig i livet kan virke inn på utvikling og psykisk helse.
 • Ha økt kunnskap om tilknytningens relevans for sosio-emosjonell utvikling og hvordan utrygg tilknytning forsterker andre risikofaktorer.
 • Forståelse av kulturelle og etniske forskjeller i foreldres holdninger og praksis i omgang med sped- og småbarn.
 • Forståelse av virkninger på småbarn av ulike former for neglisjering og emosjonell så vel som fysisk mishandling og seksuelle overgrep.
 • Oversikt over hvilke tiltak og intervensjoner som egner seg best på de ulike tjenestenivå for samspillsproblemer i barnefamilier.

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studenten:

 • Ha ferdigheter i å kunne se tegn på utrygg tilknytning hos barn.
 • Ferdigheter i å kunne identifisere problemer i et foreldre-barn samspill.
 • Ha ferdighet i bedre gjennomføring av «den vanskelige foreldresamtalen».

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til sped og småbarn både med spesialister og til allmennheten
 • Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid med sped og småbarn og behersker fagområdets uttrykksformer
 • Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for sped og småbarn og deres familie

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, kasusfremlegg og emneoppgave. Emnet er samlingsbasert. Maksimum antall studenter: 50.

Det er plass til 50 studenter på emnet. Ved mindre enn 15 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen
 • Ett godkjent kasusfremlegg
 • En godkjent emneoppgave

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Litteratur oppgis ved studiestart. Utgifter til innkjøp må påregnes.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
05.10.2022

Innlevering
06.10.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU