Ledelse av teknologi

2-årig masterprogram

Ledelse av teknologi

– Forventet læringsutbytte

Ledelse av teknologi

Studiets formål er å tilby kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad et masterstudium i ledelse av teknologi som gjør kandidatene i stand til å møte de unike utfordringene som teknologibedrifter står ovenfor. Dette er utfordringer blant annet relatert til teknologisk utviklingsarbeid, prosjektledelse under stor usikkerhet, organisatorisk endring og markedsintroduksjon av nye teknologibaserte produkter.

 

Kunnskaper

 • Kandidaten har omfattende kunnskap om sammenhenger mellom økonomi, ledelse og teknologi
 • Kandidaten kan identifisere og analysere sentrale utfordringer i forbindelse med ledelse av teknologibedrifter og gjennomføring av teknologi prosjekter
 • Kandidaten har kunnskap om generelle fagområder innenfor økonomi og ledelse, slik som strategi, forretningsutvikling, økonomistyring, markedsføring, kommunikasjon og innovasjon, prosjektledelse og prosjektfinansiering, med spesiell vekt på koblinger til teknologi


Ferdigheter 

 • Kandidaten har en helhetlig forståelse av og har analytiske evner til å ivareta lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter
 • Kandidaten kan inngå i lederteam knyttet til teknologibedrifter og komplekse teknologiske prosjekter
 • Kandidaten kan med noe arbeidserfaring også lede slike teknologibedrifter og teknologisk komplekse prosjekter
 • Kandidaten kan sette sammen gode team som kan håndtere problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og ledelse


Generell kompetanse

 • Kandidaten kan vurdere etiske konsekvenser ved økonomisk anvendelse ny teknologi
 • Kandidaten kan håndtere teknologiske, økonomiske og ledelsesmessige utfordringer i teknologiske bedrifter
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagspesialister og industriaktører 
 • Kandidaten kan bidra med nytenkning i innovasjonsprosesser