Arkitektur

Ph.d.-program (doktorgrad)

Arkitektur

– Læringsmål

Læringsmål

Kunnskaper

Doktorgradsprogrammet omfatter forskning innen arkitektur, fysisk planlegging, miljø og bærekraft, eiendomsutvikling og forvaltning. Etter fullført doktorgradsutdanning i arkitektur skal kandidaten ha grundig oversikt over fagområdet generelt og ha dybdekunnskap om eget forskningsområde. Kandidaten skal ha erfaring og kunne mestre å formulere forskningsbaserte problemstillinger, kunne utvikle teorigrunnlag og rammeverk for forskningen og bruke aktuelle vitenskapelige metoder innen fagområdet. Kandidaten skal i tillegg ha gode kunnskaper generelt om relevante vitenskapsteorier innenfor eget fagområdet.

I forbindelse med det forskningsprosjektet kandidaten legger til grunn for sin avhandling skal kandidaten ha kunnskap om, kunne anvende og foreta kvalifiserte valg mellom ulike metoder, både kvalitative som generelt står sentralt i fagområdet, men også kvantitative metoder som er relevante for forskningsprosjektet. Dette kan også omfatte forskning gjennom design og formgivning i skapende arbeid som arkitekt eller kunstner der dette kombineres med en vitenskapelig teoretisk refleksjon omtalt som "Research by Design".

Målet med utdanningen er at kandidaten skal bidra til fremstilling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og løsninger innenfor fagområdet. Ved fullført Ph.d.-program i arkitektur, forventes det at kandidaten skal være i kunnskapsfronten nasjonalt og internasjonalt innenfor sitt fagområde og kunne vurdere begrensningene i nåværende kunnskap innenfor forskningsfeltet.

Ferdigheter

Ved fullført Ph.d.-utdannelse i arkitektur skal kandidaten kunne formulere gode forskningsrettet problemstillinger og gjennomføre faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet. Kandidaten vil kunne drive med internasjonal relevant forskning på et høyere akademisk nivå. I tillegg til arkitektur omfatter dette programmet teorier og forskningsmetoder brukt innen naturvitenskap og teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. En kandidat med fullført doktorgrad i arkitektur skal kunne besvare og behandle komplekse problemstillinger knyttet til samfunnsutfordringer innenfor området. Innsikt i tverrfaglige problemstillinger og oppgaveløsning vil være sentralt for mange av kandidatene.

Generell kompetanse

Fullført doktorgradsutdanning i arkitektur gir opplæring i og erfaring fra vitenskapelig arbeid og metodikk. Kandidaten skal være både nasjonalt og internasjonalt rettet. Doktorgradsutdanning gir grunnlag for ledende arbeid innen prosjektering, forvaltning, planlegging, utdanning og forskning. Kandidaten blir i stand til å utøve sin forskning med faglig selvstendighet. I tillegg kan kandidaten vurdere begrensningene i dagens kunnskapsnivå og ta initiativ til å drive innovasjon.