prosjekter - intro

Prosjekter

(Se egen side for tidligere prosjekter)

NTNU Universitetsbiblioteket ønsker å tilby moderne bibliotektjenester, og det er til enhver tid engasjert i ulike prosjekter.
Aktivitetene er relatert til bibliotekets 4 strategiske satsningsområder:

  • Forskning og publisering
  • Innovativ utdanning og innovative læringsmiljø
  • Tilgjengelighet og digitalt innhold
  • Kompetanse og organisasjonsutvikling

 

prosjekter - prosjekter

Pågående prosjekter

 

Gerhard Schøning 300 år i 2022

Maleri av Gerhard Schøning

Prosjektet er et samarbeid sammen med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS).

I 2022 er det 300 år siden historiker og grunnlegger av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Gerhard Schøning (1722-80) ble født.

NTNU Universitesbibliotekets samlinger og historie går tilbake til Schøning og Selskabet. Schøning var rektor ved Katedralskolen 1751-65, grunnla Selskapet i 1760 og dro på Norgesreise på Kongens regning 1773-75. Død i København 1780 som Riksarkivar i Danmark-Norge. Sammen med flere forskere fra NTNU, NDR, UiO og UiT vil prosjektet se nærmere på Schønings betydning for Trondheim, Trøndelag og Norge.

Det blir arrangert fagseminar, byvandring og busstur til Byneset i Trondheim 3. og 4. mai 2022. Videre planlegges det for artikkelsamling av innleggene på fagseminaret i 2023.

Se nettsiden, Gerhard Schøning, for program, presentasjon av Schønings betydning for NTNU og Universitetsbiblioteket, vitenskapelige arbeid, samt digitaliserte kart og tegninger.

SkjermTREFF (2021-)

Er møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek ved et veiskille? Prosjektet er 2-årig og delfinansiert av Nasjonalbiblioteket. Oppstart er 15. august 2021. Prosjektet skal utforske NTNU Universitetsbiblioteket sitt digitale tilbud Det virtuelle biblioteket (DVB) med spesielt fokus på møtet med brukeren i virtuelle skranke- og veiledningsituasjoner. Vi skal også trekke sammenligninger med det fysiske brukermøtet ut fra kunnskap utviklet i TREFF-prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å videreutvikle både det fysiske og det virtuelle brukermøtet på NTNU Universitetsbiblioteket.

Les mer om SkjermTREFF

Open Science Toolbox (2018-2020)

Målet for prosjektet er en "verktøykasse" som kan hjelpe andre fagbibliotek, av ulik størrelse og med ulike behov og tilgang til ressurser, med å utvikle nye bibliotekstjenester for Open Science. Dette inkluderer åpne data, med forskerstøtte til håndtering og dokumentasjon av forskningsdata. Det er også ønskelig å se på hvordan åpen tilgang til forskning kan skape nye muligheter, samt bidra til å utvikle bibliotekets rolle i formidling av kunnskap og forskning.

Prosjektside: Open Science Toolbox
Prosjektansvarlige: Ingrid Heggland, Henrik Karlstrøm, Sølvi Karlsen, Ilaria Canova Calori, Linda Johnsen og Endre Aas 

TREFF: mot en ny plattform for Universitetsbibliotekets skranketjeneste (2017-2019)

Målet for prosjektet er å undersøke skranketjenesten ved NTNU Universitetsbiblioteket og identifisere, igangsette og evaluere tiltak for videreutvikling. Prosjektet omhandler det fysiske møtet med studenten i skranken.

Vi har undersøkt hva studentene spør om i bibliotekskranken og hvordan studenter og ansatte opplever skranketjenesten ved NTNU universitetsbiblioteket. Data er samlet inn på ulike måter; kartlegging av henvendelser i skrankene, fokusgruppe- og individuelle intervjuer, spørreundersøkelse og litteraturstudium.  

Prosjektet har fått midler fra Nasjonalbiblioteket. 

Sluttrapport 
Styringsgruppe: Karen Johanne Buset og Sølvi Karlsen
Prosjektledelse: Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy
Referansegruppe: Hans-Jørgen Berntsen, Una Ersdal, Mona Holmen, Inga Buset Langfeldt, Inger LangøFrida Røsand og Astrid Sandvik

05 apr 2022