Innlevering av avhandling til bedømmelse

Fakultet for arkitektur og design

Innlevering av avhandling til bedømmelse

Før innleveringen

Se PhD- forskriften, del IV. Fullføring:

Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent. Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng. (Jf. § 12 i forskriften)

Veilederen til kandidaten utarbeider sammen med instituttlederen forslag til bedømmelseskomite og administrator. Komiteens sammensetning skal begrunnes med hensyn til hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. CV-ene til komitemedlemmene sendes PhD-rådet sammen med forslaget. (Jf. § 14 i forskriften)

Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget er gjort kjent for kandidaten. (Jf. § 14 i forskriften)

Instituttet sender forslag til oppnevning av bedømmelseskomiteen til ph.d-programrådet.

Krav til bedømmelseskomiteen (Jf. § 14 i forskriften):

  • begge kjønn er representert
  • minst to av medlemmene er uten tilknytning til NTNU
  • minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
  • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Medlemmene av bedømmelseskomiteen skal følge habilitetsreglene som beskrevet i forvaltningsloven kapittel 6 og 10. (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#§8)

Fakultets praksis:

  • Hvis mulig, bør et av medlemmene være ansatt ved fakultetet og ha et spesielt ansvar for å vurdere avhandlingen opp mot nivået på andre avhandlinger i fagmiljøet
  • En opponent til tredje års ph.d.-høring kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen til kandidatens avhandling.
  • Det er ønskelig at alle opponenter har kjennskap til enten bedømmelse eller veiledning av ph.d.-kandidater

Innlevering av søknad og avhandling til bedømmelse

PhD- forskriften, del IV. Fullføring, Jf.§13 i forskriften:

Kandidaten leverer søknad om bedømmelse av avhandling sammen med:

  • avhandlingen i elektronisk format
  • medforfatteres erklæring
  • karakterutskrift

Etter at ph.d-programrådet har godkjent forslaget til bedømmelseskomiteen, skal komitemedlemmene oppnevnes av fakultetet.

Bedømmelseskomiteens innstilling bør foreligge senest innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. (Jf. § 15 i forskriften)

Ph.d.-kandidaten kan rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Kandidaten må da utarbeide en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet og sende denne inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Retting av formelle feil kan bare skje én gang. (Jf. § 15.4 i forskriften)

Innstillingen fra komiteen kan finne avhandlingen verdig til forsvar, pålegge kandidaten en mindre omarbeiding på 3 måneder, eller underkjenne avhandlingen. (Jf. § 15.3 i forskriften)

En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks (6) måneder etter at fakultetet har fattet sitt vedtak (Jf. § 17 i forskriften).

Trykking av avhandlingen

Layout: NTNU har standard layout for doktorgradsavhandlinger (grått omslag). Du finner malen på Innsida, NTNUs intranett: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Trykking+av+oppgaver

I den trykte avhandlingen skal det påføres ISBN/ISSN serienr. Kandidaten skal følge retningslinjene for påføring av serienr. https://innsida.ntnu.no/isbnice

Disputas og prøveforelesning

Emne for prøveforelesning sendes til kandidaten 10 arbeidsdager før disputasdatoen. Prøveforelesningen skal ta ca. 45 minutter.

Disputasdato avtales med bedømmelseskomiteen, administratoren, veilederen og kandidaten. Det praktiske arbeidet rundt disputasen ivaretas av instituttet der kandidaten er ansatt.

Prøveforelesningen på AD-fakultetet begynner kl. 10.15 og disputasen begynner kl. 13.15.