bilde

"Kunnskap for en bedre verden" er ikke bare noe vi sier. Vi gjør det.

Økt bærekraftsatsing på NTNU

NTNU har i mange år hatt bærekraft som prioritert område i utdanning, forskning og formidling. Målet for satsingen er å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

NTNU legger økt vekt på bærekraft, som utvikles langs to spor:​ 
  • Et nytt tverrfaglig forskningssamarbeid for bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftområdet​
  • Bedre og mer systematisk integrasjon av bærekraft i fagmiljøene (utdanning, forskning, innovasjon og formidling) 

Målbildet 2025: Vi har bidratt til kunnskap for en bedre verden gjennom tydelig å prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål.

 

Om NTNUs bærekraftsatsing

Om NTNUs bærekraftsatsing

Hovedmålet er å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

Dette gjøres gjennom en prosess for bred forankring i fagmiljøene ved, med sikte på to spor:

  • A) Et nytt tverrfaglig forskningssamarbeid for bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftsområdet.
  • B) Bedre og mer systematisk integrasjon av bærekraft i fagmiljøene (utdanning, forskning, innovasjon og formidling)

Spor A ble fulgt opp gjennom oppstart av et antall tverrfaglige forskningsprosjekter som ble utlyst internt i slutten av april 2021. Prosjektene omfatter mer enn 40 ph.d.-stillinger, med minst 4 stillinger på hvert prosjekt.

Spor B følges opp som ordinær del av fakultetenes ansvar, gjennom dialogmøter og rapportering mellom rektoratet og fakultetene. 

Bakgrunnen for satsingen er at  bærekraft de siste årene er blitt en mye mer sentral premiss i alle deler av samfunnet, og i utdanning og forskning. NTNU akter å være i front som kunnskapsleverandør på feltet. Dette er nødvendig også for at vi skal kunne uteksaminere kandidater med kunnskap slik at de kan møte bærekraftutfordringene, og for at vi gjennom forskning, nyskaping og formidling skal kunne påvirke til endringer i viktige sektorer og i samfunnet generelt. 

Du kan lese mer om bærekraftsatsingen i dette bakgrunnsnotatet.

webinarserie

Webinarer

GLobal

Som del av bærekraftsatsingen ble det arrangert en webinarserie der det drøftes ulike tilnærminger til bærekraft ved NTNU, i dag og fremover. Det vises også til eksempler internt og eksternt. Hensikten med webinarene var å få en dialog om viktige deler av bærekraftsatsingen, og gi inspirasjon og vise hva dette kan bety i praksis for NTNU fremover.

Webinarene består av korte faglige innlegg og dialog mellom innledere og panel. De er alle tilgjengelige for streaming.

Se webinarserien om NTNUs bærekraftsatsing