<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Maskin- og energiteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i maskin- og energiteknologi gjennomføres på fem år. Litt forenklet kan studieforløpet deles inn i tre deler:

 • 1. og 2. studieår: Grunnlagsemner
 • 3. og 4. studieår: Spesialisering og fordypning
 • 5. studieår: Prosjekt- og masteroppgave

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieplan mtmaskin

2. år

3. semester (høst)
Emnekode Navn Studiepoeng
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TFY4104 Fysikk 7,5
TKT4122 Mekanikk 2 7,5
TEP4120 Termodynamikk 1 7,5
4. semester (vår)
Emnekode Navn Studiepoeng
TMA4245 Statistikk 7,5
TEP4100 Fluidmekanikk 7,5
TMM4100 Materialteknikk 7,5
TMM4121 Produktutvikling 7,5

3. år

Etter to år med obligatoriske emner skal du velge studieretning ut fra dine interesser. Du kan velge mellom følgende studieretninger:

Studieretninger mtmaskin

Hvordan kan bladene til en vindturbin utformes best mulig? Hvordan får vi mer energi ut av vannkraftverkene? Kan vi bruke mikroskopiske vanndråper til å kjøle ned mikroprosessorer?

Vind- og vannkraft er hjørnesteiner i Norges og verdens energiframtid. På denne studieretningen får du lære å utvikle ny og nødvendig teknologi for fremtidens vann- og vindenergiutnyttelse, i tillegg til annen teknologi basert på væsker og gasser som strømmer.

Du kan også få lære om avanserte teknologiske løsninger eller du kan velge å gå dypere inn i de underliggende prinsippene som gjelder all teknologi med gasser og væsker.

Studieretningen gir deg en videre fordypning i fluidmekanikk og termodynamikk, og bygger på kunnskaper i matematikk og programmering.

Du får gjøre tester i laboratorier og numeriske simuleringer i studieretningen.

Du kan du fordype deg videre innenfor følgende tema:

 • Vindenergi
 • Vannkraft
 • Strømninger i hav og atmosfære
 • Mikrostrømninger
 • Karbonfri turbulent forbrenning (for eksempel hydrogen)
Montering av vindturbin i vindtunnelen. Foto: Geir Mogen/NTNU.
Montering av vindturbin i vindtunnelen. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Studieretningen industriell mekanikk kobler mekanikk til industrielle anvendelser, for eksempel: vindmøller, brudd i rørledninger, krefter som oppstår på grunn av strømmende medier, vibrasjoner i ulike konstruksjoner, og design av lastbærende deler og komponenter.

På studieretningen lærer du å kombinere teoretisk innsikt med numeriske metoder og datamaskinberegninger, og hvordan numeriske verktøy kan brukes for å løse praktiske problemer. Du får også lære mer om ett eller flere fagområder innenfor mekanikk; statistikk, fasthetslære, dynamikk og fluidmekanikk. Du lærer det grunnleggende innenfor disse fagområdene i løpet av de to første studieårene.

Laboratorieforsøk vil bli brukt for å studere praktiske problemer, ofte i kombinasjon med numeriske metoder og datamaskinberegninger.

Hva studentene selv sier om studieretningen

"Industriell mekanikk tilbyr deg fag med tidløs kunnskap som du bare har anledning til å lære deg mens du går her på NTNU.

Fagene innenfor mekanikk baserer seg i stor grad på å gi studentene valuta for tiden de legger ned i studiet, og visshet om at de virkelig sitter igjen med noe varig etter å ha tatt disse fagene.

De fleste store bedrifter etterspør studenter med god kompetanse innenfor mekanikk og strømningsteknikk. Kontakten med faglærerne er god, samarbeidet i klassen er bra, og dette er helt avgjørende for din læringssituasjon."

— Aksel M. Schjerpen (tidligere industriell mekanikk student)

Studenter fra studieretningen industriell mekanikk skrev masteroppgave for forskningsgruppen SIMLab. SIMLab jobber med å finne ut hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg under ekstreme påkjenninger som kollisjoner, eksplosjoner og beskytning.

Hvordan kan vi bruke energien i bygninger mer effektivt? Kan vi forsyne en bygning kun med fornybar energi? Hvordan kan vi gjøre bygninger mer energieffektive samtidig som mennesker har det komfortabelt inne i bygningene?

Studieretningen inneklima og energi for bygninger handler om forholdet mellom innemiljø og energi og energisystem i bygninger. Du lærer om utvikling, prosjektering, drift og oppgradering av tekniske komponenter og installasjoner som er relevante for å få et godt inneklima i bygninger. Du får også lære om energieffektivisering i bygninger med bruk av fornybar energi, termisk interaksjon mellom bygninger og tekniske installasjoner.

