Komposisjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Komposisjon

Læringsmål for studieretning komposisjon

Masterstudiet i musikkvitenskap, studieretning komposisjon har tre hovedmål:

1. Kandidatene skal opparbeide avansert innsikt i, og kunnskap om komposisjon som fagfelt.

2. Kandidatene skal tilegne seg spesialisert kompositorisk kompetanse for karriere som skapende kunstner og karriere innen undervisning, organisasjoner og næringer hvor det er behov for slik kompetanse.

3. Kandidatene skal kunne være kvalifiserte for videre kunstnerisk utdanning, forskerutdanning eller annen karriere der analyse, utredning og formidling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

Kunnskaper

Masterkandidatene i musikkvitenskap – studieretning komposisjon

 • har avansert kunnskap om fagspesifikke teori og analysemetoder
 • har inngående kunnskap om musikalsk formende prosesser
 • har systematisk oversikt over et bredt spekter av musikalske virkemidler
 • har innsikt i, og detaljert kunnskap om stil og struktur i et stort antall historiske og samtidige partiturer
 • har spesialisert innsikt på et avgrenset område

Ferdigheter

Masterkandidatene i musikkvitenskap – studieretning komposisjon

 • kan gjennomføre egne komposisjoner for ulike besetninger på selvstendig grunnlag
 • kan anvende sin musikkteoretiske og musikkanalytiske kompetanse i arbeidet med å skape egne verk
 • kan anvende sin musikkteoretiske og musikkanalytiske kompetanse til å analysere og tolke andres verk
 • kan finne frem til og vurdere relevante partiturer og musikklitteratur, som inspirasjon og støtte for eget kunstnerisk arbeid
 • kan anvende fagspesifikke teorier og metoder på selvstendig kritisk grunnlag

Generell kompetanse

Masterkandidatene i musikkvitenskap – studieretning komposisjon

 • kan forholde seg til partiturer og musikklitteratur av ulik art, og har en generell musikkritisk kompetanse
 • er grunnleggende skapende og behersker kreative prosesser som har overføringsverdi til andre områder, og som følgelig kan bidra til innovasjon også på disse områdene
 • kan arbeide systematisk
 • kan tenke analytisk om problemstillinger og problemløsninger
 • kan uttrykke og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig i allmenne så vel som spesialiserte fora
14 apr 2017