Studiets oppbygning

Matematiske fag - masterprogram (2-årig) - Trondheim

Studiets oppbygning

Master i Matematiske fag gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. 

Det er fem spesialiseringer (studieretninger) i masterprogrammet:

Studiet omfatter masteroppgaven på 45 studiepoeng, i tillegg til emner tilsvarende 75 studiepoeng. Emnene er vanligvis av ett semesters varighet (7,5 sp) og med fire forelesningstimer pr. uke. Avhengig av kapasitet og behov arrangeres det lesekurs, seminarer eller kollokvier som støtter opp under arbeidet med masteroppgaven.

Studieprogrammets struktur

Oppbyggingen av studiet vil normalt se slik ut:

År Semester 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP

1

1 høst Valgbart emne Valgbart emne Valgbart emne Valgbart emne
2 vår Eksperter i team Valgbart emne Valgbart emne Valgbart emne
2 3 høst Arbeid med masteroppgaven Valgbart emne Valgbart emne
4 Vår Arbeid med masteroppgaven

Fullstendig studieplan for programmet finner du i studieplanen.

Vurderingsformen for studieplanfestede emner er beskrevet under hvert enkelt emne. Disse kan bestå av eksamen (muntlig eller skriftlig), midtsemesterprøver, øvinger og/eller prosjektarbeid.

Når masteroppgaven er innlevert og alle emneeksamener som skal inngå i mastergraden er avlagt og bestått, må kandidaten gå opp til en avsluttende muntlig presentasjon.

Det tilbys både teoretiske og anvendte spesialiseringer. De ulike spesialiseringene har hvert sitt faglige innhold. Felles for alle spesialiseringene er et dybdekrav og et breddekrav.

Dybdekravet gjelder for master- og bachelorstudiet samlet. Det kreves fire emner innen spesialiseringen (studieretningen) på 7,5 studiepoeng hver. Emnene skal være på masternivå (høyere grads emner, i tillegg kan emnet TMA4145 inngå i mastergraden). Det er mulig å ta ett eller flere av dybdekravets emner i bachelorstudiet.

Breddekravet gjelder masterstudiet spesifikt, og er som følger: minst to matematiske emner (hver på 7,5 sp) velges utenfor spesialiseringen i mastergraden, og må være på masternivå. I tillegg til disse to er emnet Eksperter i Team (7,5 sp) obligatorisk, og skal tas i løpet av det første studieåret.

De øvrige emner velges blant de som tilbys av instituttet (forutsatt at de er på masternivå), inkludert emner for teknologistudiet og doktorgradsemner i matematikk. Emner utenfor instituttets fagtilbud kan inngå som en del av masterstudiet, men disse må eventuelt godkjennes spesielt av fakultetet. Studentene bør kontakte fakultetet på et tidlig tidspunkt for å få lagt opp sin utdanningsplan.

Emner der eksamen er avlagt før opptak til masterstudiet, kan kun etter søknad til fakultetet innpasses i mastergraden.

Alle studenter må ta minst 30 studiepoeng blant emnene under (inkludert emner tatt i løpet av bachelorgraden):

Emnekode Emnenavn SP
MA3201 Ringer og moduler 7,5
MA3202 Galoisteori 7,5
TMA4145 Lineære metoder 7,5
TMA4225 Analysens grunnlag 7,5
TMA4190 Introduksjon til topologi 7,5
MA3402 Differensialformer på mangfoldigheter 7,5
TMA4195 Matematisk modellering 7,5
TMA4212 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder 7,5
TMA4295 Statistisk inferens 7,5
TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder 7,5

Avhengig av hvilken spesialisering som velges må de valgbare emnene i tabellen over inneholde de obligatoriske emnene som spesifiseres nedenfor. I enkelte tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å starte med masteroppgaven allerede i annet semester for å gjøre plass til et emne som bare, for eksempel, passer inn i studiets tredje semester.
 Internasjonalisering

Det er lagt til rette for utveksling i tredje eller fjerde semester for ønsket faglig fordypning ved et utenlandsk studiested. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i mastergraden din ved NTNU.
 


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan