Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim–Gjøvik

Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig ph.d.-program i Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ved fullført ph.d.-utdannelseskal kandidaten være i kunnskapsfronten innen fagområdet for avhandlingen.
 • Kandidaten skal ha avansert kunnskap innen fagområdet til sitt tilhørende forskningsområde og grunnleggende kunnskap til fagområdet informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi som helhet.
 • Kandidaten skal også kunne beherske fagområdets forskningsmetoder og vurdere hensiktsmessigheten av metodene i forskning og faglig utviklingsarbeid.

Ferdigheter

 • Ved fullført ph.d.-utdannelse skal kandidaten kunne formulere problemstillinger og planlegge forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Kandidaten skal kunne anvende fagområdets forskningsmetoder til å frembringe ny kunnskap, nye teorier og metoder på en etisk forsvarlig måte.
 • Kandidaten skal kunne drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet på høyt internasjonalt nivå og publisere vitenskapelige artikler i anerkjente konferanser og tidsskrifter.
 • Kandidaten skal også kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

Generell kompetanse

 • Ved fullført ph.d.-utdannelse skal kandidaten kunne identifisere problemer som skyldes ny utvikling innen forskningsområdet informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og kunne vurdere sannsynlig samfunnspåvirkning.
 • Kandidaten skal kunne utøve sin forskning med faglig og etisk integritet.
 • Kandidaten skal kunne delta og bidra i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter, formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora og vurdere behovet for å ta initiativ til å drive innovasjon.
 • Kandidaten skal også hurtig kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor fagområdet.