Hva lærer jeg?

Film- og videoproduksjon - masterstudium

Hva lærer du?

Studenter jobber praktisk med filmproduksjon. Foto.
Foto: IKM

Om masterstudiet

Masterprogrammet i film- og videoproduksjon gir praktiske og teoretiske kunnskaper om digital audiovisuell film- og videoproduksjon. Programmet inkluderer praktisk rettede emner som vektlegger tema som prosjektutvikling, forarbeid, opptak og postproduksjon. De praktiske emnene gir mulighet for utforskning og fordypning i ett fagfelt. Studiet gir i dag mulighet til å gjennomføre en spillefilmproduksjon eller lang dokumentarfilmproduksjon om studentene velger dette. En kortere praksisperiode i løpet av studiet, gir studentene praktiske erfaringer med arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i film- og videobransjen. 

Programmet omfatter også emner hvor det fokuseres på filmvitenskapelig teori og metode. Gjennom disse emnene vil studentene få inngående kjennskap til ulike problemstillinger innenfor film- og medievitenskap. 

Masterprogrammet har tre hovedmål: 1) Du skal utvikle dine praktiske og anvendbare teoretiske kunnskaper om audiovisuelle uttrykk, og beherske spesialiserte fagfunksjoner gjennom en større masterfilm produksjon (fiksjon eller dokumentar). 2) Du skal utvikle dine kunnskaper om filmvitenskap som humanistisk disiplin, både vitenskapshistorisk og forskningsmetodisk. 3) Du skal samlet sett utvikle spesialiserte kunnskaper som gir grunnlag for yrkesutøvelse, samt gir grunnlag for videre forskerutdanning, eller en karriere der forskning eller kunstnerisk utforskning og utvikling inngår som en del av virksomheten. 


Kunnskap og ferdigheter

Når du er ferdig med toårig masterutdanning i film- og videoproduksjon har du avansert kunnskap om audiovisuelle uttrykks egenart, historie, utvikling og utbredelse. Du har spesialisert innsikt i et avgrenset område innen praktisk produksjon av audiovisuelle uttrykk og inngående kunnskap om filmvitenskapelige teorier og metoder samt spesialisert innsikt i et avgrenset område av filmvitenskapen som forskningsfelt. Du har i tillegg kunnskap om medieteknologisk utvikling og samtidens audiovisuelle uttrykk. 

Du kan utføre research, planlegging og annet forarbeid samt gjennomføre større praktiske produksjonsarbeider på egen hånd. Du har fordypet deg i ett fagområde innen filmproduksjon, f.eks det å lede en produksjonsstab, regi av dokumentar-/fiksjonsfilm eller lyd i praktiske filmproduksjoner. 

Du kan anvende filmvitenskapens teorier og metoder på nye filmkulturelle fenomener og nyttiggjøre deg filmvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger i møte med ulike filmkulturelle fenomener. Du kan utøve kritisk og konstruktiv bedømming av ulike kilder, og anvende disse til å formulere faglige argumenter. Du kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagfeltet, og uttrykke deg med et godt fagspråk. 


Visste du at...

Du får laget en film som masterprosjekt? Se masterfilmen "Noe som skjedde på jobben" av Vidar Aune.