Matematiske fag

Masterprogram 2-årig

Matematiske fag

For å bli tatt opp til et masterprogram som bygger på en lavere grad, må følgende krav være oppfylt:

 • oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende
 • bestått vurderinger i minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle mastergraden, spesifisert i studieplanen for det aktuelle masterprogrammet (se neste avsnitt)
 • oppfylt øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet.

Søk opptak


Søknadsfrist 15. april

Registrere søknaden din på NTNUs søknadsweb, søkekode 1716.

Søk opptak på NTNUs søknadsweb

NB! Studenter som har ekstern utdanning må søke fakultetet om å få innpasset denne i god tid før søknadsfristen.


Spesielle regler for opptak i matematiske fag

De generelle reglene for opptak til mastergradsstudiet er beskrevet ovenfor. De spesielle forutsetningene for opptak til mastergradsstudiet i matematiske fag er beskrevet nedenfor. Det er ett felles opptak til studieretningene innen mastergradsstudiet.

For å bli tatt opp til masterstudiet må både interne og eksterne søkere oppfylle følgende krav:

 • oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanning.
 • Gjennomsnittskarakteren C eller høyere i hovedprofil/fordypning (80 sp i matematiske fag). NB: NY forskrift: Ved behandling av søknader til studieåret 19/20 så kreves det C eller høyere i HELE bachelorgraden. 
 • tilfredsstille krav til hovedprofil/fordypning (minst 80 sp i matematiske fag) hvor emner tilsvarende de følgende må inngå:
  • MA1101 Grunnkurs i analyse I (7,5 sp)
  • MA1102 Grunnkurs i analyse II (7,5 sp)
  • MA1103 Flerdimensjonal analyse (7,5 sp)
  • MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp)
  • MA1202 Lineær algebra med anvendelser (7,5 sp)

For spesialiseringene algebra, analyse og topologi må i tillegg følgende kurs inngå:

MA2105 Kompleks funksjonsteori med diff.lign.(7,5 sp) eller tilsvarende, f.eks. TMA4120 Matematikk 4K. MA2201 Algebra (7,5), samt 2 kurs innen ren matematikk, hvorav minst et på videregående nivå.

For spesialiseringen anvendt matematikk må i tillegg følgende kurs inngå:

MA2105 Kompleks funksjonsteori med diff.lign.(7,5 sp) eller tilsvarende, f.eks. TMA4120 Matematikk 4K. MA2501 Numeriske metoder eller TMA4215 Numerisk matematikk (sistnevnte er en fordel for denne spesialiseringen) For denne spesialisering kan det være en fordel med noe bakgrunn i fysikk og informatikk (programmering).

For spesialiseringen statistikk må minst 30 sp være statistikkemner, hvor følgende emner må inngå:

ST1101 Sannsynlighetsregning, ST1201 Statistiske metoder, samt minst ett av emnene: TMA4267 Lineære statistiske modeller, TMA4265 Stokastisk modellering eller et annet statistikk kurs på tilsvarende nivå.

15 apr 2020

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak