Arkitektur

Ph.d.-program (doktorgrad)

Arkitektur

– Studiets oppbygging

Bilde - studiets oppbygning

Illustrasjonsfoto av arkitekturmodeller og bøker.

Studiets oppbygging - felles artikkel


Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet utføres parallelt, men det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i løpet. Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før du leverer avhandlingen.


Studiets oppbygging

Opplæringsdel

NTNU stiller krav om gjennomføring av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng. Opplæringsdelen anbefales sammensatt av:

  • AAR 8320 Introduksjonskurs for ph.d.- kandidater (obligatorisk), 7,5 studiepoeng
  • Emne i vitenskapsteori og / eller Emne i forskningsmetode
  • 1- 2 Frie fagemner

De emneområder som tilbys, framgår av emnebeskrivelsene i studieplanen for ph.d. – studiet, men også i ordinær studieplan. AAR8320 Introduksjonskurs for ph.d. kandidater (7,5 Sp) skal inngå. Vi anbefaler at et vitenskapsteoretisk emne inngår i opplæringsprogrammet eventuelt supplert med et emne om forskningsmetode. Disse emnene kan tas som emne ved andre fakultet ved NTNU eller ved andre høgere utdanningsinstitusjoner som gir doktorgradsutdanning. Det stilles krav om avsluttende eksamen eller annen form for vurdering for alle emner som inngår i opplæringsdelen.

NTNU oppfordrer ph.d.-kandidatene til å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Emner tatt ved utenlandske institusjoner, som har samarbeidsavtale med NTNU, vil kunne godkjennes som en del av opplæringsdelen. Dette kan også gjelde for emner ved andre institusjoner. Godkjenning skjer etter søknad.

Fagemne fastlegges i hvert enkelt tilfelle etter avtale mellom kandidat og veileder,, og tilpasses kandidatens behov for fagstoff i hans/hennes forberedelser og arbeid med avhandling.  
Da det kan være vanskelig for arkitekter å finne relevante emner som man ikke allerede har vært igjennom i sin ordinære utdannelse, innen Fakultetets tilbud, vil det gjerne oppfordres til studier innenfor andre universitetsemner. Disse muligheter må så vel faglig som formelt, avklares med ph.d.-utvalget i hvert enkelt tilfelle.


Avhandling

Forskningsdelen fører fram til en vitenskapelig avhandling, som på slutten av studiet må forsvares offentlig og godkjennes av en bedømmelseskomité nedsatt av fakultetet. Forskningen skal være grunnleggende og original innenfor det valgte området, og utføres under veiledning av en hovedveileder og biveileder(e). Deler av avhandlingen skal normalt publiseres i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering (artikkelbaserte avhandlinger). Avhandlingen kan også publiseres som en monografi.

Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger (.pdf)