prosjekter - tidligere

Tidligere prosjekter

 

Open Science Toolbox (2018-2020)

Målet for prosjektet er en "verktøykasse" som kan hjelpe andre fagbibliotek, av ulik størrelse og med ulike behov og tilgang til ressurser, med å utvikle nye bibliotekstjenester for Open Science. Dette inkluderer åpne data, med forskerstøtte til håndtering og dokumentasjon av forskningsdata. Det er også ønskelig å se på hvordan åpen tilgang til forskning kan skape nye muligheter, samt bidra til å utvikle bibliotekets rolle i formidling av kunnskap og forskning.

Prosjektside: Open Science Toolbox
Prosjektansvarlige: Ingrid Heggland, Henrik Karlstrøm, Sølvi Karlsen, Ilaria Canova Calori, Linda Johnsen og Endre Aas 


TREFF: mot en ny plattform for Universitetsbibliotekets skranketjeneste (2017-2019)

Målet for prosjektet er å undersøke skranketjenesten ved NTNU Universitetsbiblioteket og identifisere, igangsette og evaluere tiltak for videreutvikling. Prosjektet omhandler det fysiske møtet med studenten i skranken.

Vi har undersøkt hva studentene spør om i bibliotekskranken og hvordan studenter og ansatte opplever skranketjenesten ved NTNU universitetsbiblioteket. Data er samlet inn på ulike måter; kartlegging av henvendelser i skrankene, fokusgruppe- og individuelle intervjuer, spørreundersøkelse og litteraturstudium. Prosjektet har fått midler fra Nasjonalbiblioteket. 

Styringsgruppe: Karen Johanne Buset og Sølvi Karlsen
Prosjektledelse: Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy
Referansegruppe: Hans-Jørgen Berntsen, Una Ersdal, Mona Holmen, Inga Buset Langfeldt, Inger LangøFrida Røsand og Astrid Sandvik


ARK4: Et interaktivt kulturbibliotek, kan spill støtte læring? (2014-2016)

ARK4 har som mål å formidle innhold fra arkiver ved å bruke spillteknologi som formidlingsstrategi. Ved hjelp av innovativ teknologi formidler prosjektet kunnskap om fortiden til et bredere og yngre publikum. ARK4 har etablert en digital spillplattform og lansert spill for skoleelever og studenter. Ark4 forsker også på hvordan spill kan støtte læring og bygge på kunnskap og metoder innen Museologi og «serious games».

Prosjektblogg: Ark4 Digital Heritage Library Project
Prosjektrapport: ARK4 An Interactive Heritage Library, Phase 2. Part 1

Prosjektansvarlig: Alexandra Angeletaki


Re-design av VIKO (2015-2017)

VIKO (veien til informasjonskompetanse) er et nettkurs om referansehåndtering og litteratursøk. Prosjektet skal fornye VIKO både teknisk og innholdsmessig for å dekke studenters behov ved akademisk oppgaveskriving.

NTNU sitt intranett, Innsida, vil benyttes for å nå primærbrukerne; studentene på NTNU. Vi vil også tilby en ekstern løsning for øvrige brukere som andre universitet og høgskoler. Vi er også i kontakt med universitetsskole-prosjektet som ønsker å benytte VIKO i videregående skole.

Prosjektansvarlige: Marit Brodshaug og Harald Sandal Bøhn


Nyweb

Prosjektet "Nye nettsider ved NTNU UB (Nyweb)" utviklet nye nettsider og en ny publiseringsmodell for NTNU Universitetsbiblioteket.


Digitalisering og samordning av spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket og Dora

Prosjektets mål er å sørge for at NTNU til enhver tid har tilgang til de riktige kunnskapskildene ved å tilgjengeliggjøre historisk unike dokumenter (tekst, foto, arkiver) digital for forskning, studier og formidling.


Innføring av nytt biblioteksystem Alma

Lokalt prosjekt ved NTNU UB for innføring av nytt biblioteksystem.


BIBSYS Bibliotekbase i Semantisk web

Semantiske verktøy som lenkede data (LD) er ansett som å langt på vei kunne løsne bibliotekenes behov for økt eksponering og kontekstualisering av metadata. Prosjektet ønsker å bygge videre på dette ved å avklare hvordan vi best kan koble Bibliotekbasen og aktuelle autoritetsregistre til den semantiske web ved hjelp av lenkede data, og dermed tilby innholdet i et nytt format (RDF).


MUBIL

A digital laboratory, Creating an Interactive Library Experience. Mer informasjon på MUBILs blogg


UBIT_2010

Prosjektet hadde som målsetting å øke bruken av nettbaserte bibliotektjenester, utvikle nye nettbaserte tjenester og være ledende i Norge innen dette området. UBIT_2010s sluttrapport (PDF)


Just in time - et PDA-prosjekt

UB ønsket med prosjektet å prøve ut nye modeller for anskaffelse av litteratur.


Linked data - et nettverk

Samarbeidsprosjekt mellom NTNU Universitetsbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen offentlige bibliotek skulle: "...bygge et nettverkssamarbeid innenfor dette området, skape felles forståelse for prosesser, begreper og metoder." I tillegg til et godt og nyttig nettverk og enda større iver for Linked data teknologier, resulterte prosjektet i en demo av materiale fra Sangerfesten. Linked data - et nettverks sluttrapport (PDF)


Rådata nå

A one-year project that aimed to produce a linked data representation of the BIBSYS authority file. Funding was awarded in Q1 2010, and work began later that year, culminating in a completed linked data representation of the authority file in Q1 2011. Rådata nå's end project report (PDF)


Universell

Universell startet som et prosjekt i samarbeid med Rådgivingstjenesten i 2009. Målet var å utarbeide et samarbeid mellom Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemminger ved NTNU og Universitetsbiblioteket for å sikre studenter med spesielle behov tilgang til tilrettelagt studielitteratur. Prosjektet gikk over i ordinær drift i 2010.


Søketjenester

Prosjektet skulle avklare hvilke informasjonsressurser som var dekket av gratis søketjenester, og hvilke tiltak innen innkjøp og registrering som eventuelt kunne forbedre dekningen. En hjelpetjeneste med oversikt over tilgjengelige informasjonsressurser skulle lages, samt en innføring i informasjonskompetanse. Prosjektet skulle lage driftsrutiner slik at biblioteket skulle kunne håndtere innkjøp og registrering med tanke på gratis søkeverktøy.


E-pensum

Prosjektet skulle igangsette e-pensumtjeneste for NTNUs fagmiljøer og skulle undersøke hvilke tilbud av leverandører, plattformer og tjenester som var best. Det skulle også bygge intern kompetanse samt markedsføre og teste tilbudet ved NTNU og slå fast hvilke muligheter en har for å dekke fagene ved NTNU. E-pensums sluttrapport (PDF)

16 okt 2023