På studieretningen får du bruke laboratorier og ulike simuleringsverktøy aktivt for å vise og forklare oppførselen til bygninger, tekniske installasjoner, inneklima og energi.

Du kan fordype deg videre innenfor følgende tema:

 • Energiforsyning til bygninger
 • Inneklima
 • Ventilasjonsteknikk
 • Bygningsautomatisering og kontroll
Montering av et miniatyr kontorlandskap som skal hjelpe oss å simulere inneklima og ventilasjon. Foto: Geir Mogen/NTNU
Montering av et miniatyr kontorlandskap som skal hjelpe oss å simulere inneklima og ventilasjon. Foto: Geir Mogen/NTNU

Vil du være med å sikre bærekraftig, sikker og lønnsom produksjon i Norge? På denne studieretningen får du kunnskapen du trenger til å kunne bidra med nettopp dette.

På studieretningen ledelse og systemfag lærer du om hvordan olje og gass kan bli en nullutslipp energikilde i den fremtidige energimiksen. Dette innebærer for eksempel å realisere teknologi for karbonfangst- og lagring.

Du får også lære om hvordan norske verft og norsk leverandørindustri kan jobbe for å sikre at havvind skal bli et norsk eventyr.

I studieretningen kan du fordype deg videre innenfor følgende tema:

 • Produksjonsledelse
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Hvordan kan vi sikre at komponenter og produkter vil tåle belastningen de vil utsettes for gjennom sin levetid? Hvordan kan vi velge optimale materialer med hensyn til produktets ytelse?

I studieretningen materialer og produktintegritet vil du lære om ulike metoder og teknikker for å dimensjonere komponenter og produkter. Du vil lære om materialvalg og prinsipper for design og beregning av produkters oppførsel, fra nanoskala til store sammensatte konstruksjoner.

Du vil få mulighet til å jobbe både praktisk og teoretisk i denne studieretningen. En kombinasjon av simulering, analytiske beregninger og praktisk laboratoriearbeid vil sørge for at du får en grundig forståelse og kompetanse innen dette fagfeltet. 

I studieretningen kan du fordype deg innenfor følgende tema:

 • Polymerer og kompositter
 • Metalliske materialers integritet
 • Produkters integritet
 •  Nanoteknologi

Hvilke begrensninger har vi på ressurstilgang? Og hvordan kan vi øke ressurstilgangen? Hvilke krav vil gjelde for fremtidens maskinteknologi med hensyn på klima, miljø og ressurser?

Miljøanalyse for maskinteknologi handler om sammenhenger mellom maskin- og energiteknologi, og konsekvenser av teknologi for klima og ressursforbruk.

På denne studieretningen får du lære ulike metoder for å analysere miljø-, energi- og ressurseffektivitet i et livsløpsperspektiv. Disse metodene får du anvende på maskin- og energiteknologiske utfordringer.

Du vil arbeide med å forstå sammenhenger mellom miljø, sirkulær økonomi og klimapåvirkninger og hvordan vi må tenke for å utvikle teknologi for fremtiden.

I studieretningen møter du en bredde av metoder for industriell økologi og bærekraftsanalyse, for å samle, organisere og beregne med miljødata på teknologi- og samfunnsnivå. Sammen med teknologiemner vil du i studiet bygge en solid bakgrunn for å jobbe aktivt med bærekraft i industri og næringsliv.

Du kan fordype deg videre innenfor følgende tema:

 • Klima, biologisk mangfold og bioressurser
 • Ressurser og sirkulær økonomi
 • Batteriteknologi, energi- og transportsystemer

En gruppe av mennesker i et møterom. Foto: Titt Melhuus/NTNU

Vil du lære mer om å designe og produsere nye produkter?

I studieretningen Produktutvikling og produksjon lærer du om å lage produkter som er tilpasset brukernes krav, og som samtidig har de rette egenskapene når det gjelder produksjonsvennlighet, lave kostnader, levetid og resirkulering. Du vil lære om avanserte beregninger og simuleringer, og du vil lære å gjøre eksperimenter med fysiske prototyper.

Studieretningen passer for deg som liker å kombinere teoretisk analyse og praktisk arbeid. Du kan lære om 3D-printing i metall og andre avanserte bearbeidingsmetoder, om måleteknikk med mikrometernøyaktighet, og du kan lærer ting som brukes for å utvikle hele fabrikker.

To studenter jobber i verksted. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Prosess- og energiteknikk handler om å kunne gjøre industrielle og energiproduserende prosesser så energieffektive og bærekraftige som mulig.

På denne studieretningen får du lære om hvordan industrielle prosesser er avhengig av energibalanse, varme- og massetransport og hvordan vi kan konvertere ulike energibærere til nyttbar energi.

Du får også lære om kraftprosesser ved bruk av fornybare kilder som sol, vind og bio og lavkarbonløsninger. Kuldeprosesser ved bruk av bærekraftige kuldemedier og gassteknologi for CO2 rensing, hydrogen, ammoniakk og naturgass er også en del av studieretningen.

Du får bruke laboratorier og ulike simuleringsverktøy aktivt for å vise hvordan vi kan designe og regulere komplekse systemer, og hvordan vi kan vurdere prosessen med hensyn til energieffektivitet og miljø.

Studieretningen bygger på kunnskap innenfor termodynamikk, fluidmekanikk, matematikk, og programmering. Du må også ha kunnskap om materialer og produksjonsteknikk.

Du kan fordype deg videre innenfor følgende tema:

 • Prosessteknikk inkludert transport og energilagring
 • Bærekraftige varmepumpeprosesser og -systemer
 • Termisk energi
 • Anvendt fluidmekanikk og vindkraft
Flammen fra en slik gassbrenner varmer opp vann i en kjel som kan brukes til oppvarming i eksempelvis et kontorbygg. Studentene øves opp i å beregne hvor mye av energien i gassen som kan utnyttes. Foto: Geir Mogen/NTNU
Flammen fra en slik gassbrenner varmer opp vann i en kjel som kan brukes til oppvarming i eksempelvis et kontorbygg. Studentene øves opp i å beregne hvor mye av energien i gassen som kan utnyttes. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Hvordan kan vi automatisere norsk industri for å sikre bærekraftig produksjon i Norge? Hvordan programmerer vi robot- og sensorsystemer for småserieproduksjon? Hvordan kan vi utvinne ressursene på havbunnen på en så økonomisk og ressursvennlig måte som mulig?

Studieretningen robotteknikk og automatisering handler om å utvikle bærekraftige automatiseringsløsninger for norsk industri på land, offshore og under vann.

På denne studieretningen vil du kunne fordype deg i å programmere og utvikle løsninger for robotisert produksjon. Eller du kan velge å fordype deg innenfor området undervannsteknologi og da spesielt undervannskontrollsystemer.

Du lærer å modellere, simulere og automatisere offshore teknologi som autonome oljeplattformer, kransystemer og vindmøller. Du får også lære om industrielle datasystemer og hvordan sensorer, aktuatorer og innebygde datasystemer programmeres og kobles opp raskt og effektivt.

På studieretningen får du tilgang til robotlaboratorier, prosesslaboratorier, avanserte sensorsystemer og ulike simuleringsverktøy for å modellere, simulere og programmere automatiseringsløsninger for norsk industri.

I studieretningen kan du fordype deg videre innenfor følgende tema:

 • Robotteknikk og robotisert produksjon
 • Offshoreteknologi
 • Undervannsteknologi
 • Industrielle- og innebygde datasystemer

Studiets oppbygning mtmaskin 3-5 studieår

5. semester (høst)
Emnekode Navn Studiepoeng
TMA4130 Matematikk 4N 7,5
EXPH0300 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
  Obligatorisk eller valgbart emne innenfor studieretning 7,5
  Obligatorisk eller valgbart emne innenfor studieretning 7,5
6. semester (vår)
Emnekode Navn Studiepoeng
TIØ4252 Teknologiledelse 7,5
  Obligatorisk eller valgbart emne innenfor studieretning 7,5
  Obligatorisk eller valgbart emne innenfor studieretning 7,5
  Obligatorisk eller valgbart emne innenfor studieretning 7,5

4. år

I fjerde studieår fordyper du deg videre innenfor studieretningen du har valgt.

7. semester (høst)
Emnekode Navn Studiepoeng
  Komplementæremne 7,5
  Valgbart emne innenfor studieretning 7,5
  Valgbart emne innenfor studieretning 7,5
  Valgbart emne innenfor studieretning 7,5
8. semester (vår)
Emnekode Navn Studiepoeng
  Eksperter i team 7,5
  Emne fra annet studieprogram 7,5
  Valgbart emne innenfor studieretning 7,5
  Valgbart emne innenfor studieretning 7,5

5. år

I femte og siste studieår skriver du prosjekt- og masteroppgave.

9. semester (høst)
Emnekode Navn Studiepoeng
  Komplementæremne 7,5
  Fordypningsprosjekt 15
  Fordypningsemne 7,5
10. semester (vår)
Emnekode Navn Studiepoeng
  Masteroppgave 30